Foto: Flickr/OrangeSparrow
Foto: Flickr/OrangeSparrow

Det ska räcka med att säga »nej«. Det föreslår regeringens utredare, för att fler våldtäktsanmälningar ska leda till fällande dom. Men oenigheten om en samtyckeslag är stor.

Det var 2014 som Mari Heidenborg fick i uppdrag av regeringen att utreda varför så få våldtäktsanmälningar leder till fällande dom. Hon skulle även se över om en samtyckeslag och oaktsamhetsbrott bör införas i Sverige för att komma till rätta med problematiken, rapporterar Svenska Dagbladet.

– Vi är inte helt färdiga med utredningen ännu, men det vi kan säga redan nu är att vi kommer lägga fram ett förslag som bygger på samtycke, eller egentligen en reglering som bygger på frivillighet, säger Mari Heidenborg till Svenska Dagbladet.

– I dag krävs det att gärningsmannen använt hot, våld eller utnyttjat en person som exempelvis varit berusad. Nu ska det räcka med att man säger nej, alltså att en person anser att den inte deltagit frivilligt.

Med anledning av detta kommer hon också att föreslå att benämningen på brottet kommer att vara »sexuellt övergrepp« i stället för »våldtäkt«, då våld inte längre är nödvändigt för att det ska vara ett brott mot lagen. 

Samtyckeslagens vara eller icke-vara har varit starkt omdebatterad och i den svenska juristkåren råder stor oenighet. En undersökning utförd 2014 av Legally Yours, en systertidning till Dagens Juridik, visade att endast en av fem advokater är för införandet av en samtyckeslag. Men åsikterna skiljde sig också stort mellan manliga och kvinnliga advokater, nästan 40 procent av kvinnorna var positiva till lagen – att jämföra med 13 procent av männen.

Advokatsamfundet har länge varit kritiskt mot införandet av en samtyckeslag. Anne Ramberg, generalsekreterare, är skeptisk till att lagen verkligen kommer leda till att det blir fler fällande domar. Därför är hon orolig för att allmänheten kommer att få förväntningar som sedan inte införlivas.

– Samma problem kvarstår ju, nämligen bevisningen. Det är lika svårt att styrka att ett övergrepp skett och att det inte varit frivilligt även med en samtyckeslag. Man måste vara väldigt försiktig med att utvidga det kriminaliserade området utan att det leder till fler fällande domar – ska man lagstifta bara för signalvärdet? 

Regeringens utredare kommer även att föreslå att man inför ett oaktsamhetsbrott. Exakt hur detta kommer formuleras är inte klart. Men det förmodas handla om att man kan bli dömd oavsett om man kan styrka uppsåt om våldtäkt eller ej.

– Det kan förstås leda till fler fällande domar. Men det är också knepigt att sänka beviskraven på det sättet, även om det handlar om förfärliga brott. Det är bedrövligt att förövare går fria men det vore ännu bedrövligare att människor blev oskyldigt dömda, säger Anne Ramberg.

Men, Zozan Inci, ordförande för Riksorganisationen för kvinno- och tjejjourer i Sverige (Roks), har en helt annan syn på saken. Hon välkomnar förslaget med öppna armar.

– Det är en av våra viktigaste frågor, som vi drivit länge. Det är fantastiskt bra att man försöker hitta en lösning på att så få anmälningar leder till fällande domar i dag. 

Till skillnad från Anne Ramberg är hon inte orolig över att lagen skulle bli verkningslös.

– I dag blir offret ofta ifrågasatt. Offret måste bevisa att man har gjort motstånd och svara på varför man inte kommer ihåg vissa detaljer, varför man varit i en viss gränd vid en viss tid eller varför man haft en kort kjol om man nu inte ville ha sex. Samtyckeslagen lägger i stället ansvaret där det bör vara, hos förövaren. Det blir upp till förövaren att bevisa att den utsatte inte har sagt nej, säger Zozan Inci och fortsätter:

– Det vore intressant att se över vilka som egentligen är emot en samtyckeslag. Om det nu främst är män i advokatkåren som är mot detta, varför är det så? Vad handlar det om egentligen?

Utredningen med dess slutsatser och förslag lämnas över till regeringen i oktober.


Fakta
– Exakt hur samtyckeslagen och oaktsamhetsbrottet bör regleras är ännu inte klart, men en skillnad är att båda parter är skyldiga att försäkra sig om att partnern är villig att ha sex – till skillnad mot i dag då offret måste bevisa att den tydligt visat att den inte varit villig.
– Enligt Brottsförebyggande rådet (Brå) anmäldes 18 100 sexualbrott, varav 5 920 rubricerades som våldtäkt, under 2015. Hur många av dessa som ledde till fällande dom redovisas 31 maj.
– Sedan 2005 har våldtäktsanmälningarna legat mellan 5000 och 6000 per år, varav mellan 170-220 lett till fällande dom.
– Utsatthet för sexualbrott är vanligast i åldern 16–24 år.
– 15 procent av sexualbrotten sker i offrets eller gärningspersonens hem.
– Våldtäktsanmälningarna har ökat under de senaste tio åren (2006–2015).
– Enligt en juridikstudie vid Lunds Universitet har antalet friande domar för de våldtäktsanmälningar som leder till åtal, också ökat med åren. År 2004 var friandefrekvensen 21 procent, år 2006 var den 28 procent och 2010 var den 34 procent.