Magnus Nilsson Bild: Privat
Magnus Nilsson Bild: Privat

REPLIK REPLIK | Den sänkning av reduktionsplikten KDU förordar skulle öka de fossila koldioxidutsläppen i Sverige med i storleksordningen 4,5 miljoner ton koldioxid – nästan 10 procent, skriver miljökonsult Magnus Nilsson.

Det är lite svårt att bemöta det svar KDU-arna Samuel Bråse och Christopher Oskarsson levererat på min tidigare replik kring reduktionsplikt och klimat, eftersom de i svaret kritiserar saker jag aldrig påstått.

  • Bråse/Oskarsson har rätt i att importen av rysk olja till Sverige är förhållandevis liten.

Av det drar de slutsatsen att det inte spelar någon roll för Putins krigsekonomi vad vi gör i Sverige. Så är det naturligtvis inte. Om vi i Sverige driver en politik som minskar efterfrågan på fossila bränslen, leder detta (i varje fall på marginalen) till ett lägre oljepris och till att världen får lite lättare att klara sig utan rysk olja – bägge faktorer som skadar Putin och den ryska ekonomin.

  • Bråse/Oskarsson hävdar att jag skulle ha påstått att priset på diesel i Sverige är lägre än i de flesta andra EU-länder.

Det har jag aldrig gjort. Vad jag visade i min replik är att de svenska punktskatterna på drivmedel är förhållandevis låga, det gäller särskilt skatten på diesel. Att dieseln trots detta är dyrare än i andra länder beror i första hand på reduktionsplikten, som innebär att kring en tredjedel av den diesel vi tankar är av förnybart ursprung.

  • Bråse/Oskarsson ger den svenska momssatsen på 25 procent samma tyngd för kunderna som punktskatterna.

Möjligen känner de inte till att alla företag, även lantbrukare, drar av momsen. Företagens dieselkostnad är därför 20 procent lägre än priset på pumpen.

För bönder och skogsbruksföretagare är dessutom punktskatten nedsatt med 1,93 kronor per liter.

Enligt statistik från branschorganisationen Drivkraft Sverige säljs ca 6 miljoner kubikmeter dieselbränsle per år. Sedan årsskiftet utgörs ca en tredjedel av denna volym av biodrivmedel.

Med KDUs förslag om att sänka reduktionsplikten för dieselbränsle från 30,5 till 6 procent skulle försäljningen av fossil diesel i Sverige öka från ca 4 till nästan 6 miljoner kubikmeter om året. De totala, bokförda svenska koldioxidutsläppen skulle öka med mer än 4,5 miljoner ton, nästan 10 procent.

Billigare diesel, men större utsläpp och mera makt till Putin – det blir konsekvensen om KDUs får bestämma.

Magnus Nilsson, miljökonsult, klimatpolitisk analytiker