NYHET Kvinnor med tillfälliga uppehållstillstånd deltar i etableringsinsatser i lägre utsträckning än de med permanenta uppehållstillstånd, visar en studie från Arbetsförmedlingen.

Under tisdagen beslutade riksdagen att förlänga den tillfälliga lagen om uppehållstillstånd, där asylsökande normalt beviljas tillfälliga uppehållstillstånd istället för permanenta.

Nu visar en studie från Arbetsförmedlingen att kvinnor som har tillfälliga uppehållstillstånd är mindre benägna att delta i etableringsinsatser för att komma i arbete än de med permanenta. För männen gör typ av uppehållstillstånd ingen skillnad.

– När man tittar närmare på detta ser man att de kvinnor med tillfälliga uppehållstillstånd som deltar har bättre förutsättningar; de är yngre och har längre utbildning. Detta innebär också att de kvinnor som inte tar del av etableringsinsatserna är de som bäst skulle behöva stöd, säger Linnea Wickström Östervall, forskare vid Arbetsförmedlingen.

Det är olyckligt av flera anledningar, menar hon. Ett är att det ingår i Arbetsförmedlingens uppdrag att få en mer jämställd arbetsmarknad, dessutom har myndigheten fått ett särskilt regeringsuppdrag om att få fler utrikesfödda kvinnor i arbete eller studier.

Rapporten har inte ställt frågor om vad som gör att kvinnorna utan permanent tillstånd att stanna i Sverige väljer bort insatserna, men ser flera möjliga orsaker. Ett kan vara kulturella skäl, att försörjningskravet traditionellt hamnar på mannen i en familj. ”Tillfälliga uppehållstillstånd ser ut att förstärka detta”, uppges i studien. Med tillägget att det kan ha rent rationella skäl som grund: En statlig utredning från 2010 visar att det tar i genomsnitt ett år längre för kvinnor än för män att etablera sig på arbetsmarknaden. Ett annat hinder som lyfts i studien är att väntetider till barnomsorgen kan särskilt missgynna kvinnor med tillfälliga uppehållstillstånd.

– Detta försvårar på sikt strävan efter en mer jämställd arbetsmarknad och att fler utrikesfödda kvinnor ska komma i arbete eller börja studera. Dessutom får det naturligtvis konsekvenser för kvinnorna själva på både kort och lång sikt, säger Linnea Wickström Östervall.

12 000 personer som fått permanent uppehållstillstånd innan tillfälliga asyllagen trädde i kraft juli 2016 och 6 779 personer som fick tillfälliga uppehållstillstånd därefter ingår i studien.