Elisabeth Rynning, John Stauffer, Ulrika Westerlund, Frida Johansson Metso, Johan Oljeqvist, Johan von Schreeb, Anna Gustafsson och Martin Nihlgård.

Nyhet Mark Klamberg, Frida Johansson Metso och JO Elisabeth Rynning är tre av de 57 personer som nominerats till styrelsen för den nya myndigheten Institutet för Mänskliga rättigheter.

Det är främst högskoleinstitutioner, fackförbund och intresseorganisationer som skickat in förslag, och regeringen ska under hösten utse sju av de föreslagna personer till styrelseledamöter.

Arbetet på myndigheten ska starta 1 januari 2022 och går bland annat ut på att rapportera om de mänskliga rättigheterna i Sverige och hur de respekteras. Myndigheten ska arbeta självständigt och lämna förslag till regeringen om åtgärder för att säkerställa rättigheterna.

Dagens Arena har sammanställt vilka personer som har nominerats, och vilka organisationer som står bakom nomineringarna (de som nominerat står inom parentes).

De nominerade till styrelsen för Institutet för mänskliga rättigheter är:

Elisabeth Rynning, chefsjustitieombudsman, JO (Raoul Wallenberginstitutet för mänskliga rättigheter och humanitär rätt).

Titti Mattsson, professor i offentlig rätt och verksam som forskare och lärare på juridiska fakulteten vid Lunds universitet, bland annat också vice ordförande för Region Skånes etiska råd samt ledamot i Sveriges Medicin-etiska råd (Raoul Wallenberginstitutet för mänskliga rättigheter och humanitär rätt samt Lunds universitet).

Solvig Ekblad, legitimerad psykolog vid Akademiskt primärvårdscentrum, Region Stockholm och adjungerad professor i mångkulturell hälso- och sjukvårdsforskning vid Institutionen för lärande, informatik, management och etik. Forskargruppsledare för Cultural Medicine (Karolinska Institutet).

Anna Kågesten, biträdande lektor i global sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter vid Institutionen för global folkhälsa, Karolinska Institutet (Karolinska Institutet).

Elin C Larsson, forskare och docent i global hälsa vid Institutionen för global folkhälsa på Karolinska Institutet, område sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (Karolinska Institutet).

Johan von Schreeb, läkare och professor i global katastrofmedicin vid Institutionen för global folkhälsa (Karolinska Institutet).

Elena Namli, professor i teologisk etik och lärare vid det mångvetenskapliga masterprogrammet i mänskliga rättigheter samt ordförande för styrgruppen för programmet (Uppsala universitet, Teologiska fakulteten).

Per Sundman, docent och universitetslektor i etik, lärare på det mångvetenskapliga masterprogrammet i Mänskliga rättigheter, och verksam i programmets styrgrupp (Uppsala universitet, Teologiska fakulteten).

Anna Jonsson Cornell, professor i komparativ konstitutionell rätt, docent i konstitutionell rätt samt prodekan för Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet (Uppsala universitet, Juridiska fakulteten).

Thomas Nygren, docent som forskar om undervisning i mänskliga rättigheter i Sverige och internationellt (Uppsala universitet, fakulteten för utbildningskunskaper).

Niklas Martti, internationellt programansvarig på RFSL (Svenska Tornedalingars Riksförbund).

Kaisa Syrjänen Schaal, jurist och ledamot i styrelsen för Sannings- och försoningskommissionen för tornedalingar, kväner och lantalaiset (Svenska Tornedalingars Riksförbund med ungdomsförbund, samt Sverigefinländarnas delegation, Sverigefinska Riksförbundet och Sverigefinska Ungdomsförbundet).

Annika Jyrwall Åkerberg, människorättsjurist, författare, konsult och projektledare, för närvarande på Civil Rights Defenders (Fonden för mänskliga rättigheter, Funktionsrätt Sverige, Sveriges Dövas ungdomsförbund, Nationell Samordning för Psykisk Hälsa (NSPH), Synskadades Riksförbud, SRF, Civil Rights Defenders, Hörselskadades Riksförbund, Independent Living Institute, Unga Hörselskadade och Unga Rörelsehindrade).

Lena Halldenius, professor i mänskliga rättigheter, docent i praktisk filosofi, Humanistiska fakulteten, Lunds universitetet (Lunds universitet).

Frida Johansson Metso, legitimerad psykolog och samordnare vid Röda Korsets kompetenscenter för tortyr- och krigsskaderehabilitering samt engagerad inom Röda Korsets vårdförmedling (Flyktinggruppernas flyktingråd FARR).

Tomas Fridh, advokat och grundare av Fridh Advokatbyrå, juridiskt sakkunnig för Flyktinggruppernas flyktingråd, FARR (Flyktinggruppernas flyktingråd, FARR ).

Anna Lundberg, professor i välfärdsrätt vid Linköpings universitet och docent i mänskliga rättigheter, initiativtagare till Asylkommissionen (FARR och Linköpings Universitet)

Jenny Ehnberg, teologie doktor i etik och forskare vid enheten för forskning och analys vid svenska kyrkan (Svenska kyrkan).

Maria-Therese Gustafsson, fil.dr vid Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet (Stockholms universitet).

Emma Rosengren, fil.dr vid Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer, Stockholms universitet (Stockholms universitet).

Aryo Makko, professor vid historiska institutionen Stockholms universitet och föreståndare för Hans Blix centrum för de internationella relationernas historia vid Stockholms universitet (Stockholms universitet).

Mattias Tydén, docent, Historiska institutionen, Stockholms universitet (Stockholms universitet).

Pål Wrange, professor, Juridiska institutionen vid Stockholms universitet och föreståndare för Stockholm Centre for International Law and Justice (Stockholms universitet).

Mark Klamberg, professor i folkrätt, Juridiska institutionen vid Stockholms universitet och biträdande föreståndare för Stockholm Centre for International Law and Justice samt ledamot i styrelsen för Raoul Wallenberginstitutet för mänskliga rättigheter och humanitär rätt. (Stockholms universitet).

Percy Bratt, advokat, bland annat ansvarig för den nordiska rättegångstävlingen om mänskliga rättigheter (Civil Rights Defenders och Centrum för rättvisa).

Pernilla Leviner, professor i offentlig rätt, juridiska institutionen på Stockholms universitet. Undervisar bland annat i barns mänskliga rättigheter. Föreståndare och styrelseledamot för tvärvetenskapliga Barnrättscentrum (Civil Rights Defenders).

John Stauffer, chefsjurist, Civil Rights Defenders (Civil Rights Defenders och Asylrättscentrum).

Monica Engström, socialpolitisk strateg på Akademikerförbundet SSR (Saco och Akademikerförbundet SSR).

Björn Kullander, handläggare på Sveriges Kommuner och Regioner (Sveriges Kommuner och landsting, SKR).

Cecilia Berglin, handläggare, Sveriges Kommuner och Regioner, SKR (Sveriges Kommuner och landsting, SKR).

Amanda Jackson, ledamot av Svenska Röda Korsets styrelse (Svenska Röda Korset).

Johan Oljeqvist, vd, Fryshuset (Fryshuset).

Camila Salazar, Global Head of Social Operations, Fryshuset (Fryshuset).

Negin Tagavi, Strategisk verkställande ledare, Fryshuset ( Fryshuset).

Karin Henrikz, biträdande verksamhetschef och Jurist på Malmö mot diskriminering (Malmö mot diskriminering och Antidiskrimineringsbyrån Väst).

Johanna Ingemarsson, Jurist på Malmö mot diskriminering (Malmö mot diskriminering, Antidiskrimineringsbyrån Väst).

Johan Stier, professor i socialt arbete vid Mälardalens Högskola ( Mälardalens Högskola samt Tomas Axelson, Associate professor i religionssociologi vid Dalarnas högskola och Cecilia Magnusson Sjöberg, professor och ämnesföreståndare för Institutet för rättsinformatik vid juridiska institutionen, Stockholms universitet).

Rebecka Lettevall, professor i idéhistoria vid Malmö Universitet och dekan vid fakulteten för kultur och samhälle, samt ordförande för Rektors råd för jämställdhet och lika villkor vid Malmö Universitet (Malmö Universitet).

Peter Brune, generalsekreterare för War Child Sverige inom det globala War Child-nätverket samt samordnare för Global Mental Health and Psychosocial Support Network på uppdrag av Kungliga Vetenskapsakademin/Swedish Institute for Global Health Transformation (Malmö Universitet).

Mårten Löfberg, Asylrättscentrum (Asylrättscentrum).

Anne Ramberg, (Asylrättscentrum). (Hon är dock ej tillfrågad).

Elisabet Fura, (Asylrättscentrum).

Gregor Noll, Göteborgs universitet (Asylrättscentrum).

Rebecca Stern, Uppsala universitet (Asylrättscentrum).

Gertrud Åström, jämställdhetsexpert, utredare och hedersdoktor vid Luleå Tekniska Universitet (Sveriges Kvinnolobby).

Åsa Strahlemo, förbundsordförande för DHR (DHR, Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet).

Peter Johansson, universitetslektor och proprefekt på institutionen för globala studier vid Göteborgs universitet (Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet).

Ulrika Westerlund, projektledare på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, (RFSL Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter).

Jenny Saba Persson, verksamhetsledare på Rättighetscentrum Västerbotten (Antidiskrimineringsbyrån i Uppsala).

Martin Nihlgård, generalsekreterare för IM, en organisation som arbetar rättighetsbaserat med global utveckling för en jämlik och medmänsklig värld (Folkbildningsrådet).

Karina Huus, professor i omvårdnad med inriktning mot barn och ungdom samt barnsjuksköterska (Avdelningen för omvårdnad, Hälsohögskolan, Jönköping University).

Malin Eklund Wimelius, docent, statsvetenskapliga institutionen, Umeå Universitet (Umeå Universitet).

Markus Nartijäärvi, docent, juridiska institutionen, Umeå Universitet (Umeå Universitet).

Lena Berggren, docent, institutionen för idé och samhällsstudier (Umeå Universitet).

Leif Ljungholm, advokat, Ljungholm & Boström advokater (Sveriges Advokatsamfund).

Carl Söderbergh, jurist specialiserad på folkrätt och mänskliga rättigheter, samt policychef på Minority Rights Group (Amnesty International Sverige).

Anna Gustafsson, internationell sekreterare på TCO (LO, TCO och Saco).

Titel och yrke är tagna från själva nomineringarna, i några fall saknas dock titel och bakgrund.

För att bli nominerad ska personen i fråga vara tillfrågad och intresserad. Av de inskickade nomineringshandlingarna framgår att så gott som alla nominerade tackat ja och visat intresse. I några nomineringar saknas dock uppgift om intresse finns.

Styrelsen förväntas bland annat utse myndighetschefen och föreslå personer till det råd med representanter från civilsamhället som ska stötta arbetet.

De kriterier som regeringskansliet efterfrågar av styrelseledamöterna är att medlemmarna  ska ha kunskap om, samt ha erfarenhet av, kvalificerat arbete inom något av följande områden: a) det civila samhället b) rättsväsendet och advokatverksamhet eller c) forskning och högskoleutbildning. För vart och ett av verksamhetsområdena ska det finnas två ledamöter.

Den nya myndigheten får också i uppdrag att inrätta en oberoende mekanism för att främja, skydda och övervaka genomförandet av konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, CRPD-konventionen från 2006. Detta har att göra med att Sverige inte ännu har infört en mekanism för att genomföra denna del av konventionen i fråga.

Av utredarens promemoria och regeringens proposition framgår att arbetet med den nya myndigheten har präglats av att man vill följa Parisprinciperna. Principerna är ett antal minimikrav på institut som ska jobba med mänskliga rättigheter som formulerades vid ett FN-möte 1991.

Kraven är inte folkrättsligt bindande men säger bland annat att de institutioner som arbetar med frågorna ska ha ett brett men tydligt formulerat uppdrag i den nationella lagstiftningen. Här finns också skrivningar om vilka uppgifter en sådan institution ska ha, och text om vikten av att ha ett stöd av det civila samhället samt beskrivningar av vilka arbetsmetoder som institutionen ska kunna använd sig av.

Den nya myndigheten ska placeras i Lund och en särskild utredare, Anna-Karin Lindblom, fick i april i uppdrag att föreslå och vidta de åtgärder som krävs för att verksamheten ska kunna starta den 1 januari 2022.