Anders Ferbe. Bild: Denny Lorentzen/Washington State Dept of Transportation, Flickr
Anders Ferbe. Bild: Denny Lorentzen/Washington State Dept of Transportation, Flickr

Ingen välfärd kan skapas utan en stark industri. Vi kräver satsningar på industriell utveckling och ett stopp för den nedmontering av anställningstrygghet som nu sker, skriver Anders Ferbe, ordförande IF Metall.

I dag den 8 oktober genomför vi inom de europeiska industrifacken en ”European Action Day for Industry” – en gemensam manifestation för en starkare industri och en rättvis utveckling av arbetsmarknaden inom industrin. Vi kräver satsningar på industriell utveckling och ett stopp för den successiva nedmonteringen av anställningstrygghet som nu sker. Industrin är loket som drar samhällsekonomin. Ingen välfärd kan skapas utan en stark industri.

Europa var en gång industrialismens vagga och är än i dag en av världens starkaste industriella regioner. Här finns ledande företag inom så gott som alla industriella grenar. Europa har en stark industriell forskning och generellt en mycket god utbildningsnivå. Inte minst är de europeiska samhällena i många avseenden breda i sin utveckling av modernitet, välstånd och relativ jämlikhet. Det senare spelar en oerhört central roll för den moderna samhällsutvecklingen.

All forskning pekar på att jämlika samhällen har en stark konkurrensfördel framför länder med stora klyftor. Inte minst visar utvecklingen i de nordiska länderna att sådana samhällen står sig mycket bra i jämförelse med andra. Den utveckling och de ansträngningar som ligger bakom framgångarna är värda stora insatser för att bevara. Att välja ökade klyftor är fel väg att gå.

Tyvärr ser vi i Europa, och även här i Sverige, att vissa politiker och intressen inom näringslivet vill vända tillbaka till ett mer ojämlikt och orättvist samhälle. Nuvarande kris för en rad EU-länder används av dessa intressen som en väg att förstärka skillnaderna mellan olika grupper i samhället.

Det är en farlig väg.

Den leder till ett svagare Europa och riskerar att bygga klasskillnader som tagit flera generationer att få bort. Det är en väg som söndrar Europa och det europeiska samarbetet i grunden.

Ökade klyftor mellan människor är ingen hållbar grund att bygga en ekonomisk stabilitet på. Ett orättvist samhälle med människor i osäkra anställningar är ingen bra förutsättning för att möta konkurrensen från de nya industriländerna – tvärtom.

Lösningen på Europas nuvarande kris ligger i stället i att satsa mer på forskning och utveckling, investera i modern teknik, utbyggnad av infrastruktur och allmänt höjd utbildningsnivå.

Detta är nödvändiga åtgärder men de är samtidigt otillräckliga. Vi måste också aktivt jobba för reformer som skapar mer jämlikhet, mer demokrati och högre levnadsstandard för breda grupper av medborgare. Annars riskerar vårt samhällsbygge att bli en koloss på lerfötter. Utveckling som bara omfattar en elit och en redan välbeställd del av befolkningen hotar sin egen legitimitet. Utan sociala reformer i form av utbildnings- och trygghetssystem kan ett modernt samhälle inte byggas.

Vi i IF Metall sympatiserar djupt med våra kamrater i resten av Europa. Vi arbetar intensivt för att bidra till utveckling av svensk industri baserad på innovation, hållbara industriarbeten och ökade investeringar. Samarbetet med våra motparter har varit framgångsrikt, för medlemmarna och för industrin. Vi försöker bidra till att stärka en sådan dialog även i Europa, med skiftande framgång. Men vi är övertygade om att dialogen mellan parterna är nödvändig. Största hindret är i dag de intressen jag ovan har pekat på. Därför måste de svenska arbetsgivarna verka för att dialog skapas och stärks ute i Europa.

En utvecklad social dialog är nödvändig om Europa ska få rätsida på sina problem. Det gäller i Grekland och övriga mest utsatta länder och det gäller i fråga om möjligheterna att utveckla den europeiska industri som utgör grunden för välstånd och välfärd i vår del av världen. Tillsammans kan vi utveckla människor och industri för en starkare och stabilare europeisk ekonomi.

Anders Ferbe, IF Metalls förbundsordförande
Vice ordförande industriAll European Trade Union