Mycket tyder på att botten i lågkonjunkturen nu är nådd. Den ekonomiska utvecklingen ger stöd för fackets bedömning av löneutrymmet, skriver företrädare för Facken inom industrin.

Sedan Facken inom industrin presenterade sin rapport ”Ekonomiska bedömningar – inför avtalsrörelsen 2013″ i början av november 2012 har tecknen på att en förbättring i konjunkturen är på gång blivit allt fler.

2012 försvagades tillväxten i världsekonomin – men botten i den globala nedgången har av allt att döma nu passerats. Nya indikatorer visar på ljusglimtar och en förbättrad framtidstro hos företag och hushåll. Riskerna för en sämre utveckling har minskat och samtidigt har chanserna för en bättre utveckling ökat. Förhållandena på de finansiella marknaderna har de senaste månaderna varit mer stabila och riskpremierna har sjunkit.

En högre tillväxttakt i världsekonomin i år förutsätter att nödvändiga politiska beslut för att ge understöd till återhämtningen kommer på plats. En fortsatt mycket expansiv penningpolitik ger stöd till den globala återhämtningen. Under 2014 fortsätter återhämtningen av världsekonomin med Kina och USA som viktigaste draglok.

Även för Sveriges del tyder mycket på att botten i lågkonjunkturen nu är nådd och att tillväxten stegvis kommer att förstärkas, om än långsamt under 2013. Efter en tuff höst med ett stort antal varsel om uppsägning som drabbade många medlemmar ser vi nu att en gryende uppgång ligger framför oss. Utfallet för det sista kvartalet 2012 lär bli negativt, men de framåtblickande indikatorerna är allt mer positiva.

Huvudscenariot är att den ekonomiska återhämtningen sker steg för steg och att den svenska tillväxttakten hamnar uppåt tre procent under 2014. Samtidigt har chanserna för en snabbare återhämtning ökat. Många hushåll och företag har i dag ett högt sparande. Det utgör en potential som kan leda till ökad konsumtion och ökade investeringar den dag förväntningarna om en mer positiv utveckling infinner sig.

Vi beskriver en möjlig utveckling på ett till två års sikt vilket inte döljer dagsläget. Det råder fortfarande lågkonjunktur. Företagens lönsamhet sjönk 2012 även om vinsterna hölls uppe på en förhållandevis god nivå och investeringarna inom industrin är låga. I många andra europeiska länder är den ekonomiska situationen mycket bekymmersam.

Sysselsättningen som ligger sent i konjunkturcykeln är fortsatt ett sorgebarn. Rekylen uppåt efter finanskrisen 2008–2009 var för kortvarig för att etablera en lägre arbetslöshet. Arbetslösheten kommer att fortsatt vara hög både 2013 och 2014. Det tar tid innan en konjunkturuppgång lyfter sysselsättningen. Bekymmersamt är också att arbetsmarknaden verkar fungera allt sämre då antalet lediga platser ligger på en hög nivå samtidigt som arbetslösheten stiger och alltfler blir långtidsarbetslösa.

Industriproduktionen har utvecklats svagt under 2012 både i Sverige och i EU som helhet. De nya data som har inkommit de senaste månaderna ger oss inte skäl att ändra vår slutsats om att svensk industris konkurrenskraft inte har försämrats jämfört med våra viktiga konkurrensländer. Utvecklingen av svensk industri följer ett mönster som liknar det i EU i stort.

De senaste månadernas ekonomiska indikatorer visar prov på ljuspunkter i svensk industri när det gäller orderingång, exportutsikter och produktion. Företagen ger uttryck för en förbättrad framtidstro. Det är ingen snabb återhämtning av industrin som ligger framför oss men chanserna för en bättre utveckling framöver har ökat. Uppgången inom industrin sker från en svag nivå men senare under 2013 och nästa år kan industrins återhämtning bli starkare då efterfrågan från hushåll och företag i omvärlden och Sverige tilltar.

Den ekonomiska utvecklingen de senaste månaderna ger stöd för den bedömning av löneutrymmet som Facken inom industrin gjort. Det dagsaktuella läget spelar alltid in, men det är viktigt att bedöma löneutrymmet utifrån ett mer långsiktigt perspektiv. Målet är att träffa avtal som kan ge reallöneökningar på en långsiktigt hållbar nivå, bidrar till en bibehållen eller förstärkt internationell konkurrenskraft, med beaktande av inflationsmål och som möjliggör en förbättrad sysselsättningssituation.

Göran Nilsson, kanslichef Facken inom industrin
Gösta Karlsson, tf chefekonom Unionen
Erica Sjölander, förbundsekonom IF Metall