Mattias Schain och Felix Antman Debels.

debatt Transportsektorn står idag för en tredjedel av de svenska utsläppen. Trots detta väger klimatmålen alldeles för lätt när vi beslutar om investeringar i infrastruktur. Om vi ska lyckas nå våra utsläppsmål måste regeringen ta fram en ny styrningsmodell, skriver Felix Antman Debels och Mattias Schain.

Det råder idag stor politisk enighet att Sverige ska klara målsättningarna i Parisavtalet. För att nå detta måste de svenska utsläppen minska mellan 5-8 procent per år. Sedan 1990-talet har de minskat med totalt 26 procent i Sverige. Omställningstakten måste alltså gå mellan fem och åtta gånger snabbare. Det är uppenbart att den svenska klimatpolitiken har varit otillräcklig och att kraftfullare verktyg måste användas. Det konstaterar också av det av regeringen tillsatta klimatpolitiska rådet i deras senaste rapport.

Ska Sverige klara omställningen till ett fossilfritt samhälle krävs det att alla sektorer arbetar mot detta mål. Det innebär självklart förändringar i skattesystemet, nya lagar och investeringar. Men det kräver också en förändring av styr- och förvaltningssystem inom offentlig sektor. Klimatfrågan måste vara en integrerad del av hur olika myndigheter, statliga bolag, kommuner och landsting arbetar.

För att kunna lägga ner Bromma flygplats i närtid är en modernisering av Arlanda troligen nödvändig.

Ett tydligt exempel på där detta inte är fallet idag är transportpolitiken. Sverige har ett sektorsmål för utsläppen för transporter som säger att dessa ska minska med 70 procent till år 2030. Det är ett ambitiöst och viktigt mål, eftersom transporter står för ungefär en tredjedel av de svenska utsläppen. Tyvärr tyder inget i dagsläget på att det kommer att nås. Förra året ökade transportsektorns utsläpp med 0,5 procent, när de istället hade behövt minska med cirka 8 procent.

Det finns säkerligen flera anledningar till att det går trögt. Nya konsumtionsmönster med ökad e-handel kan vara en anledning, diskussioner om miljözoner med ökad andel bensinbilar en annan. Men en helt central anledning till att utsläppen för transporter inte minskar i den takt det borde är att trafikpolitiken inte styr mot minskade utsläpp, vilket tydligt framgår av Klimatpolitiska rådets rapport. Istället styrs transportpolitiken av prognoser av kommande trafikströmmar. Det innebär att Trafikverket istället för att planera nya investeringar utifrån hur de påverkar utsläppen planerar trafiken för att hantera den framtida prognostiserade trafikvolymen.

Något förenklat blir det som ett självspelande piano. Om fler väntas använda vägtransporter byggs kapaciteten ut, vilket i sin tur leder till att fler använder sig av vägtransporter. Konsekvensen av detta är att vi inte når våra utsläppsmål. För att nå utsläppsmålen i transportsektorn skulle vi istället behöva prioritera investeringar i transporter och infrastruktur som minskar utsläppen. Dagens styrningsmodell leder istället till mycket dyra vägprojekt som riskerar att tränga ut viktiga satsningar som skulle ställa om våra transporter.

Detta gäller inte bara investeringar i vägtrafik, utan även flyget. Media har under våren rapporterat om det så kallade Arlandarådet som ska ta fram en färdplan på hur Arlanda ska utvecklas. Enligt uppgift i media planeras en modernisering och eventuell utbyggnad av Arlanda för att möta framtida efterfrågan på flyg.

För att kunna lägga ner Bromma flygplats i närtid är en modernisering av Arlanda troligen nödvändig. Det är också rimligt att Stockholm satsar på en flygplats. Den prognos som Swedavia presenterat om 47-75 miljoner passagerare år 2050 kommer dock inte vara förenlig med klimatmålen. Att basera färdplanen på Swedavias trafikprognoser vore därför fel väg att gå.

Ska Sverige och världen klara den gröna omställningen måste alla samhällssektorer bidra. Klimatmålen måste väga tungt i den politiska styrningen. Flera viktiga steg togs under den förra mandatperioden, exempelvis när klimatlagen klubbades. Under den här mandatperioden måste regeringen lyssna på klimatpolitiska rådets rekommendationer, och utveckla och ändra styrformerna inom transportpolitiken så att dessa verkligen styr mot Sveriges klimatmål.

Felix Antman Debels, ordförande Socialdemokrater för Miljö- och jämlikhet
Mattias Schain, vice ordförande socialdemokrater för miljö och jämlikhet