Att så många som 34 procent av lärarstudenterna väntas avbryta sina ämneslärarstudier visar att utbildningen behöver göras om. Här är tre förslag till förbättringar, skriver Matilda Gustafsson, ordförande i Lärarförbundet student.

Alltför många fullföljer inte sin påbörjade lärarutbildning visar en rapport från Universitetskanslerämbetet (UKÄ) som presenterades i dagarna. Att så många som haft visioner om att arbeta i svensk skola väljer bort utbildningen är ett nederlag.

Lärarförbundet Student vill därför uppmana regeringen att förstärka landets lärarutbildningar.

I sin nya rapport visar UKÄ att så många som 34 procent av studenterna förväntas avbryta sina ämneslärarstudier. Det är oacceptabelt, och kräver åtgärder.

Studenter med lägre betyg har högre benägenhet att avbryta utbildningen, vilket visar att lärarutbildningarna ställer krav på sina studenter. Att bli antagen till en utbildning är ingen garanti för att examineras från densamma, och så ska det vara.

Men siffrorna för avhoppen är för höga, och det betyder att lärarutbildningarna inte håller den kvalitet som krävs. Lärarförbundet Student ser attraktiva lärarutbildningar av hög kvalitet som en förutsättning för att locka fler till professionen. Vi ser tre områden som behöver akut förstärkning och utveckling för att öka lärarutbildningarnas kvalitet och attraktivitet.

1. Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) måste stärkas.
Alldeles för många studenter vittnar om VFU-perioder i fel verksamhet, i fel ämne eller med en handledare som inte fått rätt förutsättningar för att handleda. För att fler ska vilja fortsätta sin lärarutbildning krävs åtgärder för att garantera en VFU av kvalitet.

Lärarförbundet Student kräver därför nationella riktlinjer för VFU. En miniminivå ska garanteras alla studenter, och om lärosäten inte uppfyller dessa bör det få konsekvenser. Utbildning ska inte vara ett lotteri. Utbildning av hög kvalitet måste vara en garanti.

Alla lärarutbildningar ger inte examen på avancerad nivå vilket leder till att lärarutbildningarna kan ses som återvändsgränder.

2. Gör lärarutbildningarna till dörröppnare, inte återvändsgränder
Många av våra medlemmar visar ett stort missnöje med lärarutbildningarnas möjligheter till fortsatta studier. Alla lärarutbildningar ger inte examen på avancerad nivå vilket leder till att lärarutbildningarna kan ses som återvändsgränder.

Utan examen på avancerad nivå har du inte möjlighet att fördjupa dig i din profession genom vidare studier. På en dynamisk arbetsmarknad där individer vill ha många möjligheter till vidareutveckling riskerar lärarutbildningarna därför att bli bortvalda.

Det är därför av största vikt att alla lärarutbildningar, oavsett vilket lärosäte de ges på, innebär examen på avancerad nivå. På så vis kan vi locka fler med höga meriter till en attraktiv utbildning.

3. Mer lärarledd tid med kompetenta lärarutbildare
Lärarstudenter efterfrågar mer lärarledd tid. Mer tid innebär ett stöd för den mindre studievana studenten som har större benägenhet att avbryta sina studier. Lärarutbildningarna rekryterar brett och har en stor andel studenter från icke studievan bakgrund.

Det är i sig positivt men kan också innebära att det behöver göras större satsningar på kurser i studieteknik, stöd i akademiskt skrivande, och att högskolepedagogiken görs mer inkluderande. Vi ser därför ett behov av att satsa på mer på lärarledd undervisning. Varje moment i en lärarutbildning bör dessutom vara utformat för att både visa på innehåll och sätt att undervisa. Därför måste alla undervisande lärarutbildare ha didaktisk kompetens.

För att minska avhoppen från och öka sökandet till landets lärarutbildningar krävs satsningar på utveckling och förstärkning. Alla studenter ska garanteras utbildning av hög kvalitet som ger goda förutsättningar för ett dynamiskt yrkesliv.

Däremot tror vi  inte på  förslaget från Högskoleminister Helene Hellmark Knutsson (S) . Hon vill skärpa kraven vid antagning till ämneslärarutbildningen.med nedre gränser för antagningspoäng via betyg och högskoleprovsresultat. Vi vill inte se några särlösningar för lärarutbildningarna. Lärarutbildningar ska behandlas som all annan högre utbildning och många små reformer riktade mot lärarutbildning löser ingenting.

Matilda Gustafsson, ordförande, Lärarförbundet Student