Hedi Bel Habib

debatt En överenskommelse mellan mittenpartierna och Vänsterpartiet kan komma till stånd om partierna sätter landets bästa i centrum och inte ideologiska skillnader, skriver Hedi Bel Habib filosofie doktor och forskare.

Överenskommelsen mellan de fyra mittenpartierna har trots två problematiska förslag goda förutsättningar att möta en mängd viktiga samhällsutmaningar.

Politisk stabilitet har stor betydelse för utländska och inhemska investeringar i Sverige. Detta särskilt mot bakgrund av att Sverige kan vara på väg in i en lågkonjunktur efter en lång högkonjunktur.

Här är tre förslag som kan bereda vägen:

  1. Fokus bör ligga på det som förenar istället för det skiljer.

 Genom att fokusera på det som skiljer istället för det som förenar har det i Sverige uppstått en onödig polarisering som kan orsaka politisk instabilitet under den kommande mandatperioden.

Att bilda en regering som är villkorad med att bli nedröstad i fall av oenighet kan bromsa investeringsvilja inom näringslivet och skada svensk ekonomi.

Vid en närmare granskning kan vi upptäcka att partierna i många avseenden ligger närmare varandra än vad de trorGenom att fokusera på det som förenar istället för det som skiljer har därför Stefan Löfven stora möjligheter att inkludera Vänsterpartiet i mittenöverenskommelsen för att skapa ett stabilt och progressivt socialliberalt block.

Totalt handlar mittenöverenskommelsen om 73 punkter som partierna kommit överens om.

Det finns endast två förslag som skapar oenighet; marknadshyror och försämrad anställningstrygghet som Vänsterpartiet vill stoppa. V hotar därför med att fällaLöfven om hans regering genomför dessa förslag.

  1. Punkter där Vänsterpartiet kan inkluderas i Mittenöverenskommelsen:

Det finns mängder med förslag i mittenöverenskommelsen där vänsterpartiet och mittenpartierna kan uppnå samsyn.

Punkt 3 i mittenöverenskommelsen handlar om Bättre villkor för företagande och entreprenörer.

I Vänsterpartiets valplattform 2018 finns följande förslag: »Trygghet är också viktigt för småföretagare. Vi vill göra det lättare att starta företag genom att förstärka den sociala tryggheten för den som startar eget« (sidan 13).

Att öka den ekonomiska tryggheten för företagare vid sjukdom, föräldraledighet och arbetslöshet är här en punkt som alla mittenpartier och vänster kan enas om.

Punkt 7 i Mittenöverenskommelsen tar upp frågan om bättre villkor för Sveriges pensionärer.

Vänsterpartiets valplattform innehåller förslag där alla partier kan enas inklusive oppositionen:»Pensionärer, sjuka och arbetslösa ska ha samma skattesats som de som arbetar. Principen måste vara lika skatt vid lika inkomster.« (Vänsterpartiets valplattform, sidan 8).

Punkt 11 i överenskommelsen innehåller förslag om gröna obligationer.

Ett försök med statliga gröna obligationer ska genomföras genom ett uppdrag till Riksgälden 2019 och utvärderas. Här kan mittenpartierna och vänster driva en gemensam politik. I vänsterpartiets valplattform står det bland annat: »För att underlätta omställningen vill Vänsterpartiet före 2022 att Sverige ska ha inrättat en grön statlig investeringsbank med minst 100 miljarder kronor i kapital.« (sidan 21).

Gröna investeringar är en plattform som inte bara kan ena Vänsterpartiet och mittenpartierna utan också få stöd av samtliga oppositionspartier.

Punkt 23 handlar om att göra det möjligt att leva och bo på landsbygden.

Vänsterpartiet föreslår att ”»Det ska vara möjligt för de som arbetar i bristyrken att få studielånen avskrivna om de bor och jobbar i glesbygd.« (Vänsterpartiets valplattform, sidan 11.). Ett sådant förslag kan användas som en brygga för en gemensam landsbygdspolitik över blockgränserna.

I punkt 54 om likvärdiga förutsättningar i skolan står det att ett beslutsunderlag som kan skapa förutsättningar för statligt huvudmannaskap för skolan tas fram.

Här finns en gemensam plattform för vänster och mittenpartierna. I Vänsterpartiets valplattform kan vi läsa: »Staten behöver återta ansvaret för skolan från kommunerna, men kommunerna ska avgöra vilka skolor som ska finnas i kommunen och var.« (sidan19).

Sammanfattningsvis kan man säga att det finns totalt 71 förslag där mittenpartierna och Vänsterpartiet kan skapa en samsyn om man undantar frågorna om arbetsrätten och marknadshyror.

  1. Gör svåra frågor till gemensamma utredningspunkter.

Om man bortser från frågorna om arbetsrätten och marknadshyror finns det stora förutsättningar som kan öppna för inkludering av Vänsterpartiet i mittenöverenskommelsen och skapa ett socialliberalt block.

Såväl arbetsrätten som marknadshyror är frågor som ännu inte har utretts och många oklarheter råder om hur sådana reformer skulle utformas och vad de skulle få för konsekvenser i samhället.

En tänkbar kompromiss är att öppna för att Vänsterpartiet kan få inflytande när dessa förslag ska utredas och behandlas.

Att göra marknadshyror och arbetsrätten till utredningsfrågor öppnar stora möjligheter att inkludera Vänsterpartiet i Mittenöverenskommelsen.

En ny lagstiftning infördes den 1 januari 2011 om ett nytt hyressättningssystem som beslutats med stor majoritet och där de kommunala bostadsföretagen inte längre har en hyresnormerande roll, utan ansvaret ligger på parterna att förhandla hyrorna.

Det är bra att det finns många röster i debatten om hur bostadsbyggande ska öka. Men man måste komma ihåg att det nya hyressystemet ännu inte utvärderats och det är för tidigt att säga om det systemet måste reformeras i grunden. Förslaget om marknadshyror bör därför omvandlas till en framtida utredningspunkt.

Samma sak gäller reformering av arbetsrätten.Frågan har inte utretts och forskningen visar på motstridiga resultat. Partierna i båda blocken har olika uppfattningar om vad en eventuell reformering av arbetsrätten skulle innebära.

Att göra frågan om marknadshyror och reformering av arbetsrätten till gemensamma utredningsfrågor öppnar stora möjligheter för att inkludera Vänsterpartiet i Mittenöverenskommelsen och skapa förutsättningar för en stabil och handlingskraftig regering.

För att en överenskommelse mellan mittenpartierna och Vänsterpartiet ska komma till stånd behöver partierna sätta landets bästa i centrum och inte låta ideologiska skillnader blockera samförståndet.

Filosofen Voltaire som kommit att framstå som upplysningen personifierad, demokratins och yttrandefrihetens förkämpe, sade: »Jag delar inte din åsikt men jag är beredd att dö för din rätt att uttrycka den«.

Hedi Bel Habib är filosofie doktor och forskare i en tvärvetenskaplig ämneskombination av samhällsvetenskap och naturvetenskap.