Bild: Pixabay

Nyhet Unga personer som väljer att bo kvar på mindre orter anpassar sig efter möjligheterna. En ny studie visar dessutom att en osäker arbetsmarknad snarare ökar viljan att stanna än tvärtom.

För några veckor sedan skrev Dagens Arena om det ökade intresset för att flytta från storstäderna. En ny avhandling om arbetsliv och mobilitet i mindre orter visar att en del unga vuxna ser fördelar med att bo kvar.

– Jag är intresserad av den bild som finns av unga människor som stannar kvar i mindre orter. Det finns en samhällelig föreställning om att de unga som gör det skulle vara bekväma och inte särskilt ambitiösa, säger Hanna Uddbäck, forskare i arbetsvetenskap vid Göteborgs Universitet.

Hanna Uddbäck intervjuade unga personer som valt att bo i mindre orter i stället för att följa den urbana norm som är vanlig bland unga. Flera personer som hon intervjuade tog upp fördelarna med att stanna kvar.

– Vinsterna som de kunde se med att stanna var bland annat att det var möjligt att bo bra i en mindre ort. Flera unga som jag intervjuade kunde bo i villor trots att de var i tjugoårsåldern. De var mycket medvetna om att det inte skulle vara möjligt i en storstad. Bostadsmarknaden blir därför en viktig aspekt i sammanhanget. Andra fördelar var att kunna bo nära sin familj och ha nära till andra sociala relationer. De ansåg också att det kändes tryggt att bo kvar, vilket var av värde för dem. 

Studien visade också att många av de personer Hanna Uddbäck intervjuat menade att de var realistiska i sina framtidsdrömmar. De anpassade sina mål utifrån vad som var möjligt på platsen de befann sig. 

– Det var till exempel en person som ville bli journalist men insåg att det skulle vara svårt i den mindre orten och valde i stället en annan bana. En annan person ville bli designer men hade svårt att få arbete inom det fältet och valde därför att bli förskollärare i stället, säger Hanna Uddbäck, och fortsätter:

– Det är intressant eftersom att nidbilden av unga är att de har orimliga förväntningar på sina arbetsliv. I stället visar flera svar från intervjuerna att de är realistiska och ser till de möjligheter som finns. En viktig aspekt är däremot att de strävar efter att ha permanenta och trygga arbeten. 

Avhandlingen visar på skillnader bland de unga i deras möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden. De med bättre förutsättningar, exempelvis genom tillgång till sociala kontakter, hade enklare att anpassa sig efter en osäker arbetsmarknad än de som bodde kvar som inte hade det. De som inte hade lika mycket resurser hamnade i högre grad på arbetsplatser som inte sågs som lika attraktiva och med osäkrare anställningar eller arbetslöshet, säger Hanna Uddbäck, och fortsätter:

– Arbetslöshet i en mindre ort kan vara svårt, på orten jag studerade pekades arbetslöshet ut som det med allra lägst status bland de unga. Det blir problematiskt mot bakgrunden av att arbetstillfällen minskar i många mindre kommuner och att arbetslösheten är relativt hög. 

En osäker arbetsmarknad verkar dock inte göra att alla unga personer känner större vilja att flytta till storstäder. Studien visade snarare att om arbetsmarknaden är osäker så stannar man kvar.

Hanna Uddbäck säger att avhandlingens resultat visar vilka handlingar från samhällets sida som skulle kunna förenkla för de människor som vill bo kvar i mindre orter. 

– Det är viktigt att satsa på att förbättra villkoren för de som bor i mindre orter, genom att se till så att det finns utbildningar nära, att arbeten till exempel inom offentlig sektor har bra arbetsvillkor och att det finns allmänt bra livsvillkor, säger Hanna Uddbäck.