Foto: Pixabay/Privat

Sjukvård Moderaternas förslag om att begränsa tillgången till tolk i vården i Region Stockholm ökar risken för vårdskador och är en bestraffning av redan utsatta. Det skriver Karin Ploen, toppkandidat för Feministiskt initiativ i Stockholms regionval.

Moderaterna i Region Stockholm vill begränsa möjligheten till gratis tolkhjälp för den som söker vård. De föreslår att den som är svensk medborgare eller har permanent uppehållstillstånd men inte kan svenska betalar tolk själva.

Moderaternas förslag strider mot både rätten till jämlik vård och patientens rätt till information.

Jag kan inte se hur en sådan åtgärd skulle underlätta för någon att bli bättre på svenska. Det skulle inte heller leda till en bättre kommunikation mellan patienter och vårdpersonal, utan öka risken för vårdskador. Fler barn kommer att behöva tolka åt sina föräldrar och kvinnor som levt i våld och isolering och inte fått lära sig svenska på grund av en kontrollerande man kommer inte heller att kunna berätta för vården om våldet eller ens söka hjälp.

För människor som inte behärskar svenska tillräckligt bra för att förstå och göra sig förstådd i en vårdsituation kan det omöjligt vara en hjälp att begränsa tillgången till tolk. Att ta bort möjligheten till skattefinansierad tolk är istället att straffa personer i en utsatt situation.

Även den som behärskar ett nytt språk hyfsat bra i vardagliga situationer kan sakna det ordförråd som behövs för att på ett nyanserat sätt beskriva känsliga hälsotillstånd eller förstå en läkares ordinationer.

 När vi ser att det finns personer som skulle behöva lära sig svenska bättre borde den självklara åtgärden vara att skapa bättre förutsättningar för att lära sig svenska:

  • mer och bättre utbildning i svenska
  • motverka bostadssegregationen
  • motverka rasismen på arbetsmarknaden så att de många kvalificerade personer som söker jobb också får jobb, även de som inte har ett svenskklingande namn.

På det sättet skulle fler människor vara inkluderade i samhället och det är då det går att lära sig det nya språket.

 Med Moderaternas förslag om att begränsa tillgång till tolk i vården blir resultatet istället att straffa den som befinner sig i en utsatt situation. Den som är i behov av vård är mer sårbar än annars och behöver extra bra förutsättningar för att få rätt hjälp och bli frisk igen. Att vara sjuk innebär för de flesta också en försämrad ekonomi, varför förslaget slår extra hårt. Vi ser redan idag att människor med annan bakgrund än svensk oftare väntar längre med att söka vård. Utan möjlighet till tolk riskerar vi att många väntar ännu längre och därmed är sjukare när de väl kommer till vården.

 Hälso- och sjukvården samt tandvården i Sverige ska enligt lag vara jämlik. Därför har regionen ett ansvar att kompensera för de olikheter i förutsättningar som finns mellan olika människor. Ett exempel är att se till det finns ramp och hiss för att göra vården tillgänglig för rullstolsburna. Ett annat exempel är att se till att den som har behov av tolk får det.

Dessutom har alla enligt Patientlagen rätt till information om sin hälsosituation samt att den informationen vid behov ska anpassas efter patientens ålder, mognad, erfarenhet, språkliga bakgrund och andra individuella förutsättningar.

Moderaternas förslag strider mot både rätten till jämlik vård och patientens rätt till information. Feministiskt initiativ vill istället säkerställa att det är människors behov av vård, inklusive tillgång till tolk, som är det som styr.

Karin Ploen, toppkandidat för Feministiskt initiativ i Stockholms regionval