(Bild: Wikimedia)

Nyhet Regeringen ger Försäkringskassan i uppdrag att identifiera och åtgärda eventuella brister i handläggningen. »Kan inte ses som något annat en en väldigt skarp tillrättavisning av myndigheten«, säger LO-TCO Rättskydd. 

Kritiken mot Försäkringskassan har funnits länge. Flera läkare och fackförbund är kritiska både till hur regelverket är utformat och hur det följs.

Nu ger regeringen myndigheten i uppdrag att se över hur handläggningen går till när det gäller ärenden där sjukpenning nekas på grund av att den försäkrade bedöms ha förmåga att få ett »normalt förekommande arbete«.

– Regeringen ser allvarligt på de brister i handläggningen av sjukpenningärenden som identifierat i utredningen om sjukförsäkringen. Det är viktigt att klarlägga förhållandena och åtgärda eventuella brister. Därför ger vi nu Försäkringskassan detta uppdrag, skriver socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S) i ett pressutskick.

Utredning riktade skarp kritik

Det var i utredningen En trygg sjukförsäkring med människan i centrum som brister i framförallt två områden av myndighetens handläggning identifierades. Den första rör hur myndigheten kommer fram till att att någon har en arbetsförmåga för ett normalt förekommande arbete, att det processen inte går att följa. Det andra rör om det i varje enskilt fall har utretts om det finns ett normalt förekommande arbete som den försäkrade kan utföra.

Robert Sjunnebo, enhetschef för försäkringsrätt vid LO-TCO Rättskydd, satt med i referensgruppen för utredningen och har följt arbetet noga.

– Det går i dagsläget inte att förstå hur man har gått tillväga för att komma fram till att det finns ett vanligt förekommande arbete, istället ser vi att handläggarna gör en schablonartad bedömning.

»En skarp tillrättavisning«

När remissvaren till utredningen kom in var det många, däribland Robert Sjunnebo, som noterade att Försäkringskassan som enda remissinstans ställde sig kritiska till samtliga av utredningens förslag.

– Det här uppdraget regeringen nu ger Försäkringskassan kan inte ses som något annat än en väldigt skarp tillrättavisning av myndigheten. Nu är det upp till den förhållandevis nya generaldirektören att styra arbetet så man får en bättre balans mellan avdelningen för sjukförsäkring och rättsavdelningen.

Även Kjell Rautio, välfärdsutredare på LO, tycker att Försäkringskassans remissvar sticker ut.

– Det är helt klart anmärkningsvärt att Försäkringskassan är den enda remissinstans som säger nej till alla utredningsförslagen.

Han ser ingen anledning till varför regeringen tvekar kring att göra de lagändringar som utredningen föreslog.

– Visst är det bra med tydliga styrsignaler från regeringen till Försäkringskassan. Men det räcker inte. Vilket försäkringsskydd vi har ska inte vara beroende enbart av styrsignaler, som ju kan svänga hit och dit under kort tid. För att sjukförsäkringen ska bli långsiktigt stabil, trygg och förutsägbar för den försäkrade måste lagstiftningen ändras så som Claes Janssons utredning föreslagit. Det finns ett brett stöd för lagförslagen. Det finns ingen anledning att tveka.

Robert Sjunnebo är inne på samma linje. Regeringens krav på Försäkringskassan är ett steg i rätt riktning, men det behövs en regeländring.

– Men även inom ramen för nuvarande regelverk och de förhållande de ska pröva så saknar nuvarande beslut helt ett ställningstagande till de faktorer som de enligt praxis från Högsta Förvaltningsdomstolen ska bedöma. I slutändan är det en bara en lagreglering som kan adressera grunden till problemet och det är bland annat att Försäkringskassan inte har någon laglig skyldighet att pröva arbetsförmågan mot konkret angivna typer av arbeten.

Försäkringskassans uppdrag

Människor ska kunna lite på trygghetssystemen när de saknar arbetsförmåga på grund av sjukdom skriver ministern i sitt pressutskick och Försäkringskassan ska nu vidta åtgärder som säkerställer att det i samtliga ärenden utreds om det finns ett arbete den försäkrade kan utföra under normal arbetsprestation och med endast ringa anpassning.

Dokumentationen av utredningen ska bli bättre och myndigheten ges nu ett motiveringsansvar som särskilt gäller de omständigheter som varit avgörande för myndighetens ställningstagande. Detta så den försäkrade kan förstå beslutet.

Dessutom ska myndigheten säkerställa att behovet av rehabiliteringsinsatser utreds och att de vid behov vidtas så tidigt som möjligt.

Försäkringskassan ska delredovisa vidtagna och planerade åtgärder senast den 15 november 2020 till Socialdepartementet. Uppdraget ska slutredovisas den 15 augusti 2021.