Sofia Wallström och Peder Carlsson under presskonferensen.

covid-19 Runt en femtedel av alla äldre fick ingen individuell bedömning och mer än hälften fick bara en läkarbedömning på distans. Det visar IVO i en fördjupad granskning av journaler från äldreboenden under pandemin i våras.

 I juli redovisade Inspektionen för vård och omsorg (IVO) en första granskning av vården och bedömningar av vårdbehov för äldre boende på 1700 äldreboenden över landet. Granskningen gjordes genom att medicinskt ansvariga sjuksköterskorna för kommuner och vårdaktörer, samt hälso- och sjukvårdsdirektörer intervjades.

Sedan dess har IVO gått vidare med en fördjupad granskning av journaler från 98 utvalda boenden över landet, där det har funnits tecken på risker och brister i vården. I dag presenterades resultatet vid en presskonferens.

Granskningen visar att 16–22 procent av alla äldre som var sjuka eller misstänkt sjuka i covid-19 inte fick någon individuell bedömning alls. I mellan 63 och 77 procent av fallen har beslut om vård fattats av en läkare på distans. I en majoritet av de fallen har anhöriga involverats men inte i alla fall.

Siffran för hur många som bedömts individuellt av en läkare på plats, och där anhöriga varit delaktiga är 5–7 procent.

En grupp motsvarande några procent av de granskade fallen går inte att bedöma, då journalerna är bristfälliga.

IVO kallar resultaten av granskningen för allvarliga och riktar framför allt kritiken mot regionerna, som har läkaransvaret.

– Alla patienter förtjänar en bedömning av den högsta medicinska kompetensen, det vill säga läkare, sa Peder Carlsson, avdelningschef på IVO.

Hälften av de äldre som inte fick en individuell bedömning alls, det vill säga en femtedel av de granskade fallen, fick inte heller en individuell bedömning av sjuksköterska.

– Det understryker återigen bristerna i vårdbedömning och det är självfallet inte acceptabelt, sa IVO:s generaldirektör Sofia Wallström under presskonferensen.

Äldre som bor på särskilt boende och deras anhöriga har inte heller fått information och gjorts delaktiga i vård och behandling i tillräcklig utsträckning, och beslut om vård i livets slutskede har inte fattats på rätt sätt. Att exempelvis fatta beslut om att inleda palliativ vård eller fatta beslut om behandlingsbegränsning för en patient på distans, utan att anhöriga informeras, är aldrig acceptabelt, svarade IVO på en fråga från en reporter.

IVO har anmärkningar som rör alla regioner, och ville under dagens genomgång inte peka ut någon enskild region, eller vårdgivare – exempelvis uppdelat på privata och kommunala – som värre än någon annan.

– Vi kan inte ge grönt ljus till någon region.

IVO vill inte kommentera om bristerna i bedömningen av äldres vårdbehov under våren har att göra med de råd från Socialstyrelsen som handlade om att undvika fysiska läkarbesök på boendena, utan svarade på journalisters frågor att »det får vi se«. Istället lyfte man framför allt problematiken med den grupp patienter som inte bedömts individuellt alls – vare sig på telefon eller på plats.

– Om man inte har fått en läkarbedömning alls har vi verkligen stannat upp vid det. Det är en grundproblematik som vi ser. Därutöver kan vi konstatera att de flesta bedömningarna sker på telefon, sa Sofia Wallström.

Enligt IVO:s bedömning är distansbedömningar av patienter inte nödvändigtvis ett problem, om läkaren känner patienten väl och det finns en tidigare kontinuitet i läkarens arbete med den patienten. Sådana fall bedömer dock IVO att det inte kan handlar om i merparten av de många fall där läkarbedömningar gjorts på distans under pandemin.

Andelen individuella bedömningar och bedömningar på distans förändrades inte under perioden mars–maj, vilket IVO tolkar som att vårdgivarna inte varit tillräckligt inriktade på att lära och förbättra verksamheten.

IVO ålägger nu samtliga 21 regioner att redovisa vad de har gjort och kommer att göra för att rätta till de påpekade bristerna, och framöver följa upp verksamheterna, senast 15 januari 2021. Kvarstår IVO:s kritik efter det här kan myndigheten besluta om att förlägga om vite.