Per-Ola Nilsson och David Aura                              

Debatt Sverige har som mål att bli klimatneutralt till 2045. Detta kräver ett näringsliv som vågar ligga i framkant, modiga politiker och en acceptans hos medborgarna att vi behöver ställa om, skriver David Aura och Per-Ola Nilsson från Elektrikerna.

Energiomställningen innebär stora investeringar i infrastruktur som elnät, systemtjänster och produktionsanläggningar men även i nya kompetenser hos medborgare för att kunna ta de nya jobb som växer fram. Tekniken och viljan finns men det är mycket allvarligt att vi som land inte klarar att kompetensförsörja i energiomställningen. Något som branschen är tydlig med är att de jobb som växer fram behöver mycket spetskompetenser och nischade kompetenser. Därför måste utbildningsystemet ha förmåga att leverera utbildningar som motsvarar de teknikskiften som vi nu ser framför oss. De nya jobben ställer stora krav på personliga egenskaper såsom eget ansvarstagande. Därför kommer det att vara mycket viktigt att ha med ett jämställdhetsperspektiv från början. Det vore genuint dumt att inte se till att hela befolkningen också kan matchas mot de här jobben.

Säkerhetsaspekten är också viktig för Sverige som land. Det finns uppenbara risker med att låta utländska intressen bli dominerande i energisystemet. Vi måste helt enkelt vara bättre rustade om krisen kommer. Det handlar om allt från kompetens till material och förmåga att klara naturkatastrofer och påverkansaktioner från främmande makt.

Infrastruktur för energiförsörjning är fundamentalt viktig och basal för att vårt land ska gå runt. Därför är det inte heller rimligt att vi förlitar oss helt på utländska företag och utländsk arbetskraft.

Prisbilden på el stegrar och det slår hårt mot oss vanliga knegare.

Elnätet är en samhällskritisk infrastruktur och behöver prioriteras upp om vi ska klara energiomställningen där mycket kommer att elektrifieras. Elnätsägarna inklusive det statliga affärsverket Svenska Kraftnät måste ha förmåga att via egen kompetens och personal projektera, bygga och underhålla de elnät man äger. Delvis av säkerhetspolitiska skäl, men också för att vi i en tid där arbetslösheten är över 8 % har stora möjligheter att genomföra flera åtgärder inom omskolning och utbildning för att matcha ungdomar och arbetslösa mot de nya jobb som växer fram.

När vi ser ovanstående problem med både säkerhetspolitiska risker och arbetslöshet, samtidigt som vi ska genomföra klimatomställningen, så är det också rimligt att lägga till ytterligare en aspekt som anspelar på alla de sakerna, men också avhjälper ännu ett bekymmer. De orättvisa elpriserna som drabbar främst södra Sverige. Prisbilden på el stegrar och det slår hårt mot oss vanliga knegare. Först och främst drabbar det vår privatekonomi, redan nu hörs snacket på arbetsplatserna om en har råd att ha huset kvar i vinter. Men det drabbar oss också igen, då våra företag prisar ut sig på marknaden och får dra ned sin produktion med ytterligare arbetslöshet som följd. Så när vi nu genomför omställningen, så behöver vi ha alla perspektiven med oss. Bygg grönt, investera för jobb, och tänk in hela Sverige för säkerheten och för rättvisan.

En annan mycket viktig fråga är arbetsmiljöfrågorna i omställningen. Vi ser nu en mångmiljard investeringar i el-infrastruktur, vilket innebär att risken för allvarliga olyckor ökar. För att motverka detta – och samtidigt städa bort lycksökare och oseriösa företag – behöver parterna ta ett gemensamt ansvar genom exempelvis certifiering av olika yrkesgrupper för att säkerställa rätt kompetens och förmågan att kunna utföra jobben säkert. En sådan yrkesgrupp är distributionselektriker.

För att vara framgångsrik behöver alltså omställningen ske med en hög grad av delaktighet från en bredd av intressen och samhällsaktörer. En samordnad omställning behöver omfatta insatser som främjar ett robust energisystem och internationell konkurrenskraft samtidigt som ny sysselsättning skapas i hela Sverige. Kampen för full sysselsättning och samtidigt stå upp för social och regional rättvisa är helt avgörande för omställningens förankring och därmed förmågan att vara politiskt möjlig.

Vi ser ovanstående som en självklar del av en framtida framåtsyftande socialdemokratisk politik. Vi har nu tagit del av kongresshandlingarna och enligt oss så är partistyrelsen alldeles för defensiva i sina förslag kring dessa frågor. Vi ser att det finns ett flertal motioner som innehåller lösningar på både de strukturella problemen kring kapacitetsbristen och på de enorma problem som finns på områden med press och stress vid upphandlingar. Vi är övertygande om att de lösningar som ett flertal motioner lyfter fram kommer att behövas för att komma till rätta med de problem som föreligger på området. Vi uppmanar nu alla ombuden på partikongressen att föra en framåtsyftande saklig debatt om dessa frågor och fatta de beslut som behövs för att klara de framtida utmaningar vi har framför oss.

 

David Aura
Ordförande GävleDala-Kretsen
Svenska Elektrikerförbundet                                                                          

Per-Ola Nilsson
Ordförande i LO-distriktet i Skåne
Ombudsman i region syd,  Svenska Elektrikerförbundet