Nyhet LO:s styrelse har svängt om det nya huvudavtalet på arbetsmarknaden, det avtal som pressades fram av Januariavtalet mellan S, MP, C och L. Styrelsen rekommenderar nu sina medlemsförbund att ansluta sig. Men fyra förbund säger fortfarande nej.

De fyra förbund som fortfarande säger nej till att sluta upp bakom den överenskommelse som ska bana väg för den nya lagen om anställningsskydd är Byggnads, Seko, Fastighets och Transport. Sekos förbundsordförande motiverar sitt nej med att försämringarna som föreslås för hennes medlemmar är desamma som tidigare.

”Vi har sagt nej till dessa förändringar under lång tid och inget i sakfrågan har ändrats. Våra medlemmar behöver mer trygghet och inte mindre. Därför säger vi nej även denna gång”, säger Sekos ordförande Gabriella Lavecchia i en presskommentar.

Det var på tisdagskvällen som LO-styrelsen beslutade att rekommendera LO:s representantskap att besluta att LO ska ansluta sig till den nya LAS-överenskommelsen, det som ofta kallas det nya huvudavtalet.

Det är en stor omsvängning sedan LO skickade in sitt remissvar till regeringen efter sommaren. Då var man motståndare till lagförslagspaketet, bland annat ansåg den fackliga centralorganisationen att det saknades tillräckligt empiriskt underlag för att motivera en försvagning av anställningsskyddet.

På en presskonferens under onsdagen motiverade LO:s ordförande Susanna Gideonsson tillsammans med organisationens avtalssekreterare Torbjörn Johansson omsvängningen.

– Vi är väldigt glada att vi fått styrelsen att rekommendera representantskapet att anta det här huvudavtalet, sa LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson.

LO-företrädarna sa att det finns fyra skäl till varför man ändrat sig. De två första skälen som Torbjörn Johansson nämnde var förbättringar som LO-förbunden IF Metall och Kommunal hade fått med sig när de på egen hand slöt upp bakom avtalet efter LO:s nej. Det gällde förbättrade villkor för visstidsanställda och bättre villkor vid så kallad hyvling.

Det tredje skälet är att LO har förhandlat fram en möjlighet för medlemmar i de förbund som inte ansluter till huvudavtalet att ändå få bättre omställningsmöjligheter.

– Nu har vi gjort att de kan ha och bibehålla och få förbättrade villkor på det omställningsavtal som finns om man väljer att stå utanför, sa Torbjörn Johansson.

Det fjärde skälet är att det nu står klart att det blir en ny lagstiftning.

– Slutligen har också lagprocessen rullat på och vi är medvetna om att lagändringarna kommer och vi tycker det är bättre att vara med och påverka och medverka till att reglerna blir så bra som det går, fortsatte avtalssekreteraren.

LO:s ordförande Susanna Gideonsson var noga med att framhålla att det i slutändan är varje LO-förbund som tar beslut om att ingå i det nya avtalet.

Svenskt Näringslivs vice vd Mattias Dahl var också med på presskonferensen.

– Det är positivt, glädjande och bra att vi och LO är överens och att LO nu ställer sig bakom överenskommelsen. Vi var många redan innan, en majoritet, men nu blir vi en massiv majoritet som står bakom. Det är viktigt att vi har med alla tre på den privata arbetsmarknaden, det vill säga arbetare, tjänstemän och näringsliv, sa Mattias Dahl.

LO:s ordförande fick frågan om hon tror att alla LO-förbund till slut kommer att ansluta sig.

– Svårt att säga, svarade hon. Vi tror att ett antal förbund kommer att ansluta relativt snabbt, men det beror också på utvecklingen på svensk arbetsmarknad. Sedan är det så som Mattias tidigare sa att vissa förbund inte har skrivit på sådana avtal sedan 1938. Så att alla förbund skriver på avtalet, det hyser jag ingen förhoppning om faktiskt, sa LO:s Susanna Gideonsson och syftade på att Svenskt Näringslivs vice vd påmint om att Byggnads ännu inte skrivit på det epokgörande Saltsjöbadsavtalet från 1938.

LO-förbundet Fastighets, som i sitt remissvar i september skrev att förslagen ”ändrar maktbalansen till arbetsgivarsidans fördel”, är fortsatta motståndare till avtalet.

”Jag gillar delar av huvudavtalet, men eftersom det kommer i ett paket där anställningstryggheten försämras kraftigt kan jag inte stå bakom det”, sa Fastighets ordförande Magnus Pettersson i en presskommentar på onsdagsmorgonen.

Läs mer. Stolt Nordmark hoppas att tolv LO-förbund ändrar sig