Camilla Hensäter

debatt En ny undersökning av Novus visar att drygt var tredje svensk över 55 år tycker att närhet till sociala mötesplatser är viktigt vid valet av äldreboende. Vi vill se tuffare krav på kommuner att planera äldreboenden utifrån en aktiv ålderdom, skriver Camilla Hensäter, Adapteo Sverige.

Novus har på uppdrag av fastighetsbolaget Adapteo frågat ett representativt urval svenskar som är i eller nära pensionsålder (55–89 år) om deras attityder till och förväntningar på äldreboenden. Resultatet av undersökningen visar att sociala aspekter är något som svenskar värderar högt i valet av äldreboende – samtidigt som många också är oroliga för att bli isolerade och ensamma i hemmet när de blir äldre.

Idag styrs upphandlingar av äldreboenden dock till stor del av pris, och de boendes möjligheter till ett socialt liv nedprioriteras. Kommuner måste ta större hänsyn till en aktivare ålderdom och bibehållna sociala sammanhang vid planeringen och placeringen av äldreboenden.

Undersökningen visar att 35 procent av invånarna mellan 55 och 89 år anser att närhet till sociala mötesplatser med butiker och caféer samt möjlighet att ägna sig åt sina intressen är viktigt vid valet av äldreboende. Samtidigt oroar sig lika många för att de inte ska hitta ett äldreboende som ligger nära där de vill bo.

23 procent oroar sig också över att få minskad kontakt med familj, nära och kära vid en flytt till ett äldreboende. Nära tre av tio vill att hemkommunen ska bygga fler äldreboenden i närhet till social service, butiker och caféer. Men hela fyra av tio har lågt förtroende för hemkommunens förmåga att ordna ett attraktivt äldreboende.

Det är dags för Sveriges kommuner att anamma WHO:s synsätt på äldre – som aktiva individer med rätt till ett socialt liv.

Att så många är oroliga för att bli ensamma i hemmet vid en flytt till ett äldreboende är något som kommuner måste ta på allvar. De sociala aspekterna av äldres liv måste prioriteras högre vid planeringen av äldreboenden – delvis för att de boende själva värderar det högt. Men att äldre har ett socialt och aktivt liv är också väsentligt ur ett samhällsekonomiskt och folkhälsoperspektiv.

Forskning från hela världen visar att just sociala aktiviteter och sammanhang är viktiga faktorer för att bromsa åldrande och minska vårdbehovet.

Enligt världshälsoorganisationen WHO är ett aktivt och socialt liv centralt för att människor ska ha en hög livskvalitet genom hela livet. WHO betonar också att det är en rättighet för alla människor oavsett ålder. När världshälsoorganisationen redan på 90-talet utformade policyramverket Aktivt åldrande, tydliggjorde de ett förändrat synsätt på äldre. Från att se äldre som passiva mottagare av behovsanpassade insatser, betonades nu vikten av att se äldre som aktiva individer med samma rättigheter till ett socialt liv som övriga befolkningen.

Det är dags för Sveriges kommuner att anamma WHO:s synsätt på äldre – som aktiva individer med rätt till ett socialt liv. Att planera och placera äldreboenden utifrån en aktiv ålderdom är väsentligt ur ett samhällsekonomiskt och ett folkhälsoperspektiv, och helt grundläggande för att minska oron många äldre känner över att bli isolerade och ensamma i hemmet.

Kommuner bör ha tydligare krav på sig att planera och placera äldreboenden utifrån de sociala aspekterna av de boendes liv. Närhet till sociala mötesplatser, ställen att umgås och utöva intressen på måste prioriteras högre. Allt annat är ett svek mot våra äldre.

 

Camilla Hensäter, vd Adapteo Sverige