Anna Dunér

debatt En hemtjänst som uppfyller äldres behov kräver andra åtgärder än införandet av Lagen om valfrihetssystem, LOV. Det menar Anna Dunér, Pär Bjälkebring, och Boo Johansson vid Göteborgs universitet efter att ha granskat hur kommuner hanterar äldres önskemål och erfarenheter.

Vi har under senaste åren bedrivit forskning, finansierad av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE), om förutsättningar för äldres beslutsfattande i tre västsvenska kommuner. En av dessa kommuner hade infört LOV (Lagen om valfrihetssystem). Både personal och äldre själva har kommit till tals och resultaten visar tydligt att valfrihet, inflytande och kvalitet i hemtjänsten handlar om mer än bara kundval enligt LOV.

Vår forskning visar att många äldre saknar tillräcklig information om de valmöjligheter som finns och om olika utförare, för att kunna göra genomtänkta och informerade val. Inte ens i den kommun som infört LOV uppfattade alla att de fått välja utförare. Andra har ett för dåligt hälsotillstånd för att själva kunna välja. Endast ett fåtal utnyttjar möjligheten att ändra sitt val av utförare, något som förutsätts för att konkurrens ska fungera och vara kvalitetsdrivande.

Forskning visar att det förutsätter goda arbetsvillkor, så att kompetent och engagerad personal både orkar och vill arbeta i hemtjänsten.

De flesta äldre är dock nöjda med sin hemtjänst och den hjälp de får. Samtidigt berättar alltför många, både personal och omsorgstagare, om bristande inflytande. De kommunala riktlinjerna för hemtjänsten förhindrar att de äldre får den hjälp de önskar, andra är osäkra på vad de faktiskt kan få hjälp med. Bristande personalkontinuitet och osäkerhet om när hjälpen kommer begränsar inflytandet över det egna vardagslivet. Dessa problem fanns både i kommuner med och utan LOV.

I vår undersökning visade det sig faktiskt att man var mest nöjd med sin hemtjänst i de två mindre kommunerna, den ena med och den andra utan LOV. I den större kommunen utan LOV vittnade man däremot om hög sjukfrånvaro och stressad personal. Skillnader mellan stora och små kommuner visar sig även i vår analys av Socialstyrelsens enkät ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?”, där större städer har sämre resultat än många mindre kommuner. Detta alldeles oavsett om man infört LOV eller inte.

Resultatet av vår studie visar att en hemtjänst som uppfyller de äldres behov och önskemål, kräver helt andra åtgärder än att bara införa LOV. Bra äldreomsorg kan säkert organiseras och drivas både av kommuner och privata aktörer, men det mest betydelsefulla är vad som sker i mötet med hemtjänsten.  Omsorgen måste ges av kunnig och lyhörd personal, som kommer vid rätt tidpunkt, har tillräckligt med tid för sina insatser och dessutom möjlighet att anpassa omsorgen till individens behov.

Vi uppmanar därför våra politiker att fokusera på hur man ska utforma en flexibel hemtjänst av hög kvalitet. Forskning visar att det förutsätter goda arbetsvillkor, så att kompetent och engagerad personal både orkar och vill arbeta i hemtjänsten. Att föra en ideologiskt färgad debatt som bara fokuserar på LOV är att göra det alltför enkelt för sig.

Anna Dunér, professor i socialt arbete, Pär Bjälkebring, fil dr i psykologi, Boo Johansson, professor i psykologi.

Författarna är verksamma vid AgeCap, Centrum för åldrande och hälsa vid Göteborgs universitet.