Alla kan inte välja fritt bland jobb som utförs på vardagar under dagtid. Kommunerna borde inse vad nattis ger i form av minskad arbetslöshet och ökade skatteintäkter. Det skriver Ella Niia, ordförande Hotell- och Restaurangfacket och Per-Olof Sjöö, ordförande GS-facket.

Flera kommuner, däribland Stockholm, har planer på att utreda behovet av barnomsorg på obekväm arbetstid. Ibland beskrivs barnomsorg nattetid som en dyr service som det inte finns behov av. Vi vänder oss mot detta synsätt.

Många branscher är dygnetruntbranscher och service och produktion pågår även nattetid. Då måste det också finnas barnomsorg på obekväm arbetstid. Många måste jobba utanför kontorstid måndag till fredag. Industrin och besöksnäringen kan inte förlägga sin verksamhet enbart till dagtid. För hur skulle kvällsstängda hotell, casinon, konferensanläggningar, barer och restauranger kunna gå ihop ekonomiskt? Hur skulle skiftstyrda företag, som sågverks- och förpackningsindustrin, överleva om man bara producerade på dagtid?

Medlemmarna i våra respektive fackförbund arbetar i branscher som inte stannar kvälls- och nattetid. De delar detta även med en lång rad yrkesgrupper, inte minst i vård- och omsorgssektorn som ju måste fungera dygnet runt. Behovet av barnomsorg på obekväm arbetstid finns och det är faktiskt bristen på denna service som är kostsam samhällsekonomiskt.

Kommunal har tagit fram en rapport som visar att utökade öppettider inom barnomsorgen skulle resultera i en samhällsvinst på minst 43 miljoner kronor. Räknar man enbart på kort sikt hamnar kostnaderna för en utbyggd barnomsorg givetvis på kommunerna. Men om fler kunde ta jobb på obekväm arbetstid skulle fler kunna förvärvsarbeta och skatteintäkterna öka.

Även om de största vinnarna på utbyggd barnomsorg skulle vara föräldrar skulle det även ge skjuts åt alla de branscher och företag som behöver anställda dag som natt. En bra förskola, även på helger och efter klockan 18.00 på vardagar skulle ge fler chansen att jobba. För alla kan inte välja att avstå från skift- och nattarbete – det är en förenklad bild av valmöjligheterna på arbetsmarknaden.

I dag tvingas många i praktiken avstå från att ta vissa jobb för att man samtidigt är förälder. Det är inte så enkelt att man bara kan avstå från skiftarbete eller arbete under helger och kvällar. En undersökning som GS-facket har gjort visar att 60 procent av medlemmarna upplever att de inte alls kan påverka förläggningen av sin arbetstid. Bland kvinnorna är motsvarande siffra 70 procent. Bland Hotell- och restaurangfackets medlemmar är situationen liknande. 57 procent upplever att de har liten möjlighet att påverka sina arbetstider och vilka dagar de ska arbeta.

Ingen förälder vill ha sitt barn i förskolan dygnet runt. Men väldigt många vill både jobba i våra branscher och ha barn. Service och produktion pågår dygnet runt och någon måste utföra jobbet. Eller ska bara de utan barn ta nattpassen? Ska familjer där båda föräldrarna har skriftarbete aldrig träffas för att de måste ta olika skift? Och hur ska alla ensamstående föräldrar lösa sin försörjning när de inte får det eftertraktade dagpasset?

Alla kan inte välja fritt bland jobb som utförs på vardagar under dagtid. Behovet av barnomsorg på obekväm arbetstid finns och det är underligt att många kommuner inte ser vad de har att vinna i form av minskad arbetslöshet och ökade skatteintäkter. Många behöver jobba med service och produktion när andra sover.

Ella Niia, förbundsordförande Hotell- och restaurangfacket
Per-Olof Sjöö, förbundsordförande GS – Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch