debatt Idag uppmärksammar vi Internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor. Hemmet var redan det farligaste stället att vistas på för kvinnor, och med pandemins restriktioner är utsattheten nu än värre, skriver Feministiskt Initiativs Joakim Månsson Bengtsson.

Avskaffandet av mäns våld mot kvinnor är en av Feministiskt Initiativs absolut mest prioriterade hjärtefrågor. Frihet från våld är en grundläggande mänsklig rättighet som staten har det yttersta ansvaret att säkerställa. Mäns våld mot kvinnor är ett demokratiskt, socialt säkerhets- och folkhälsoproblem. Det är nog nu, och det har vi tyckt sedan partiet bildades.

Brottsförebyggande rådet (BRÅ) har redovisat sin preliminära statistik för 2020 års första sex månader. Det är en fasansfull läsning som vi dock känner igen. Sammanfattningsvis visar statistiken att anmälda våldtäktsbrott mot kvinnor och flickor ökat med 3 %, jämfört med föregående årsperiod, och nu är uppe i 3 850 anmälningar. 109 anmälningar gjordes om oaktsam våldtäkt, varav 99 var riktade mot kvinnor/flickor.

  • Könsfördelningen av de anmälda brotten om våldtäkt det första halvåret 2020 var 93 procent mot kvinnor/flickor och 7 procent mot män/pojkar.
  • Av de anmälda våldtäkterna mot vuxna första halvåret 2020 var 95 procent brott mot en kvinna.
  • För anmälda misshandelsbrott mot vuxna kvinnor första halvåret 2020 var det vanligast (79 %) att brottet begicks av en för brottsoffret bekant person.

Detta är oacceptabla nivåer av våldsbrott som begås mot kvinnor och flickor. Som dessutom männorättsvidrigt nog ökar när man ser det i ett längre perspektiv. De anmälda misshandelsbrotten mot kvinnor/flickor har ökat med 12 procent sedan 2011. Sedan 2011 har även antalet anmälda våldtäkter i Sverige ökat med 35 procent varav en enorm majoritet är mot kvinnor och flickor.

Det bör satsas betydligt mer på digitala verktyg för våldsutsatta under pandemin så att rådgivning, stöd och hjälp underlättas

Covid-19-pandemins isoleringskrav och nedstängning av verksamheter resulterar i en än större våldsutsatthet för kvinnor. Hemmet var redan det farligaste stället att vistas på och nu när en ska tillbringa än mer tid i hemmet blir de kvinnor som är kontrollerade, slagna och/eller offer för sexuellt våld av närstående män än mer utsatta.

En åtgärd som FN föreslår är att det bör satsas betydligt mer på digitala verktyg för våldsutsatta under pandemin så att rådgivning, stöd och hjälp underlättas. Det håller vi med om. Ett exempel är att samtals- och chattforum inte längre ska behövas drivas ideellt av volontärer. Den typen av verksamheter som ofta bedrivs av tjej-, trans- och kvinnojourer skulle redan innan pandemin fått betydligt mer resurser om Feministiskt Initiativ fått bestämma (se Feministiskt Initiativs statsbudget) och nu anser vi att regeringen måste agera.

Det är dubbla pandemier vi ser idag, covid-19-pandemin förstås samt mäns våld mot kvinnor. Det behöver jobbas aktivt från stat, regioners och kommuners sida mot båda. Skyddet för våldsutsatta kvinnor är ett samhällsansvar och en del av vår gemensamma välfärd, som vi inte finns i acceptabel utsträckning.

Vi i Feministiskt Initiativ vilar inte utan kämpar oförtröttligt mot de patriarkala strukturerna, mot destruktiva maskulinitetsnormer och mot mäns våld mot kvinnor. I Stockholms kommunfullmäktige har vi exempelvis lagt förslag om bostadsgaranti för våldsutsatta kvinnor, föreslagit framtagandet av en handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck i skolorna och under föregående mandatperiod när vi fanns med i Stockholms politiska styre såg vi till att stödet till kvinnojourerna tredubblades.

Ett annat exempel är i Göteborgs kommunfullmäktige där vi föreslagit att Göteborgs stad ska rekommendera policyn Huskurage till sina kommunala bostadsbolag samt lagt motion om att förbättra Göteborgs rutiner och ge de kommunala verksamheter som mest kommer i kontakt med äldre de verktyg som behövs för att komma till rätta med våldet som äldre utsätts för så att ingen äldre ska behöva leva med våld eller hot om våld.

Vi i Feministiskt Initiativ ger oss inte förrän den mänskliga rättigheten om frihet från våld är tillgodosedd och alla kvinnor är trygga, det kan ni lita på.

 

Joakim Månsson Bengtsson
socialpolitisk talesperson för Feministiskt Initiativ