Partiledardebatt januari 2020. I talarstolen Anders W Jonsson (C). Foto: Anders Löwdin/Sveriges riksdag.

Granskning Trots att befolkningsfrågan är i fokus ur många perspektiv har inget riksdagsparti någon officiell hållning i frågan. Men det är bara en tidsfråga, tror forskare.

Inom kort presenterar Statistiska centralbyrån (SCB) de senaste siffrorna över Sveriges befolkningsmängd. Och befolkningsutvecklingen i Sverige är i stöpsleven på många sätt. Sedan 2000-talets början har vi blivit nästan 1,4 miljoner fler invånare i Sverige, en ökning med cirka 15 procent. Många kommuner har samtidigt en negativ utveckling av antalet medborgare, varav en del upplever en närmast akut situation. Parallellt med denna diskussion har migrationsfrågan sedan länge en upplyft ställning inom dagspolitiken, där volymfrågan på invandringen har blivit alltmer närvarande. Lägg därtill en alltmer närvarande diskussion inom klimatdebatten om människans påverkan och effekter på klimatet på grund av befolkningsförändringar.

 

Befolkningsutveckling i Sverige sedan 2000 (Tabell: SCB)

 

På kommunal nivå är det inte ovanligt med officiella ambitioner kring befolkningsutvecklingen, åtminstone när det gäller att vända utvecklingen med en minskande befolkning. Men hur ser det ut på nationell nivå? Har något av de svenska partierna en officiell hållning när det gäller landets befolkningsutveckling? Dagens Arena ställde frågan till samtliga riksdagspartierna, och svaret var entydigt nej. Oavsett ideologiskt drivkraft så finns inget mål angående Sveriges befolkningsutveckling åt något håll. (Se respektive svar längre ned.)

 

Prognos över svensk folkmängd kommande 100 år. (Tabell: SCB)

 

Björn Östbring vid Lunds universitet har bedrivit forskning kring migration, välfärdsstat och politisk ordning. Hans nyligen publicerade avhandling handlade om migrationspolitiska dilemman. Att inget riksdagsparti har en officiell hållning i frågan om befolkningsutveckling förvånar honom inte.
 

– Av historiska skäl så har partierna under lång tid intagit en hands-off-inställning i denna frågaoch på sin höjd fört vaga idéer om att fler invånare alltid är bättre. Men det är ju onekligen intressant att samma partier kan ha en officiell linje på kommunal nivå. Det är dock logiskt att klimatdebatten också kommer att påverka den här diskussionen i någon mån. Men den främsta orsaken till att partiernas hållning vad gäller befolkningsutveckling kommer att diskuteras allt flitigare är förstås migrationspolitiken. Och då är det rimligt att tro att det kommer synas även i de officiella programmen.

 

Björn Östbring
 
Men det kommer inte börja i partiprogrammen, tror Björn Östbring.
 
– Det kommer först handla om tydligare volymmål och kvoter för immigration på kort sikt. Därifrån är förstås steget kort till att ställa frågor om partiernas långsiktiga och övergripande hållning i befolkningsfrågor. Invandringsfrågan öppnar boxen helt enkelt. Och det är mest troligt att det är partierna högerut som kommer ta de första stegen. Det finns risker med den utvecklingen, men det måste nog betraktas som självförvållat med tanke på att partierna fört en politik som lett till en dramatisk befolkningsökning jämfört med övriga europeiska länder och som även överträffat SCB:s långsiktiga prognoser. Som vanligt gäller att om man inte vill att ett område ska politiseras och bli till politik med stort “P” så gäller det att se till att hantera området med en rimlig och brett accepterad politik med litet “p”.

 

Folkmängd utifrån kön från år 2000 (Tabell: SCB)

 

 

Dagens Arena ställde frågan till samtliga riksdagspartier om, och i så fall hur, partiet i program eller partimotioner uttrycker mål för befolkningsutveckling i Sverige? Nedan återges samtliga svar.

 

Vänsterpartiet:

Vänsterpartiet driver inte några mål för befolkningsutvecklingen i Sverige.

 

Socialdemokraterna:

Nej, vi har inga uttalade mål angående befolkningsutveckling. I likhet med många andra industriländer så har ett ökat barnafödande inte varit ett stort problem. Snarare så har ett antal länder i dag ett underskott i barnafödandet, vilket upplevs som ett problem i de länder som har en stor andel äldre. Inom Socialdemokraterna  pågår det inte någon diskussion om att minska barnafödandet för närvarande.

 

Mp:

Miljöpartiet har inga mål för att påverka befolkningsutvecklingen i Sverige.

 

Liberalerna:

Vi är liberaler och vill inte att staten ska sätta upp politiska mål för antalet barn som ska födas.

 

Centerpartiet:

Nej, det har vi inte! 

 

Kristdemokraterna:

Vi har inte fastställt något sådant mål.

 

Moderaterna:

Moderaterna har inte något fastställt mål för befolkningsutvecklingen i stort. Det är dock centralt att politiken framöver utformas för att komma tillrätta med de problem vi ser i Sveriges kommuner och regioner som är under ett allt större tryck till följd av den demografiska utvecklingen med fler barn och fler gamla, samt att kommunerna nu i stor utsträckning får bära kostnaderna för en misslyckad integration.

 

Sverigedemokraterna:

Sverigedemokraterna har inte någon uttrycklig skrivelse i motioner eller program gällande befolkningsutvecklingen. Vi ser inget självändamål i att styra denna. Vi noterar dock att befolkningstillväxten under det föregående decenniet varit den högsta i Sveriges historia, och att det finns en tydlig koppling mellan snabb befolkningstillväxt, bostadsbrist och utmaningar i välfärden.