Torbjörn Hållö

Alliansförslaget om lagstiftade låglönejobb är en kraftig inskränkning i föreningsfriheten och förhandlingsrätten. LO:s förslag om utbildningsjobb är en avtalsmodell som inte gör skillnad på var du är född, skriver LO-ekonom Torbjörn Hållö.

För en vecka sedan presenterade de borgerliga partierna ett förslag om att lagstifta om lägre löner. Moderaterna ansluter sig därmed till Liberalerna och Centerpartiet som länge förespråkat en ordning där politiker i riksdagen fattar beslut om löner.

De borgerliga partiernas förslag innebär att gällande kollektivavtal för den som anställs som är nyanländ eller ung slutar att gälla och att lönen sänks med 30 procent.

Maxlönen skulle för en heltidsanställd vara 14 700 kronor före skatt. Förslaget är en kraftig inskränkning i föreningsfriheten och förhandlingsrätten.

LO har återkommande i flera rapporter pekat på den växande tudelningen där Sverige å ena sidan har växande brist på yrkesutbildade LO-arbetare såsom kockar, snickare och undersköterskor. Detta samtidigt som Sverige präglas av en omfattande arbetslöshet bland personer med svag utbildningsbakgrund, vilket särskilt gäller utrikes födda.

De senaste årens omfattande migration gör att Sverige nu står nu inför stora utmaningar. De löses bäst med samverkan. Inte med att göra partipolitik av lönebildningen.

Tudelningen på arbetsmarknaden med växande kunskapsklyftor är konsekvensen av misslyckad utbildnings- och arbetsmarknadspolitik samtidigt som Sverige har haft EU:s mest generösa flyktingmottagning.

Istället för att komma med lösningar smiter Allianspartierna från eget ansvar genom hot om lagstiftning om lägre löner.

Men istället för att komma med lösningar på problemen så smiter Allianspartierna från sitt eget ansvar genom att hota om lagstiftning om lägre löner.

LO har presenterat ett väl genomarbetat och realistiskt förslag för hur arbetsmarknadens parter kan bidra till att främja etableringen av kortutbildade, inte minst nyanlända. Modellen kallar vi utbildningsjobb.

Syftet med utbildningsjobb är att underlätta inträde på arbetsmarknaden för vuxna med bristfälliga kunskaper och färdigheter i förhållande till kraven på arbetsmarknaden.

LO:s modell innebär att den anställda har ett reguljärt arbete och därtill genomför reguljär utbildning. Arbetstagaren får därmed arbetslivserfarenhet samtidigt som reguljär utbildning bygger upp nödvändiga formella kunskaper.

Alliansens förslag skiljer sig på flera avgörande sätt från LO:s utbildningsjobb.

  1. LO:s utbildningsjobb är en avtalsmodell. Först en ramöverenskommelse mellan LO och arbetsgivarna centralt. Följt av branschvisa förbundsöverenskommelser. Alliansens förslag är lagstiftning där politiker sätter löner.
  2. LO:s utbildningsjobb riktar sig till de med otillräckliga kunskaper och färdigheter. Förslaget gör inte skillnad på var du är född. Alliansens förslag riktar sig endast till nyanlända och ungdomar.
  3. LO:s utbildningsjobb bygger på en genomtänkt struktur där man jobbar på jobbet och får lön för de timmarna samt studerar på vuxenutbildning och får studiemedel för de timmarna. Alliansens förslag saknar modell för utbildning.

LO har varit tydliga med att vi är beredda att göra tuffa kompromisser för att lösa den stora utmaning Sverige står inför. Än så länge saknar vår motpart Svenskt Näringsliv mandat från sina förbund för att göra en trepartsöverenskommelse.

Om Alliansen menar allvar och vill se nya vägar till etablering så är det hög tid att sätta press på organisationen Svenskt Näringsliv och dess medlemsföretag.

Torbjörn Hållö är LO-ekonom och författare till rapporten Utbildningsjobb för stärkt etablering