Rasmus Isaksson, förbundsordförande i DHR – Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet

Byggnadsnämnderna måste följa FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, skriver DHR:s ordförande Rasmus Isaksson med anledning av att regeringen vill förenkla byggandet av tillfälliga bostäder.

Den 3 mars kom ett meddelande från bostadsministern att regeringen har beslutat om en proposition med syftet att ytterligare underlätta byggandet av tillfälliga bostäder.  Snabbt ska det gå också, lagändringarna föreslås träda i kraft redan den 1 maj i år.

Det krävs inte någon djupare analys för att konstatera att tillgänglighet och användbarhet lätt kommer att prioriteras bort.

Visserligen ändras inte plan- och bygglagen (PBL) rörande krav på tillgänglighet och användbarhet direkt. Men indirekt. Det föreslås att en särskild reglering om tidsbegränsade bygglov förs in som ett komplement till permanent byggande i områden där bostadsbehovet inte fullt ut kan tillgodoses genom ordinarie plan- och byggprocesser.

Vårt krav är enkelt, byggnadsnämnderna måste följa FN:s konvention om rättigheter.

I klartext betyder det att byggnadsnämnderna får bedöma i varje enskilt fall om vilka krav eller i vilken grad kraven ska vara uppfyllda. Eventuella olägenheter som uppstår ska vägas mot nyttan av åtgärden. DHR ser stora problem i detta, då vi vet att 18 procent av kommunerna inte genomför tillsyn av den fysiska tillgängligheten varken mot kommunala verksamheter, kommunala bolag eller privata aktörer. Det framkommer i MFD:s (Myndigheten för delaktighet) utvärdering och analys av funktionshinderspolitiken 2011–2016.

Vi vet också att alla parter som förordar förenklade byggprocesser gör sitt yttersta för att påpeka att tillgänglighet och användbarhet är roten till att bostäder inte byggs snabbt och billigt.

Dessutom visar länsstyrelsernas och MFD:s uppföljning att kommunerna upplever brist på resurser för att kunna förbättra tillsynen och förbättra den fysiska tillgängligheten generellt. Hur tillgänglighet beaktats i planerna varierar mellan kommunerna, tillgänglighet definieras inte tydligt i många fall och det saknas konkretion och målsättning kring tillgängligheten. Det visar en granskning av kommunernas översiktsplaner från 2012.

Trots detta ges nu byggnadsnämnderna möjlighet att bedöma vilka krav som måste vara uppfyllda. Det krävs inte någon djup analys för att konstatera att tillgänglighet och användbarhet lätt kommer prioriteras bort.

Det mandat som regeringen vill ge byggnadsnämnderna menar vi måste gå hand i hand med att säkerställa att all nybyggnation av bostäder är tillgänglig och användbar. Oavsett om bostäderna är permanenta eller tillfälliga.

Vårt krav är enkelt – byggnadsnämnderna måste följa FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Sverige har ratificerat konventionen, och den är därför juridiskt bindande. Helt enkelt!

Rasmus Isaksson, förbundsordförande i DHR – Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet