Den som söker varnade revisorer på tillsynsmyndighetens hemsida har inget att hämta.

Myndighetskoll Ett flertal svenska myndigheter har ett tillsynsuppdrag, och prickar utövare inom den bransch de övervakar. Men den som vill veta vilka revisorer eller mäklare som varnats har inget att hämta på myndigheternas hemsidor.

I Sverige finns ungefär 7000 registrerade fastighetsmäklare, och antalet har varit stigande de senaste åren. För att få vara en yrkesverksam fastighetsmäklare krävs en registrering hos Fastighetsmäklarinspektionen, FMI. Det är också FMI som utövar tillsyn över registrerade fastighetsmäklare, och beslutar om eventuella disciplinära påföljder.

Under ett år hanteras 400–600 tillsynsärenden, enligt FMI. Under 2018 ökade anmälningarna med sju procent jämfört med året innan. Under 2018 utdömdes 150 disciplinära åtgärder, vilket var en fördubbling jämfört med 2017. Den allra vanligaste åtgärden var varningar, 121 sådana utdömdes ifjol.

Den som vill kontrollera att en fastighetsmäklare är registrerad hos myndigheten kan enkelt söka utifrån dennes namn på hemsidan. Om mäklaren har fått någon disciplinär åtgärd framgår dock inte av det sökbara registret. Bortsett från om mäklaren tvingats till avregistrering, för då är vederbörande självfallet inte längre kvar i databasen överhuvudtaget.

Men om någon form av varning eller annan kritik har riktats mot fastighetsmäklaren framkommer inte av det sökbara registret. Då tvingas du istället kontakta FMI för att be dem att göra en sökning på mäklaren. Denna möjlighet är dock inte särskilt tydlig på hemsidan.

Att tillhandahålla uppgifter om varnade mäklare på sin hemsida ingår inte myndighetens uppdrag, menar Anders Astonsson, kommunikatör på FMI.

– Av fastighetsmäklarförordningen framgår ordagrant vilka uppgifter om registrerade mäklare som ska finnas på vår webbplats och där ingår inte varningar eller andra påföljder. Därför har den informationen aldrig funnits där. Däremot är det ju ett par om dagen eller så som kontaktar oss för att få den typen av uppgifter i samband med att en mäklare ska anlitas. Vi kan se värdet för allmänheten i att information om vilka mäklare som varnats skulle finnas lätt tillgänglig på vår hemsida, men anser att vi inte kan publicera något mer än det som anges i förordningen av hänsyn till GDPR.

Jag förstår att många skulle vilja kunna gå in på vår hemsida och söka på enskild revisor för att se om det finns något i bagaget.

En annan myndighet som också utövar tillsyn mot en enskild yrkesgrupp är Revisorsinspektionen, RI. Enligt uppdraget ska myndigheten »upprätthålla förtroendet för revisorers verksamhet«. RI examinerar och auktoriserar revisorer , men utövar även tillsyn över revisorer och revisionsföretag.

Det fanns enligt RI drygt 3100 revisorer i fjol. Antalet är svagt minskande, men den stora minskningen skedde i samband med att revisorskravet i mindre aktiebolag försvann 2010. Innan dess fanns över 4000 revisorer i Sverige, enligt RI.

Varje år inkommer drygt 100 anmälningar till RI, varav runt 40 leder till disciplinära åtgärder årligen. Även hos RI är varning den vanligaste åtgärden, ungefär 30 revisorer varnas varje år. Inte heller RI gör det möjligt att via deras hemsida få kunskap om vilka revisorer eller revisionsföretag som fått varningar. Enligt RI:s chefsjurist Anders Ahlgren är myndigheten förbjuden att via hemsidan offentliggöra vilka revisorer som fått åtgärder riktade mot sig.

– Det följer av förordningen som styr vår verksamhet att besluten ska offentliggöras via hemsidan, men att det ska ske i avidentifierad form. Vi har publicerat själva besluten på samma sätt, även innan denna förordning fanns. Vi ser det som en praxissamling i första hand. Vårt uppdrag är att utveckla en god sed inom branschen, och där har personuppgifterna ingen betydelse. Så här gör även högre rättsinstanser som HD när de publicerar sina domar.

Den som vill veta namnen på varnade revisorer kan dock få ta del av detta, men måste då kontakta myndigheten. Det framgår emellertid inte särskilt tydligt av hemsidan att detta är möjligt.

– Jag förstår att många skulle vilja kunna gå in på vår hemsida och söka på enskild revisor för att se om det finns något i bagaget. Det är dock inte möjligt för oss. Vi måste naturligtvis tillhandahålla konsumentinformationen om någon kontaktar oss och efterfrågar den, men det är inte vår huvuduppgift, säger Anders Ahlgren.