Vätgas ingår i fossilfri stålindustri , HYBRIT. Bild SSAB

Debatt Nya jobb behöver skapas för att motverka arbetslösheten samtidigt som vi behöver kraftfulla åtgärder för att minska klimatproblemen. För att offensivt kickstarta ekonomin kan Sverige utnyttja möjligheten att investera i helt nya sektorer som ger en miljösmart teknikutveckling.

Dagligen rapporteras det om konkurser och permitteringar i Sverige och som exportberoende land påverkas vi av problemen i världen. Även om en stor del av detta är tillfälliga effekter av coronakrisen är det ingen tvekan om att vi har fått en ordentlig konjunkturnedgång. Enligt klassisk keynesiansk ekonomisk politik bör vi därför använda finanspolitiken för att öka tillväxten i ekonomin. Vi har en låg statsskuld och kan förmånligt lånefinansiera viktiga samhällsinvesteringar. Nu gäller det att förbereda Sverige på sådana satsningar för att motverka långtidsarbetslöshet.

Vi vet att det främst är två samhällssektorer, industrin och transporterna, som måste få en skarp klimatomställning, för att vi ska nå våra klimatmål. Det enda konkreta förslaget som är färdigutrett är övergången till biobränsle, vilket vi ska satsa på. Men, det räcker inte på långa vägar för att kraftigt reducera andelen fossila bränslen. Ett exempel på en satsning som kan ge helt nya jobb och klimatnytta är vätgas.

Inom industrin finns innovationen HYBRIT och det är kortfattat vätgas som ersätter kolet i stålframställningen. Här kan Sverige skynda på kommersialiseringen av denna innovation över hela världen, vilket skulle ge stor klimateffekt för jordklotet. Då krävs det en kraftig injektion av kapital som skapar nya jobb.

En grön ny giv är ett av de få verktyg vi har för att hantera en kommande lågkonjunktur med hög arbetslöshet.

Varför vätgas? Det går att producera vätgas rent med solceller och vindkraft, istället för den omvandling som ofta sker idag från fossila bränslen till vätgas. Låt oss satsa på lokal produktion av ren vätgas i Sverige! Det ger både helt nya jobb och nollutsläpp.

Vätgas används i fordon med bränslecellsmotorer och Volvo utvecklar idag sådana motorer. Japan, Sydkorea och Kina är världsledande och därför är tekniken beprövad erfarenhet. Vätgas är speciellt intressant för tunga transporter transporter (lastbilar, stora maskiner, båtar, flyg och stora personbilar) eftersom det annars skulle behövas stora mängder tunga batterier för övergång till elmotorer, som också kan ersätta det fossila bränslet. Vätgas för till exempel lastbilar kan tankas på en vanlig bensinstation om det byggs ut en sådan infrastruktur. Sverige bör göra som Tyskland och Norge – skaffa en nationell vätgasstrategi. Då kan även norrmän och tyskar köra vätgaslastbilar genom Sverige. Här finns en möjlighet till klimatnytta och nya jobb även i Sverige.

Varför händer inte detta? Ja, det finns en utbredd tro att marknaden och tekniken automatiskt löser problemen. Detta har teoretiskt kallats marknadens osynliga hand och/eller teknikdeterminism. Så är det inte. Från historien kan vi lära oss att det är samhällsbeställningar som driver teknikutvecklingen i rätt riktning. Ett exempel är när Norge byggde ut en infrastruktur för elbilar med laddstationer över hela landet, utifrån en tydlig långsiktig politisk viljeinriktning. En absurd konsekvens av Sveriges strategi med kraftigt subventionera elbilar innan infrastrukturen är utbyggd, är att det idag är billigt att köpa elbilar och sälja dem till Norge.

All ny teknik har fördelar och nackdelar. När det gäller vätgas går ganska stora mängder energi till spillo i omvandlingsprocessen. Men, den förnybara elen produceras när solen lyser och vinden blåser. Det blir toppar av överproduktion av el i sådana system, vilket talar för vätgas. Vi vet dock inte hur snabbt vätgasen kommer att spridas i världen. Sydkorea som startade sin vätgassatsning 2018 uppskattade optimistiskt att den ger 400 000 nya jobb.

För att vi ska kunna bedöma när tekniken slår igenom samt dess för och nackdelar, behövs det en opartisk teknikvärderingsinstitution i Sverige som ger sakligt underlag till allmänhet och politiker. Underlagen behöver också presenteras för svenska folket. Då blir det möjligt med en politisk diskussion som leder till samhällsbeställningar.

En grön ny giv är ett av de få verktyg vi har för att hantera en kommande lågkonjunktur med hög arbetslöshet. Utnyttja möjligheten att kombinera helt nya arbetstillfällen och en offensiv klimatsatsning.

 

Rune Wigblad, professor i företagsekonomi inriktning industriell ekonomi vid Strömstad akademi och Högskolan i Skövde

Håkan Sundberg, pensionerad egenföretagare och reformist