Anders Ferbe. Bild: Denny Lorentzen/Washington State Dept of Transportation, Flickr
Anders Ferbe. Bild: Denny Lorentzen/Washington State Dept of Transportation, Flickr

Fortsätter utvecklingen kan vi som facklig organisation tvingas ändra strategi: Från konstruktivt ansvarstagande till försvarskamp. Det skriver Anders Ferbe, ordförande för IF Metall.

Mellan 2008 och 2011 tappade Sverige omkring 10 procent på exportmarknaderna. Det är sämre än länder som vi brukar jämföra oss med, som Schweiz, Spanien, Tyskland, Nederländerna och Belgien.

Av svensk export är 70 procent varor, till det kommer industrinära tjänster. Ingen annan sektor kan ersätta industrin som ankare för svensk ekonomi och sysselsättning.

Att Sverige tappar marknadsandelar må vara förklarligt, men att vi ska klara oss sämre än jämförbara länder är ingen naturlag. Våra konkurrensfördelar behöver skärpas.

Kärnan i den strategi som förde oss till en plats bland världens främsta industriländer var förmågan att effektivt flytta resurser, människor och kapital till växande branscher och företag. Detta i kombination med reella möjligheter för människorna att klara påfrestningarna som detta medför.

I dag sviktar dessvärre denna insikt och vi ser ett allt magrare omställningssystem utvecklas. Samtidigt uttrycker statsministern en obegriplig sorglöshet inför det faktum att Sveriges industriella bas minskar.

Det generella välfärdssystemet är ett fundament för en framgångsrik industri. Jag möter ständigt människor som påverkas av strukturomvandlingen. De bär vår gemensamma uppgift att klara förändring, men erbjuds få eller inga möjligheter att klara detta.

Under det senaste året har vi sett strukturbeslut i många företag som kan ha varit nödvändiga, men som också inneburit att industriella möjligheter slaktats för att de inte passar in i en beslutad koncernstruktur. Att ta vara på möjligheter att utveckla livskraftiga delar i samband med strukturförändringar är nödvändigt. Därför behöver Sveriges omställningssystem stärkas för att säkra att industriellt kapital och kunnande inte offras i onödan.

Att analysera och rekonstruera livsdugliga verksamheter är en uppgift för duktiga företagsledare och riskkapitalister. Siktet bör vara att hitta industriella ägare, men beredskap måste finnas att även stötta med ägarkapital under ett övergångsskede. I dag finns flera aktörer som arbetar med lån och ägarkapital, men det behövs någon som kan sortera och knyta ihop de friska länkarna. Här kan staten utveckla ett sådant stöd.

Allt för många företagsnedläggningar och större omställningar lider av en osäker och långsam process där kunskap brister och ansvaret för att driva processen är otydligt.

På liknande sätt har arbetsmarknadspolitiken försvagats. Uppgiften att hjälpa människor tillbaka till arbetsmarknaden fungerar allt sämre, antalet arbetslösa stiger, matchningen brister och andelen långtidsarbetslösa ökar.

Låg utbildningsnivå gör att jobb på den öppna arbetsmarknaden ter sig omöjligt. Från skolan fyller årligen stora grupper ungdomar på i arbetslöshetskön. Subventionerade arbeten kan vara ett steg in på arbetsmarknaden, men måste då kompletteras med generösa möjligheter att utbilda sig.

Företagen kommer inte att anställa den som saknar kunskaper. På kort sikt är utbildning och övriga arbetsmarknadsåtgärder en stor utgift för samhället, men på lång sikt är både den sociala och den samhällsekonomiska kalkylen entydigt positiv.

Utan stark omställningsförmåga väntar en försvagad ekonomi med fortsatta nedskärningar och vidgade klyftor. När sociala motsättningar ökar blir det svårare att upprätthålla förtroende och samverkan mellan arbetsmarknadens parter.

Försvagade omställningssystem minskar således utrymmet för en framgångsrik strukturomvandling. Som facklig organisation kan vi tvingas ändra strategi – från konstruktivt ansvarstagande och framtidsinriktad utveckling, till mer försvarskamp mot de omedelbara försämringar som våra medlemmar ställs inför.

IF Metall vill på alla nivåer verka för en stark industri, utvecklande jobb och en stärkt social välfärd. Men det förutsätter en gemensam vilja, inte bara från den fackliga sidan, utan lika mycket från motparter och från Sveriges regering och riksdag.

För Sveriges, industrins och välfärdens skull behöver vi bygga världens bästa omställningssystem, både för de människor som utsätts för omvandlingen och för de företag som vi är beroende av. Regeringen måste satsa på att stärka en sådan förmåga. Då kan vi bygga vidare på det samförstånd och den konstruktivitet som format Sverige. Alternativen förskräcker.

Anders Ferbe, förbundsordförande IF Metall