Linda Palmetzhofer (Foto: Pernille Tofte) och Martin Linder (Foto: Camilla Svensk)

debatt Om handelns gröna omställning ska få folkligt stöd behöver den ske på ett rättvist sätt. Ansvar och kostnader kan inte helt vältras över på kunderna. Inte heller genom att arbetstagare riskerar utslagning från arbetsmarknaden, skriver förbundsordförandena för Handels och Unionen. 

Mer än en halv miljon svenskar har handelsbranschen som sin arbetsplats. Handelsanställda finns överallt – i butiken och säljer varor, på lagret och packar dem, på inköpsavdelningen och ekonomikontoret, på utvecklingsavdelningarna, på IT-avdelningar på apoteken, Systembolaget och skönhetssalonger. Sett till hur mycket pengar som årligen omsätts är handeln en av de största och viktigaste branscherna i svensk ekonomi. Men det är också en bransch som i högsta grad bidrar till negativ klimat- och miljöpåverkan.

Det här vill anställda inom branschen ändra på. Handelsanställdas förbund har tidigare presenterat en undersökning av hur arbetarna inom handeln ser på miljö- och klimatfrågor, och i en färsk rapport gör Unionen detsamma för tjänstemännen i branschen. Båda undersökningarna visar att en överväldigande majoritet av våra medlemmar anser att handeln måste minska sin miljö- och klimatpåverkan. De känner oro för att branschen de jobbar i inte tillräckligt snabbt eller omfattande ställer om till en mer hållbar bransch. Men båda undersökningarna visar också att det finns en betydande andel av medlemmarna som kan tänka sig att engagera sig på arbetsplatsen för att göra den mer hållbar.

De anställda måste få förutsättningar att inte bara hänga med i utvecklingen, utan också vara en drivkraft i den.

Svensk handel har goda förutsättningar att skapa lönsamhet och konkurrenskraft genom att ställa om till hållbarhet och klimatsmarthet. Handeln behöver övergå från “köp och släng” till mer hållbara produkter, att varor används länge, återanvänds, lagas och uppdateras, och i det är medarbetarnas engagemang och delaktighet avgörande. De anställda måste få förutsättningar att inte bara hänga med i utvecklingen, utan också vara en drivkraft i den. För att det ska bli möjligt behövs systemomställning i form av tydlig styrning och omställningsstöd från både politik och företag. Därför vill Handels och Unionen se:

  • Garantera arbetstagares trygghet och kompetensutveckling. Medarbetarna har en nyckelroll i branschens omställning och en stark vilja att bidra. Men våra undersökningar visar att allt för få får kompetensutveckling i hållbarhetsfrågor. För att kunna möta kunderna, köpa in rätt produkter och ställa om handeln krävs mer kompetensutveckling för de anställda. Det måste både branschen och politiken ta ansvar för.
  • Stöd till cirkulära affärsverksamheter. Handelsföretagen måste till betydligt större del fokusera på andrahandsförsäljning, uthyrnings- och reparationsverksamheter för att skapa hållbar lönsamhet. För att snabba på utvecklingen behövs ekonomiska stöd och styrmedel från politiken.
  • Krav på hållbarhetsmärkning av produkter, i form av miljö- och klimatdeklaration samt märkning med förväntad livslängd. På så sätt får konsumenter goda förutsättningar att välja hållbara produkter och utkräva ansvar av företagen, vilket i sin tur ger producenterna incitament att förbättra produkternas hållbarhet.

För att handelns gröna omställning ska få folkligt stöd och bred acceptans behöver den ske på ett rättvist sätt, utan att ansvar och kostnader helt vältras över på kunder, eller att arbetstagare riskerar utslagning från arbetsmarknaden. Därför är det självklart för oss att klimat- och miljöfrågor också är fackliga frågor.

Oron som de anställda inom handeln känner måste tas på allvar och engagemanget för förändring måste tas tillvara. Vi fackförbund i branschen tänker göra vår del, och vi uppmanar politiker och arbetsgivare att göra detsamma.

 

Linda Palmetzhofer, ordförande Handelsanställdas förbund

Martin Linder, ordförande Unionen