Migrationsminister Heléne Fritzon (S) under presskonferensen. Bild: Elsa Persson

asylpolitik Fortsättning av de tillfälliga asyllagarna, fler i förvar och betydligt färre som får asyl i Sverige. Det ingår i de förslag till migrationspolitik som Socialdemokraterna ska gå till val på.

Socialdemokraterna vill behålla den restriktiva migrationspolitik som när den infördes 2016 sades vara tillfällig. Det var huvudlinjen i de besked som gavs när statsminister Stefan Löfven och migrationsminister Heléne Fritzon på fredagsmorgonen höll presskonferens i Stockholm för att presentera vilken migrationspolitik de vill driva nästa mandatperiod.

När Sverige tog emot 163 000 asylsökande 2015 var det alldeles för många, men också de senare årens asylmottagande är för stort, enligt Socialdemokraterna, som vill att länder i EU ska ta emot asylsökande i förhållande till folkmängd. På upprepade frågor från journalister på plats gjorde Heléne Fritzon en uppskattning om att 14 000-15 000 personer om året skulle kunna vara en lämplig siffra.

Enligt Stefan Löfven skapar den stramare migrationspolitiken »stabilitet och folklig förankring«.

– Det är inte möjligt för oss i Sverige att ha en lagstiftning som väsentligen avviker från EU. Och i takt med att gemensamma regler för alla EU-länder förhandlas fram i de olika delarna av asyllagstiftningen så införs de även i Sverige, sa Heléne Fritzon.

Socialdemokraterna vill ha kvar de gränskontroller som Sverige har fått tillåtelse av EU-kommissionen att behålla till november 2018. De ska behållas »så länge vi ser ett terrorhot, ett hot mot vår säkerhet«. Dessutom utesluter de inte att de ID-kontroller, som Sverige själva beslutar om, kan komma att förstärkas om det krävs.

Asylmottagandet ska ske i det som kallas »mer ordnade former«. Där ingår att man tas emot på centrala mottagningar – vilket föreslogs i den nyligen presenterade Mottagandeutredningen. Det här bedömer partiet ska minska oro hos asylsökande och kunna öka stödet till dem.

  • Ebo i sin nuvarande form ska avskaffas, och nyanlända ska i större utsträckning förmås att bosätta sig så att segregation motverkas.
  • Större fokus ska läggas på att efterforska och kontrollera att de uppgifter som asylsökande lämnar är sanna.

– Myndigheter och rättsväsende ska ges förstärkta befogenheter och resurser så att sökandes identitet kan säkerställas bättre och återvändandet kan öka, sa Heléne Fritzon.

Dessutom ska fler kunna tas i förvar om de riskerar att avvika, och antalet förvarsplatser ska fortsätta att byggas ut.

  • Tiden för möjlighet till förnyad asylansökan efter avslag fördubblas. Men tiden då en asylsökande som inte lämnar landet frivilligt efter avslag är belagd med återreseförbud till hela EU föreslås också fördubblas.
  • Stäng möjligheten för kommuner att ge försörjningsstöd till asylsökande som fått avslag. Undantag kan ges om det av olika skäl är omöjligt för en person att avvisas till landet ifråga, eller om personen samarbetar för att få till sin avresa.

Ett större fokus ska läggas på åtgärder som motverkar migration och som riktar in sig på länder utanför EU:s gränser, om Socialdemokraterna får som de vill.

Sverige ska också, bland annat inom ramen för EU, verka för att öka stödet till flyktingläger i länder utanför Europa för att förbättra förhållandena där, och Socialdemokraterna vill att Sverige och EU jobbar för att förbättra möjlighet till integration av migranter i de länder som tar emot många flyktingar.

  • Partiet vill också att alla länder som får bistånd och viseringslättnader från Sverige ska vara tvungna att ta emot sina egna medborgare, genom återtagandeavtal.
  • Kvotflyktingsystemet ska byggas ut och internationell flyktingsmuggling bekämpas hårdare.

På frågan om vilken linje som Sverige kommer att driva i EU för hur den gemensamma asylpolitiken ska se ut, och om exempelvis huvudlinjen ska vara tillfälliga uppehållstillstånd kom inget klart besked från Stefan Löfven. Han sa att asylrätten ska vara fungerande och att EU ska arbeta gentemot Afrika och Mellanöstern för att motverka att människor ska behöva fly.