Foto: SSCO / Anna Hartvig

Högre utbildning Vi uppmanar den nya regeringen att inte fastna i enbart hårda värden utan också se högre utbildning och breddad rekrytering som en åtgärd för att förebygga att ungdomar hamnar snett. Det skriver Sofia Holmdahl, ordförande för SSCO – Stockholms studentkårer. 

”Elever härifrån blir inte akademiker.” Det är lätt att tro att citatet är från en svunnen tid. Tyvärr är det bara några månader sedan. Nu behöver den nya regeringen prata mer om högre utbildning och breddad rekrytering som en åtgärd för att öka jämlikheten, skapa mer trygghet i hela samhället och förebygga att ungdomar hamnar snett.

Niondeklassaren har högst betyg i hela sin årskull och drömmer om att läsa till jurist. Trots sin potential rådde studievägledaren honom att låta bli att söka en gymnasieutbildning som ger högskolebehörighet, eftersom elever från området ”inte brukar gå vidare till högskola”. Hur ska högskolorna uppfylla sin skyldighet att bredda rekryteringen, när elever sållas bort redan i grundskolan? Det är dags att även grund- och gymnasieskolan får tydligare uppdrag att arbeta med breddad rekrytering till högskolan. 

Områden med hög grad av otrygghet i de offentliga rummen präglas även i hög grad av lägre utbildningsbakgrund. Det är mycket olyckligt att valrörelsen inte har berört frågan om breddad rekrytering som ett långsiktigt verktyg att skapa tryggare samhällen.

Högskolor och universitet ska arbeta aktivt med att bredda rekryteringen till sina utbildningar, det står inskrivet i Högskolelagen. Exakt vad begreppet innebär är inte definierat, varför lärosätena tolkar och arbetar med uppdraget på olika sätt. Många arbetar med att öka mångfalden i utbildningsutbudet och att stimulera underrepresenterade grupper att söka sig till högskolan. Till exempel genom riktade rekryteringsinsatser från studieovana hem och områden, eller att öka möjligheterna till antagning genom alternativa antagningsformer. 

UKÄ:s (Universitetskanslersämbetet) granskning visar att det görs stora insatser runtom i landet för att bredda rekryteringen, men att initiativen i hög grad saknar samordning, uppföljning och utvärdering. Ofta är det enskilda eldsjälar som tar olika initiativ för olika projekt. UKÄ menar även att lärosätena i högre grad bör samverka med ungdomsskolan för att möta personer tidigare i åldrarna.

Breddad rekrytering är ett oerhört viktigt uppdrag som gynnar både enskilda individer och samhället i stort. Trots att Sverige är ett välfärdsland med system som ska möjliggöra för den stora majoriteten att kunna studera oavsett bakgrund, är snedrekryteringen till högskolan slående hög. Personer som inte har högskoleutbildade föräldrar söker i låg grad högskoleutbildning, trots goda förutsättningar i betyg och kompetens. 

Hur många barn och ungdomar möter studievägledare, lärare och andra vuxna som redan i grund- och gymnasieskolan motarbetar deras motivation och intresse för senare högskolestudier? Vi vet att exemplet i inledningen av den här texten inte är ett unikt fall. Massor av barn och unga möts av låga förväntningar i sin skola och sin omgivning. Det är oacceptabelt i Sverige 2022. Samtidigt vet vi också att det görs enorma insatser av lärare och studievägledare i många skolor. Dessa borde få ett större stöd genom att ha en välorganiserad organisation som arbetar systematiskt med frågan, så att exempel som det i ingressen inte sker. 

SSCO välkomnar UKÄ:s uppmaning till lärosätena att i högre grad samverka med grund- och gymnasieskolan. Motivationen och känslan av tillhörighet i den högre utbildningens rum och lokaler behöver börja tidigare än sista året i gymnasiet. Därför behöver uppdraget om att aktivt arbeta för att stimulera elevers motivation att söka högre studier i högre grad omfatta grund- och gymnasieskolan. Arbetet kan inte ensidigt hanteras av lärosätena, utan behöver vara ett gemensamt ansvar tillsammans med ungdomsskolan. 

Områden med hög grad av otrygghet i de offentliga rummen präglas även i hög grad av lägre utbildningsbakgrund. Det är mycket olyckligt att valrörelsen inte har berört frågan om breddad rekrytering som ett långsiktigt verktyg att skapa tryggare samhällen. Vi uppmanar den nya regeringen att inte fastna i enbart hårda värden, utan också våga satsa på de långsiktigt hållbara alternativen som gynnar såväl enskilda som hela samhället.

Sofia Holmdahl, ordförande SSCO – Stockholms studentkårer