Piller utspillda ur en amerikansk läkemedelsburk
Foto: Charles Thompson / Pixabay

Många personer med reumatisk sjukdom uppger att de inte kunnat hämta ut sitt förskrivna läkemedel de senaste åren. Av dessa säger 45 procent att de fått förvärrade sjukdomssymtom. Det visar en ny öppen enkätundersökning som har genomförts av Reumatikerförbundet.

I Reumatikerförbundets enkät uppger 47 procent av respondenterna att de vid något eller några tillfällen inte har kunnat hämta ut sitt förskrivna läkemedel mot reumatisk sjukdom de senaste åren. Sjuttioåtta procent säger att de upplever att tillgången till receptbelagda läkemedel har blivit sämre det senaste året.

Av de personer som svarat att de inte kunnat hämta ut sitt läkemedel säger hälften att det medfört oro för den egna hälsan och knappt hälften (47 procent) att de behövt ta kontakt med vården för vidare hjälp. Fyrtiofem procent säger sig ha upplevt förvärrade sjukdomssymtom.

På Reumatikerförbundet har vi varit medvetna om läkemedelsbristen länge, men vi är ändå förvånade över att det är så många av de som svarat som uppger att de har haft allvarliga problem. Även om vår undersökning är liten och inte vetenskapligt säkerställd menar vi att den kan ge en fingervisning om problemets omfattning för våra medlemmar.

Alla inblandade i produktions- och distributionskedjan måste avkrävas ett tydligare ansvar

Svårigheterna med att få tag på vissa läkemedel har uppmärksammats stort av media under det senaste året. Ett bekymmer kan vara att läkemedel inte finns tillgängligt på det lokala apoteket, men den allvarligaste situationen uppstår vid restnoteringar där läkemedlen inte finns att tillgå över huvud taget. Detta kan bero på störningar i produktion eller transport, vilket i sin tur skapar problem då tillverkare och distributörer ofta har små eller inga lager. Eftersom marknaden för läkemedel är global är den också sårbar, om det exempelvis saknas marginaler i transporterna.

Att läkemedel inte finns att tillgå medför stora problem och risker för de patienter som berörs. När det gäller reumatiska sjukdomar och andra sjukdomar i rörelseorganen kan de förvärras och i förlängningen resultera i en ökad funktionsnedsättning.

Att inte få tag i sitt läkemedel innebär självklart också en stor oro. Men läkemedelsbristen drabbar även sjukvårdspersonal som måste försöka hitta ersättningspreparat som inte alltid finns. Vi vet att det är en frustrerande uppgift som tar mycket tid från annat viktigt patientarbete.

Den 24 januari meddelade regeringen att man vill vidta flera åtgärder för att minska läkemedelsbristen. I en proposition föreslås bland annat att sanktionsavgifter ska kunna tas ut av företag som inte informerar om kommande rest- och bristsituationer, så att åtgärder kan vidtas i rimlig tid. Stärkt lagerhållning på öppenvårdsapotek är ett annat förslag. Det är positivt att regeringen agerar, för det behövs många åtgärder för att lösa det här komplexa problemet.

Reumatikerförbundet anser att en nationell förteckning över icke ersättningsbara läkemedel måste utarbetas och att det måste säkerställas att dessa finns att tillgå genom krav på lagerhållning.

Vi anser också att alla inblandade i produktions- och distributionskedjan måste avkrävas ett tydligare ansvar för att den egna delen i kedjan ska fungera.

Lotta Håkansson, förbundsordförande, Reumatikerförbundet

Enkäten distribuerades som en öppen enkät via Reumatikerförbundets digitala kanaler i februari 2023. Den besvarades av 257 personer. Enkäten kan ses som en fingervisning om hur Reumatikerförbundets medlemmar upplevt läkemedelstillgången de senaste åren.