Det är slående hur tidigt klasskillnader i skolresultat grundläggs.

De skillnader som föreligger redan vid fem års ålder förändras mycket lite över de påföljande tio åren.

Figuren visar standardiserade resultat på ett matematiktest (PiAt Math) för amerikanska barn åldrarna fem till 14. Siffrorna är uppdelade på vilken kvartil av inkomstfördelningen som föräldrarna tillhör.

James J. Heckmans egen slutsats, som man kan läsa i hans essä Promoting Social Mobility i Boston Review, är att kampen mot ojämlikhet kräver ”predistribution”, stödjande och utjämnande åtgärder som sätts in mycket tidigt i barns liv.

Källa: Cunha & Heckman 2007 ”The Technology of Skill Formation”AER.

Grafen har tidigare publicerats i Magasinet Arena #5 2013.