arbetsförmedlingen Idag presenterades arbetsmarknadsutredningen som förslår förändringar för Arbetsförmedlingen. Utredaren räknar med besparingar på 1,5 miljarder genom mer effektivt arbete.

I en debattartikel i DN redogör utredaren Cecilia Fahlberg för de huvudsakliga slutsatserna. En av de är att Arbetsförmedlingen ska få som »kärnuppdrag« att bedöma den arbetssökandes avstånd till arbetsmarknaden. Myndigheten ska därmed få en ny instruktion och förvaltningsanslaget ska sänkas kontinuerligt.

På eftermiddagen höll utredaren en presskonferens och presenterade utredningen. Cecilia Fahlberg sa då att det förstärkta bedömningsuppdrag som utredningen föreslår ska förflytta sig från ett tänk som i dag utgår från olika målgrupper.

– Våra förslag innebär att ett individuellt fokus ska vara avgörande i beslut. Det kan leda till mer effektiva insatser, sa Cecilia Fahlberg.

Bara en tredjedel av anordnarna av arbetsmarknadsinsatser uppger att de tycker att de arbetssökande som anvisas till dem har förutsättningar att klara av insatsen, enligt utredningen.

Tyngdpunkten av Arbetsförmedlingens arbete ska enligt utredningen läggas på de som står längst från arbetsmarknaden. För de som bedöms ha lättare att hitta ett nytt jobb kommer det troligen räcka med en digital kontakt med Arbetsförmedlingen.

Det finns inte en privat marknad för arbetsförmedlare i alla delar av landet.

Utbildningsinsatser för arbetssökande ska tydligare anpassas efter arbetsgivares rekryteringsbehov.

När det gäller den diskussionen om en utökad privatisering av arbetsförmedlingsuppdraget – vilket ligger i den nya regeringens planer –  håller utredaren fast vid att det behöver beläggas mer att en sådan förändring skulle leda till ett bättre arbete. I dag finns ingen forskning som visat på sådana skillnader mellan privata och statliga aktörer, påpekar Cecilia Fahlberg, som också skriver att redan idag står privata aktörer för 60 procent av myndighetens verksamhetskostnad.

– Man vet faktiskt inte om externa aktörer bidrar till bättre resultat och till lägre kostnader. I Sverige saknas möjlighet att jämföra resultat internt och externt. Jag tror att insatser i både privat och offentlig regi kan finnas samtidigt, vilket också kan öka konkurrenden, skapa mer kunskap och möjliggöra för individers ökade valfrihet, sa Cecilia Fahlberg.

Hon föreslår dock att även offentliga insatser för att få arbetslösa i jobb ska flyttas utanför Arbetsförmedlingens budget.

Utredningen föreslår också att en särskild myndighet med ansvar för kompetensförsörjning inrättas, och gränsdragningen mellan statens och kommuners ansvar ska tydliggöras. I dag finns mycket ineffektivitet, bland annat kopplat till dubbelarbete, anser utredningen.

Arbetsmarknadsutredningen har inte i detalj studerat vilka ersättningsmodeller till aktörer som hjälper arbetslösa med olika insatser som fungerar bäst. Det här är en fråga som är uppe till diskussion i och med att 73-punktsprogrammet innebär att alla aktörer ska bli privata.

– Det finns inte en privat marknad för arbetsförmedlare i alla delar av landet, sa Cecilia Fahlberg också.

Totalt räknar utredaren med att förslagen tillsammans kommer att innebär besparingar på runt 1,5 miljarder kronor, av de 7-8 miljarder kronor som myndigheten förvaltningsuppdrag i dag uppgår till årligen.