Britta Lejon, förbundsordförande ST Foto: Andy Phrat

debatt Vår rapport om framtiden visar att närmare 160 000 jobbchanser kan skapas i staten under den närmaste femårsperioden. I en ekonomi som verkar stanna av i tillväxt är det viktigt att staten och dess myndigheter tar behoven på allvar och inte ryggar för uppgiften, skriver fackförbundet STs ordförande Britta Lejon.

Arbetsmarknaden förändras snabbt och konkurrensen om välutbildad arbetskraft ökar. STs rapport Framtidsjobb i staten – om rekryteringsbehov till och med 2023 visar att närmare 160 000 jobbchanser kan skapas i staten under den närmaste femårsperioden. Även om flera myndigheter, främst Arbetsförmedlingen, genomgår stora förändringar. Vi har frågat drygt 320 HR-ansvariga på våra myndigheter och knappt 220 har besvarat vår enkät om kompetens- och rekryteringsbehov. Den vanligaste orsaken till rekryteringsbehov är jobbrotation, pension eller att myndigheten får nya uppdrag så att ny kompetens behövs.

Vi konstaterar att kompetenskraven är höga inom staten och att de ökar hela tiden. Nästan alla rekryteringsansvariga i vår undersökning söker nya medarbetare med högskole- och universitetsexamen. På fyra år har kravet på högre utbildning ökat med nästan 20 procent. Dessutom krävs ofta specialistkompetens, tidigare erfarenheter som är relevanta för uppdraget och digital morgnad och kompetens för att komma i fråga. Hela 40 procent av arbetsgivarna säger att de har behov att förändra den övergripande kompetensprofilen hos medarbetarna. ”De säger samtidigt att det finns en viss osäkerhetsfaktor. Digitaliseringen av verksamheten gör att det är svårt att förutse vilka kompetenser som efterfrågas i framtiden. Ändrade regeringsuppdrag bidrar också till svårigheter att förutse kompetensbehovet över tid.”

För att upprätthålla ett bra förtroende för statlig verksamhet är det av vikt att kvaliteten i verksamheterna inte upplevs som försämrad.

De vanligaste kompetenserna i fallande skala som arbetsgivaren söker är handläggare, jurister, domare, rådmän, utredare, ekonomer och IT-personal.  De personliga egenskaper och erfarenheter som värdesätts mest av arbetsgivare i staten är samarbetsförmåga, förmåga att kunna uttrycka sig väl i tal och skrift, språkkunskaper, analytisk förmåga och initiativförmåga.

I den internationella värld som vi lever i idag behövs såväl fungerande och effektiv statlig service som forskning i världsklass. Kraven på den nya generationen, som är på väg in i den statliga sektorn är höga, för det handlar om några av de viktigaste befattningarna man kan ha i ett samhälle. De som arbetar inom statlig förvaltning har ett stort ansvar för allas vår rättssäkerhet och välfärd. Antingen direkt genom att ge service till exempel när vi själva eller våra barn blir sjuka, när vi är föräldralediga, deklarerar, studerar eller utsätts för hot och brott. Men också indirekt genom att statligt anställda fattar beslut om riktlinjer, tillsyn eller kvalitetsuppföljning.

Vi menar att det finns all anledning att se över karriärvägar, arbetsuppgifternas innehåll och möjligheterna till personlig utveckling och karriär i jobbet. Våra tidigare arbetsmarknadsundersökningar visar bland annat att unga har höga krav på att arbetsgivare kan erbjuda intressanta jobb med personlig utveckling, goda karriärmöjligheter och där de kan använda all sin kunskap och nå en god löneutveckling. Staten ska vara en attraktiv arbetsplats utifrån god arbetsmiljö, inflytande och jämställdhet. Alla medarbetare ska ha kännedom om när en nytillsättning är aktuell. Urvalsprocesser som till exempel syftar till att föra fram kandidater till olika poster ska vara öppna och kända, liksom vilka aktörer som är involverade. Det kan handla om styrelser, rekryteringsgrupper eller konsulter. Det är viktigt med fackligt inflytande i rekryteringsprocesser.

I en ekonomi som nu verkar stanna av i tillväxt är det viktigt att staten och dess myndigheter tar behoven på allvar och inte ryggar för uppgiften. För att upprätthålla ett bra förtroende för statlig verksamhet är det av vikt att den statliga närvaron inte minskar och kvaliteten i verksamheterna inte upplevs som försämrad. I det arbetet är en väl genomtänkt och genomförd personalrekrytering en av nycklarna till framgång.

Britta Lejon
Ordförande
Fackförbundet ST