Navid Ghannad, Autism- och Aspergerföreningen Skåne Foto: Christina Teuchler

DEBATT Mer än 80 procent av flyktingarna från Ukraina är barn, ungdomar och kvinnor. Bland dem finns även barn med autism, som har särskilt svårt för den oförutsebarhet som flykt innebär. För alla barn, men speciellt för dem, är det viktigt att snabbt få en trygg vardag och stöd i det nya landet, skriver Navid Ghannad, ordförande för Autism- och Aspergerföreningen Skåne.

Tre miljoner människor har flytt kriget i Ukraina, enligt UNHCR och Migrationsverket beräknar att 200 000 flyktingar från Ukraina kan komma att söka sig till Sverige under 2022.

Vi inom Autism- och Aspergerföreningen Skåne känner oro, sorg och ilska över kriget i Ukraina och över att så många människor tvingas på flykt. För de barn unga som måste bryta upp och lämna sin tidigare tillvaro är det viktigt att snabbt få en fungerande och trygg vardag i det nya landet. För den som har autism är detta ännu viktigare, liksom att få hjälp att förstå vad som hänt och vad som kommer att ske.

Vi har, via våra nätverk med andra autismföreningar runt om i Europa, kontakt med Olena, 39 år, som tillsammans med sina äldre föräldrar och sin 3,5-årige son med autism, måste fly för livet när raketer slog ner i deras hemstad. Just nu befinner de sig i ett flyktingläger i Tyskland, medan mannen är kvar i Ukraina för att försvara sitt land. Olena är mycket orolig för hur sonens behov ska bli tillgodosedda och samma situation kan uppstå för många nyanlända i Sverige, eftersom förekomsten av autism beräknas till 1–2 procent av en befolkning.

Det kan vara svårt även för familjer permanent bosatta i Sverige att förstå hur samhällsservice som LSS, barn- och ungdomspsykiatrin, habiliteringen, socialtjänsten och skolan fungerar. Därför behöver flyktingfamiljerna som kommer nu erbjudas stöd för att hitta den hjälp som finns för barn med funktionsnedsättningar i kommuner och regioner.

Det är stor risk att personer med autism är extra utsatta i Ukraina, med små möjligheter att sätta sig i säkerhet.

Autism som är en utvecklingsrelaterad funktionsnedsättning påverkar hur barn uppfattar omvärlden och hur barnet samspelar och kommunicerar med andra. Autism förekommer på alla intellektuella funktionsnivåer och därför brukar autism beskrivas som ett spektrum med dessa gemensamma diagnoskriterier: varaktiga begränsningar i förmågan till social kommunikation och socialt samspel, och begränsade, repetitiva mönster i beteende, intressen eller aktiviteter

Det är vanligt att barn med autism upplever stora svårigheter med förändringar och nya situationer. Nu drabbas de, förutom av de svårigheter funktionsnedsättningen innebär, också av krigstrauma och av att befinna sig i ett främmande land utan att kunna förstå eller göra sig förstådda på ett nytt språk. Även för de som blir kvar i Ukraina kan situationen vara mycket svår. Enligt organisationer som Funktionsrätt Sverige och Autism Europe har många människor med funktionsnedsättning inte kunnat fly och det finns en stor risk att personer med autism är extra utsatta i Ukraina, med små möjligheter att sätta sig i säkerhet.

För människor på flykt och särskilt för barn och unga, är det viktigt att få en trygg och fungerande vardag i det nya landet när det gäller bostad, skola och att kunna få en socialt hållbar situation.

Vi vill uppmana kommuner och regioner att förbereda sig på att möta fler barn och unga med autism och att aktivt ta fram handlingsplaner på hur man bäst kan hjälpa dem. Därför vill vi inom Autism- och Aspergerföreningen Skåne erbjuda våra resurser för dessa familjer i Sverige. Vår specialpedagog kan under de närmaste månaderna erbjuda handledning för de som möter dessa barn. Våra ombud och vårt kansli kan bistå med information och vägledning. Vår styrelse kommer att aktivt arbeta med att koordinera hjälpinsatser med andra föreningar i Sverige.
Och vi vill uppmuntra alla människor i Sverige att tänka på Olena och hennes son och bistå flyktingar från Ukraina på de sätt man själv kan.

Navid Ghannad, ordförande för Autism- och Aspergerföreningen Skåne