Trots goda förutsättningar har alliansregeringen inget långsiktigt mål för vindkraften. Nu riskerar utbyggnaden av vindkraft att tappa fart, skriver Lise Nordin, Miljöpartiets energipolitisk talesperson.

För att klara klimatet och ersätta den gamla kärnkraften behövs ett energisystem som är 100 procent förnybart. Vindkraften som förnybar energikälla är en viktig del tillsammans med energieffektivisering, solenergi och bioenergi.

I våra grannländer finns fortfarande klimatvidrig kolkraft. I och med att elmarknaden är allt mer integrerad med andra länder innebär ökad produktion av förnybar energi i Sverige att vi genom export kan hjälpa till att fasa ut fossil energi. Sverige har ovanliga goda geografiska förutsättningar för vindkraft. Mer vindkraft i våra goda vindlägen är en klimatåtgärd samtidigt som det kan skapa nya jobb i Sverige.

Men trots vindkraftens goda förutsättningar har alliansregeringen inget långsiktigt mål för vindkraften. Det enda målet sträcker sig till år 2020 och efter det saknar branschen besked om vad regeringen Reinfeldt vill. För klimatets och näringspolitikens skull behövs långsiktiga spelregler. Men regeringspartierna är så oense internt om energipolitiken att de inte kan enas om målen.

Vindkraftsutbyggnaden i Sverige riskerar att tappa fart i brist på politiska ambitioner. Med dagens låga elpriser är det svårt att få lönsamhet oavsett vilken elproduktion som planeras. I Storbritannien har regeringen beslutat att ge ett statligt subventionerat pris på närmare en krona per kilowattimme. I Sverige kan vi bygga vindkraft för halva det priset. I valet mellan att subventionera kärnkraft med alla dess risker eller vindkraft som bygger ett hållbart energisystem är valet enkelt. När dagens kärnkraftverk snart faller för åldersstrecket är det hög tid att börja bygga för framtidens energisystem.

Miljöpartiet vill höja ambitionsnivån för systemet med gröna elcertifikat till 30 terawattimmar förnybart till år 2020 jämfört med regeringens 25 och förlänga systemet till år 2030 med ett mål om 55 terawattimmar. Dagens mål sattes så lågt att det nu begränsar fortsatt utbyggnad. Vindkraften har byggts ut snabbare än beräknat vilket nu ger så lågt pris för fortsatt utbyggnad att särskilt mindre företag har svårt att överleva. När branschen har slagit i taket är det dags att höja ribban för att möjliggöra utbyggnaden av ett hållbart energisystem.

Vindkraftsutbyggnaden har hittills varit en vinstaffär för både hushåll och företag. Det lilla påslaget för elcertifikaten har med råge kompenserats av sänkta elpriser enligt Energimyndighetens beräkningar. En fortsatt utbyggnad kommer fortsätta att sänka elpriserna.

Sju av tio svenskar vill att det byggs ut mer vindkraft. Stödet är jämt fördelat mellan stad och land enligt senaste opinionsmätningen från SOM-institutet. Sverige har goda vindlägen och möjlighet att göra en viktig klimatinsats. Den största begränsningen är alliansregeringen som väljer att hålla kärnkraften under armarna istället för att ge vindkraften möjlighet att växa.

Lise Nordin

Riksdagsledamot (MP) energipolitisk talesperson