Lars Lindgren och Mattias Schulstad

Vi uppmanar regeringen att införa humana och rättssäkra villkor för alla arbetstagare på den svenska arbetsmarknaden, skriver Lars Lindgren och Mattias Schulstad (Transport).

Alliansens och Miljöpartiets regler för utomeuropeisk arbetskraftsinvandring har fungerat dåligt. Förändringarna har inte skapat en förbättrad matchning eller minskat efterfrågan på kvalificerad arbetskraft, vilket regeringen förutspådde.

Två tredjedelar av alla utomeuropeiska arbetstagare som har fått anställning sedan reformen trädde i kraft har fått jobb inom LO-yrken där det sällan är brist på arbetskraft. Däremot anser många arbetsgivare att lönerna är för höga i dessa branscher på grund av traditionellt starka fackliga strukturer.

Vi kan självklart finna undantag där yrkeskunnighet och specialistkompetens är skälet till ett anställningserbjudande i Sverige. Inom Transports yrkesområden rör det sig bland annat om däckspecialister inom gruvnäringen där vi totalt mottagit två anställningserbjudanden. De flesta anställningserbjudanden som handläggs av Transport rör deltidsanställningar inom tidningsdistribution där lönen som erbjuds ligger mellan 13 000 och 14 000 kronor per månad.

Varje vecka mottar vi även anställningserbjudanden från taxiföretag som vill anställa bilvårdare, taxiförare, bilmekaniker eller administrativ personal. Bemanningsföretag som vill rekrytera lagerarbetare, flyttfirmor som vill rekrytera flyttkarlar och lastbilsåkerier som vill rekrytera lastbilsförare och lastbilsmekaniker är andra exempel på yrken som efterfrågas i våra branscher.

Förbundet får rapporter om att många företag utnyttjar sin tillfälliga arbetskraft. Men det är svårt för de fackliga organisationerna att hitta bevis. Erbjudandet gäller endast i två år och ska sedan förlängas av arbetsgivaren. Detta ger arbetstagaren ett extremt underläge gentemot arbetsgivaren som avgör om den utomeuropeiske arbetstagaren ska få stanna kvar i Sverige eller ej.

Transport anser att reformen är ett misslyckande. Mängder med arbetstillfällen har blivit otillgängliga på den ordinarie arbetsmarknaden på grund av att arbetsgivarna fått all makt att själva bestämma vem som ska rekryteras. I stället för att matcha behovet av arbetskraft mot den ordinarie arbetskraften har regeringen och Miljöpartiet kapitulerat inför företagens vilja att själva välja varifrån arbetskraften skall rekryteras.

På grund av detta har lönedumpning, social dumpning och exploatering av utsatta individer ökat i Sverige. Individer som är beredda att offra allt för att få ett permanent uppehållstillstånd är särskilt utsatta.

I rapporter från fackliga organisationer, i inslag och reportage från DN, SVT:s uppdrag granskning och andra får vi gång på gång exempel på arbetsgivare som utnyttjar och exploaterar utsatta människor. De är ofta rädda för att berätta om sina upplevelser och tvingas i värsta fall gå under jorden när arbetsgivaren av olika skäl inte behöver dem längre.

Samtidigt har arbetslösa ungdomar, långtidsarbetslösa arbetstagare och personer som fastnat i utanförskap aldrig haft så svårt att komma in på arbetsmarknaden som nu.

Transport anser att problemen med arbetskraftsinvandringen kommer att fortsätta så länge arbetstagarna är i beroendeställning gentemot sina arbetsgivare och arbetsgivarna dikterar villkoren på arbetsmarknaden. Maktbalansen mellan utomeuropeiska arbetstagare och svenska arbetsgivare måste utjämnas för att samtliga branscher på den svenska arbetsmarknaden ska ha en sund utveckling med reell tillväxt för seriösa företag och god löneutveckling för deras anställda. Det är dags för politikerna att ta bort skygglapparna, riva upp reformen och ta ansvar för upprätthållandet av en väl fungerande arbetsmarknad.

Transport anser att reformen har missbrukats för att dumpa löner och arbetsvillkor och kräver förändrade och förbättrade regler:

1)    Anställningserbjudandet ska vara bindande och fungera som ett anställningskontrakt när ett sådant saknas för att rätt lön ska kunna krävas.

2)    Anställningserbjudandet ska gälla heltidsarbete

3)    Uppföljningen av arbetsvillkoren för utomeuropeisk arbetskraft måste skärpas. Ett utökat tillsynsansvar för Skatteverket att kontrollera inkomsterna för de som erbjudits arbete skulle förbättra rättssäkerheten.

4)    Öka skyddet för utomeuropeisk arbetskraft som utnyttjas. Dagens system där arbetstagaren straffas med utvisning om arbetsgivaren inte lever upp till anställningserbjudandet är oacceptabel och måste förbättras.

5)    Inför behovsprövning inom yrkesområden där arbetslösheten i dag är stor. I dag kan arbetsgivaren välja att anställa utomeuropeisk arbetskraft trots att arbetslösheten är stor i den aktuella sektorn eller branschen. De fackliga organisationerna ska i samråd med arbetsförmedlingen bedöma arbetskraftsbehovet.

Vi har en lång tradition av att vara ett öppet och solidariskt samhälle. Alla människors lika värde är en viktig del i alla demokratier och det ska vi fortsätta kämpa för i en välfärdsstat som Sverige. Starka krafter vill öka inkomstklyftorna i samhället. Transport är av en helt annan uppfattning: Alla ska kunna leva på sin lön och ingen ska tvingas arbeta till sämre villkor än sina arbetskamrater. Vi uppmanar därför regeringen att införa humana och rättssäkra villkor för alla arbetstagare på den svenska arbetsmarknaden.

Lars Lindgren, ordförande Transport                                                                                      
Mattias Schulstad
, utredare Transport