Skrivelse till bolagsverket från revisorn Deloitte.

PENSIONSFUSKET Deloitte har varit revisor för Allra i flera år, och fram tills nyligen arbetade firman med 2016 års redovisning. Men nu har Deloitte plötsligt avsagt sig uppdraget och polisanmält Allra för misstanke om brottsliga transaktioner.

Det är i en skrivelse till Bolagsverket, som Dagens Arena har tagit del av, som Deloitte utvecklar sina motiv till att byrån avsäger sig uppdraget som revisor för Allra.

Revisorn skriver att det inom Allra-koncernen har gjorts derivattransaktioner relaterade till strukturerade produkter, som motsvarar större delen av Allras resultat, något som får Deloitte att ifrågasätta bolagens framtid.

»Det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor i den framtida intjäningsförmågan inom huvuddelen av bolagen inom koncernen, vilket kan leda till betydande tvivel om Allra Sverige AB:s och Allra Pension AB:s förmåga att fortsätta bolagens respektive verksamhet«

Det har gjort att Deloitte har inlämnat en rapport till Finansinspektionen om förhållandena i Allra, i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden.

Revisorn skriver också att de har begärt att Allra ger förklaringar till transaktionerna och de intressekonflikter, »dels genom ägande och dels genom befattningar«, som är kopplade till derivattransaktionerna.

Trots att Allra har givit vissa förklaringar och underlag finner Deloitte att »det kan ifrågasättas om de intäkter som derivattransaktionerna har genererat står i proportion till det arbete som utförts och den risk som tagits samt om transaktionerna, med de inneboende intressekonflikter som finns, kan anses förenliga med kundernas intressen«.

Deloitte ifrågasätter inte bara om kundernas intressen har tillvaratagits utan också om transaktionerna varit förenliga med “de allmänna sundhetskriterier som anges i 8 kap. lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och huruvida, om så inte varit fallet, dessa kan komma att ge upphov till skada för bolagen«.

Revisorn har också funnits misstanke om brott mot aktiebolagens kapitel 9, paragraf 42, vilket innebär att någon styrelsemedlem eller vd inom ramen för bolagens verksamhet gör sig skyldig till exempelvis skattebrott, penningtvätt eller bokföringsbrott.

Deloittes presskontakt Christer Ahlgren vill inte kommentera huruvida de har upptäckt oegentligheter i räkenskaperna under tidigare år då de har skött Allras revision.

– Anmälan gäller vad som framgår år 2016, säger Christer Ahlgren till Dagens Arena.

Han förnekar också att polisanmälan och det avbrutna uppdraget skulle ha att göra med de många negativa skriverier som omgärdat Allra de senaste veckorna.