Mattias Vepsä och Anders Österberg

Socialdemokraternas strategi för full sysselsättning saknar två dimensioner: Hållbarhet och jämlikhet. Det skriver Mattias Vepsä och Anders Österberg, tankesmedjan Forum Egalia.

Socialdemokratins övergripande mål för nästa mandatperiod är jobben. Skapande av jobb och insatser för att bryta arbetslösheten ska sättas före allt annat. Således är strategin för att vinna valet 2014 tydligt fokuserad på jobbfrågan. Men vi menar att det är dags att samtidigt uppgradera synen på den ekonomiska politiken i stort. Ensidigt fokus på ökad konsumtion och kortsiktig tillväxtökning duger inte för att skapa förutsättningar för jämlikhet och hållbarhet. Det kommer krävas stora offentliga investeringar.

Tanken om full sysselsättning och kampen för rätten till arbete har varit, och kommer troligtvis alltid att vara, ett av socialdemokratins främsta mål. Därför är det bra att partiet också inför nästa mandatperiod sätter jobben högst upp på dagordningen. Men det saknas två dimensioner. Hållbarhet och jämlikhet. Under den borgerliga regeringen har en förhärskande trend om att göra samhälleliga problem till privata vuxit sig stark. Det slår ut människor och orsakar kortsiktigthet för såväl företag, organisationer som individer. Detta är ohållbart.

Vill Socialdemokraterna vara det nya framtidspartiet krävs det en modern syn på partiets uppgift och uppdrag. I partistyrelsens plattform för framtidspartiet har klimatfrågan helt utelämnats. Vi tycker att hållbarhet och jämlikhet måste överordnas i ett nytt klimatpolitiskt ramverk. Men låt oss också bredda diskussionen om hållbarhet.

Vår tids stora politiska utmaning ligger i två huvudsakliga uppgifter: jämlikhet och hållbarhet. Skillnaderna mellan människor i Sverige och världen ökar. Offentliga investeringar ligger sedan 1980-talet stilla och privat skuldsättning ökar. Samtidigt inser fler och fler allvaret i människors påverkan på klimat och miljö. Nya politiska målsättningar och prioriteringar behöver göras. Vår tid manifesteras av politisk apati. I sviterna av lång dominans av marknadsorienterade idéer tycks nu stora delar av det politiska fältet stå blint inför möjligheten att göra saker tillsammans.

I Socialdemokratins DNA ligger idén om att utjämna makt. Partiet bör därför koppla kampen om rätten till arbete till hållbarhet. Hållbara jobb handlar om två saker.

För det första, ersätt kortsiktigt fokus på konsumtionsinriktad tillväxt med ett samhällsbyggnadsprojekt. Den konsumtion som sker i dag är inte hållbar. Ett gemensamt samhällsbyggnadsprojekt tar sikte på att öka både den kollektiva och individuella friheten. Men det är något som vi enbart kan lösa gemensamt. Kampen för full sysselsättning ingår i ett samhällsbyggnadsprojekt och det måste handla om att skapa hållbara jobb och ett hållbart arbetsliv. Arbete skapar delaktighet och är en viktig byggsten för ett jämlikt samhälle. Dagens arbetsliv håller på att ta död på vissa medan andra lämnas helt utanför, det är ohållbart. Jämlikheten som rättesnöre gör att innehåll och fördelning måste utgöra delmål vid sidan om att skapa arbeten. Arbetstid och arbetsmiljö är verktyg för att främja en hållbar arbetsmarknad.

För det andra, de strukturer för produktion och konsumtion som utvecklats under det senaste seklet har inneburit välstånd och frigörelse för många miljoner. Klimatproblemen utmanar dessa strukturer. Alla människor ­ nu och i framtiden ­ måste få samma rätt till trygghet och utveckling. Därför måste klimatkrisen hejdas. Den kräver att politikens och demokratins sfärer utvidgas, vilket är definitionen av socialdemokratisk politik. Ingen rörelse är därmed bättre skickad än socialdemokratin att ta ledningen i klimatarbetet, både här hemma och globalt.

Kampen för full sysselsättning måste handla om att erbjuda ett alternativ till en borgerlig arbetslinje och en nyliberal ekonomisk politik. Det vore ett misstag att reducera frågan till en kommunikationsidé – jobben först. Lika viktigt som att vinna den kortsiktiga kommunikativa kampen är det att ha egna svar på de långsiktiga frågorna om hur vi ska möta klimat- och jobbkrisen vi befinner oss i.

Socialdemokratin måste sätta kampen för jämlikhet och hållbarhet främst. Vägen dit går genom att bygga en hållbar ekonomi där hållbara arbeten är grunden. I Socialdemokratins DNA ligger svaret, politiken ska vara jämlikhetsskapande, det går att bryta mönster och politiken måste vara samhällsförändrande. Vi har inte råd med något annat.

Mattias Vepsä, ordförande Forum Egalia
Anders Österberg, styrelseledamot Forum Egalia