Emma Fastesson Lindgren, Fredrik Strelert och Adonay E. Kidane

debatt Regeringen måste nu måste dra lärdomar av coronakrisen och rusta äldreomsorgen för framtiden, menar företrädare för Socialdemokratiska studentförbundet.

Mycket har dryftats om äldreomsorgens dystra öde under den rådande coronapandemin. Virusets hastiga spridning på landets äldreboenden i inledningsskedet hade troligen kunnat undvikas. Med facit i hand står det utom tvivel att skyddsutrustning länge saknades och att testning kom igång alldeles för sent.

Men försummandet av äldreomsorgen uppstod inte i samband med pandemin utan har med berått mod tillåtits pågå i decennier. S-studenter föreslår nu tre konkreta åtgärder för en starkare äldreomsorg.

De senaste decennierna har äldreomsorgen utsatts för stora nedskärningar. Andelen av kommunernas utgifter som går till äldreomsorgen har exempelvis minskat från cirka 21 procent år 2002 till 18 procent år 2018. Nedskärningarna har bland annat lett till att antalet platser på äldreboenden minskat drastiskt och att personalen inom hemtjänsten idag besöker tre gånger fler brukare under en arbetsdag i jämförelse med på 80-talet.

Svensk äldreomsorg har dessutom genomgått ett ideologiskt privatiseringsexperiment där vinstdrivande bolag kommit att få en allt större roll. Redan år 2011 visade SNS i rapporten Konkurrensens konsekvenser att privata äldreboenden har lägre personaltäthet och fler timanställda i jämförelse med kommunala äldreboenden. Dessutom får anställda inom privat äldreomsorg lägre löner. Privata äldreboenden och hemtjänstföretag kan därmed göra vinst genom att tumma på äldreomsorgens viktigaste resurs, personalen. Detta drabbar givetvis brukarna i form av sämre kontinuitet och kvalitet.

Vi menar att Socialdemokraterna redan nu måste dra lärdomar av coronakrisen och rusta äldreomsorgen för framtiden. Vi vill därför se följande från den socialdemokratiskt ledda regeringen:

Stoppa nedskärningarna inom vård och omsorg:

Personalen inom vård och omsorg har arbetat otroligt hårt under coronapandemin för att rädda liv. Tacken för detta får inte vara ytterligare nedskärningar och uppsägningar såsom är fallet i Region Stockholm där hundratals anställda nu varslas på Karolinska. Istället måste den tacksamhet som vi alla känner över personalens insatser få genomslag i form av fler kollegor och bättre löner. SKR beräknar att det kommer krävas tillskott om ytterligare 8 miljarder kronor för att undvika besparingar på vård, skola och omsorg i år. Utöver detta kommer den växande vårdskulden som byggts upp under pandemin kräva ytterligare resurser. Att regeringen nu meddelat att resurserna till vård och omsorg kommer öka i årets budget är därför välkommet men mer kommer krävas för att ta igen för de senaste decenniernas nedskärningar.

Ta strid för en äldreomsorg fri från vinstintresse:

Privatiseringen av äldreomsorgen har lett till att miljarder av skattebetalarnas pengar varje år går till privata vinster och att kvaliteten försämrats genom fler otrygga anställningar och lägre löner. I dagsläget saknas en riksdagsmajoritet för att begränsa vinstintresset inom vård och omsorg. Detta förhindrar däremot inte att Socialdemokraterna opinionsbildar och driver på för en välfärd fri från vinstintresse. Ingen patient eller brukare ska tvivla på vård-och omsorgsgivarens syften med verksamheten, icke heller kvaliteten eller utförandet – i Sverige ska behovsprincipen vara orubblig.

Utred äldreomsorgens huvudmannaskap:

Coronakrisen har synliggjort bristen på medicinsk kompetens inom äldreomsorgen. Sedan kommunaliseringen av äldreomsorgen har den medicinska kompetensen och tillgången till läkare blivit betydligt sämre. Detta inte minst då läkarna anställs av regionen i en separat organisation. Genom att återigen låta regionerna ansvara för äldreomsorgen kan tillgången till läkare stärkas, den medicinska kompetensen höjas och samarbetet mellan äldreomsorgen och sjukvården förbättras. Ett annat alternativ vore att möjliggöra för kommunerna att anställa läkare. Frågan om äldreomsorgens huvudmannaskap är inte enkel. Att frågan är komplicerad får däremot inte stå i vägen för möjligheten att skapa en värdigare och tryggare äldreomsorg.

 

Emma Fastesson Lindgren
tillförordnad ordförande för det Socialdemokratiska studentförbundet (S-studenter).

Fredrik Strelert
folkhälso- och socialpolitisk talesperson för det Socialdemokratiska studentförbundet (S-studenter).

Adonay E. Kidane
läkarkandidat samt internationellt ansvarig för det Socialdemokratiska studentförbundet (S-studenter).