Frida Jansson Timbro, V-logga

valdebatt Vänsterpartiets politik handlar om mer än avgiftsfria mediciner och fria glasögon. Här är tre exempel som tyder på en fientlig inställning till det liberala samhällsprojektet, skriver Frida Jansson, som jobbar för nätverket Liberalt maktskifte på Timbro.  

Kriget i Europa och invasionen av Ukraina har fått i princip samtliga politiska partier att sluta upp bakom Ukraina. Det har både handlat om vapen för att vinna kriget och ett eventuellt Nato-medlemskap. Vänsterpartiet röstade först nej till att skicka pansarskott, även om man i efterhand har svängt. Det är inte en slump. Vänsterpartiet är inte ett parti som alla andra.

Vänsterpartiet har historiskt varit motståndare till flera av de liberala grundsatser vårt land är byggt på – den privata äganderätten, oberoende demokratiska institutioner och fri rörlighet inom EU.

Bilden av Vänsterpartiet som icke-radikalt visar sig även i opinionen

Det finns en föreställning om att Vänsterpartiets politik endast är små förändringar i marginalen – som avgiftsfria mediciner och gratis glasögon till alla barn. Bilden av Vänsterpartiet som icke-radikalt visar sig även i opinionen, där 15 procent av väljarna i Stockholm uppgett att de skulle rösta på Vänsterpartiet i riksdagen och 20 procent i kommunen.

Här är tre exempel på förslag från Vänsterpartiet de senaste åren som tyder på en fientlig inställning till det liberala samhällsprojektet.

  • I sin senaste budgetmotion för 2022 föreslog Vänsterpartiet att införa en utflyttningsskatt på orealiserade värdeökningar som upparbetats i Sverige.

Man skulle alltså bli skyldig att betala skatt på dessa tillgångar oavsett hur många år man bott utomlands. Förslaget har utretts av Skatteverket men regeringen drog tillbaka förslaget efter att bara två av 85 remissinstanser tillstyrkt förslaget. I budgetmotionen skriver V att ”Förslaget mötte dock kritik från näringslivets olika lobbyorganisationer, varpå regeringen drog tillbaka förslaget.”
Det som Vänsterpartiet beskriver som ”näringslivets lobbyorganisationer” är bland annat Uppsala universitets juridiska fakultet, Lunds universitets juridiska fakultet, Saco, TCO och Advokatsamfundet. Ett flertal av remissinstanserna poängterade att förslaget troligtvis stred mot EU-rätten och mot den fria rörligheten.

  • Vänsterpartiet vill begränsa Riksbankens oberoende.

Vänsterpartiet är klart mest positiv mot ökad politisk kontroll av Riksbanken – de vill ”demokratisera” Riksbankens verksamhet. V vill ha ett sysselsättningsmål som inte är underordnat inflationsmålet, bestämma nivån på inflationsmålet och tycker att riksdagen i större utsträckning ska styra Riksbanken. Oberoende centralbanker är viktigt för att hindra politiker från att använda penningpolitiken i politiska syften – på samma sätt som självständighet är värdefullt i domstolsprocesser är det viktigt för centralbanker. Att inte ha en centralbank som snabbt kan sätta in åtgärder när ekonomiska kriser uppkommer kan också få förödande konsekvenser för tillväxt och sysselsättning.

  • Vänsterpartiet vill att bankväsendet förstatligas på sikt enligt sitt partiprogram.

Det är dels en inskränkning av näringsfriheten, men hade också hämmat innovation och konkurrens. Det finns ett stort behov av att se över banksektorn efter 08-krisen, till exempel skulle tillsynen av bankerna kunna bli bättre genom att Sverige gick med i bankunionen. Det är helt enkelt inte proportionerligt att förstatliga bankerna och tyder på en helt annan inställning till ekonomi än vad de andra partierna har.

Vänsterpartiet visar gång på gång att man har en helt annan hållning till ekonomi, oberoende institutioner och internationellt samarbete än vad mittenpartierna har. Det borde man inte glömma bort när Nooshi Dadgostar försöker att låta som om det handlar om glasögon till barn.

Frida Jansson jobbar med nätverket för Liberalt maktskifte på den marknadsliberala tankesmedjan Timbro.