Fredrik Söderberg Bruce. Bilder: Migrationsverket

replik Sällan har alla som tillhör en minoritet eller uttrycker kritik mot regimen i ett land rätt till asyl. Det skriver Migrationsverket i en replik till debattörer som vill stoppa alla utvisningar av oppositionella till Kina.

I en debattartikel i Dagens Arena kräver ett antal personer att Migrationsverket stoppar alla utvisningar av oliktänkande till Kina.

Migrationsverket har djup kännedom om situationen i Kina. Genom vårt system för landinformation har vi tillgång till en mångfald av rapporter och aktuell fakta om mänskliga rättigheter i de länder som våra asylsökande kommer ifrån. Det som är känt om minoriteter, särskilt utsatta grupper och synen på oppositionella i Kina avspeglas i Migrationsverkets riktlinjer och rättstillämpning.

Det är nästan aldrig så att alla som tillhör en minoritet eller uttrycker kritik mot regimen i ett land löper en sådan risk att han eller hon har behov av internationellt skydd. Man måste alltid värdera den individuella hotbilden. Det gäller även asylsökande från Kina.

Utan tillåtelse från personen som berörs i artikeln, en man från den självständiga provinsen Inre Mongoliet och hans familj, kan vi inte redogöra för vilka överväganden som gjort i just det fallet.  Det vi kan säga är att ärendet har varit föremål för bedömning mer än tio gånger av Migrationsverket och domstolarna. I övrigt kan vi bara förklara hur förutsättningarna för prövningen ser ut generellt.

Alla som söker asyl har rätt till en individuell prövning. Om en sökande får avslag så beror det till exempel på att personens oppositionella aktiviteter inte är av det slaget att de skapat en allvarlig och konkret hotbild eller att uppgifterna inte bedöms som tillförlitliga. Ingen som kan visa att det sannolikt finns ett individuellt hot mot liv och frihet utvisas till Kina.

Vi följer utvecklingen i Inre Mongoliet nära och anpassar den rättsliga prövningen i förhållande till förändringar som sker.

Den som tycker att Migrationsverket har gjort en felaktig bedömning har rätt att överklaga till domstol. Det är migrationsdomstolarnas ansvar att göra en självständig prövning för att kontrollera om beslutet är rätt eller om det ska ändras.

Om det händer något nytt kan man begära ny prövning trots att saken blivit prövad i alla instanser. Det kan till exempel vara så att situationen i landet eller regionen som man kommer ifrån förvärrats. Vi följer utvecklingen i Inre Mongoliet nära och anpassar den rättsliga prövningen i förhållande till förändringar som sker. Om Migrationsverket inte beviljar ny prövning, kan även det beslutet överklagas.

Skribenterna menar att Migrationsverket krossar familjens drömmar. Att beslut går människor emot är en följd av att rätten till uppehållstillstånd i Sverige är reglerad i lag och internationell rätt. Som myndighet kan vi inte gå utanför ramen för gällande rätt. Det är så demokratin fungerar i Sverige. De folkvalda beslutar om lagar, myndigheter tillämpar dem och domstolar kontrollerar att besluten är korrekta. Migrationsverkets uppgift är att värna människors rätt till en omsorgsfull och objektiv prövning. Det gör vi i varje enskilt fall.

 

Fredrik Söderberg Bruce, tf presschef Migrationsverket