Enkät Centerpartiet vill se höjd kvalitet inom skolan. Det är den svenska skolans, skolsegregationens och betygsinflationens största problem – den bristande kvaliteten. 

1. Bör vinstuttag ur skolverksamhet begränsas och i så fall hur?

Det viktigaste för oss är att alla skolor är bra skolor och att de håller hög kvalitet. Därför ska höga krav ställas på alla skolor oavsett vem som driver den. Om en skola har dålig kvalitet ska den kunna stängas. Centerpartiet värnar valfriheten för föräldrar och elever. Utan möjlighet att göra vinst kommer de småföretagare som dominerar välfärdssektorn inte överleva.

2. Bör det fria skolvalet förändras på något sätt och i så fall hur?

Vi vill att det fria skolvalet ska finnas kvar. Att kunna väja skola är positivt då det ger eleven inflytande över sin egen skolgång. Vi vill införa ett aktivt och informerat skolval som gör att alla som börjar skolan gör ett val.

3. Ska det råda fri etableringsrätt för skolor i kommunerna? Om inte – hur och på vilket sätt bör etableringen regleras?

Genom friskolereformen har många nya företag etablerats inom välfärdssystemet och en mångfald har skapats. Det ska finnas en skola för alla. Därför behövs det friskolor som gör att elever och föräldrar kan välja den skola som passar just dem. Dessutom leder den ökade konkurrensen till att kvaliteten i skolan höjs överlag. Det är något som gynnar alla, både elever, föräldrar och lärare.

4. Finns det problem med betygsinflation inom svenska skolan? Vad beror det i så fall på och hur ska det förhindras?

Elever ska kunna lita på att betygssättningen fungerar likadant mellan alla skolor. Så är det tyvärr inte alltid i dag. Vi behöver se till så att skolan är likvärdig i hela landet. De nationella proven ska digitaliseras och rättas externt. Det gör att eleverna kan få en mer rättvis bedömning av sina kunskaper.

5. Vill ert parti skärpa kvalitetskraven på skolor på något sätt och hur ska den här kontrollen i så fall gå till?

Vi vill att alla skolor håller hög kvalitet. Inget barn ska behöva gå i en dålig skola. I de fall skolan, såväl kommunal som fristående, inte uppfyller de villkor som ställs ska Skolinspektionen kunna vidta åtgärder. Dessa skolor ska kunna stängas.

6. Vill ni förändra betygssystemet och i så fall hur?

Vi vill se över möjligheten att införa ämnesbetyg på gymnasiet i stället för kursbetyg. Ämnesbetyg skulle fokusera på elevens kunskapsprogression i stället för att låta en termin med dåliga resultat dra ner slutbetyget. Det kan i sin tur motverka stress och i förlängningen avhopp. Emellertid är reformen omfattande och behöver utredas ytterligare. Bland annat behöver problem med skolbyte och möjlighet till ämnesfördjupning ses över.

7. Är skolsegregationen ett problem, och i så fall varför och hur ska den hindras?

Det är ett problem att det finns skolor som brister i kvalitet. Dagens skolval är begränsande då det innebär att man måste göra ett aktivt val, annars placeras man på den skola som ligger närmast där man bor. Vissa familjer och elever är mer benägna att nyttja det fria skolvalet än andra. För likvärdighet och kvalitet i skolan måste vi stärka valfriheten, och införa ett aktivt skolval för alla.

8. Hur ska fler motiveras till att bli lärare och hur ska de förmås att stanna kvar i yrket?

Läraryrkets attraktivitet måste höjas och vi behöver skapa fler vägar in till yrket. Även befintliga lärare behöver få möjlighet att använda sin arbetstid mer effektivt. Vi vill se fler yrkesroller inom skolan och införa lärarassistenter som gör att lärarna kan lägga mer tid på undervisning och mindre på administration. Alla lärare ska garanteras kompetensutveckling för att fortsätta utvecklas i sin yrkesroll.

9. Varför är det så många elever på vissa håll som går ut utan fullständiga betyg, och vad krävs för att fler ska få gymnasiebehörighet?

Jämfört med andra länder har elever i svensk grundskola betydligt mindre undervisningstid. Därför bör undervisningstiden ökas med fokus på baskunskaper såsom matematik och svenska. För elever som behöver längre tid för att nå kunskapsmålen ska skolplikten förlängas med ett år, eller undervisningstiden utökas på annat vis, för att fler ska kunna nå gymnasiebehörighet. Man måste tidigt upptäcka elever som behöver extra stöd så de kan få hjälp att uppnå kunskapsmålen.

10. Vill ert parti förstatliga skolan?

Nej, vi vill att huvudmannaskapet för skolan ska finnas kvar hos kommunerna. Vi tror inte att skolan blir bättre om man flyttar besluten längre bort från elever och lärare.