Fotograf: Fredrik Hjerling
Fotograf: Fredrik Hjerling

SL lägger 1,2 miljarder kronor per år på konsulter. Det är en ökning med 40 procent på två år. Det kan Dagens Arena avslöja.

Ekonomin inom Storstockholms lokaltrafik, SL, är i gungning. För att hålla budget behöver bolaget bättra på sina inkomster med en miljard kronor nästa år, från 7,5 till 8,5 miljarder.

För att öka intäkterna har Moderaternas trafiklandstingsråd Kristoffer Tamsons tidigare meddelat att biljettpriset kommer att höjas redan efter sommaren, trafiken kommer glesas ut och vissa miljardinvesteringar kommer att bantas eller stoppas.

Men intäkterna är inte SL:s enda problem. Även kostnaderna har de senaste åren dragit iväg. Ökningstakten borde ligga på planerade 3–3,5 procent om året, men har i stället hamnat på 4,5–5 procent. Varje procentenhet extra gör att kostnaderna stiger med 200 miljoner kronor om året.

Nu visar nya siffror som Dagens Arena begärt ut från trafikförvaltningen att något som ökat mycket kraftigt på senare år är kostnaden för konsulter.

SL har under flera år haft höga, men relativt stabila, konsultkostnader på runt 850 miljoner kronor årligen. Men mellan 2012 och 2014 steg kostnaderna med nästan 40 procent till drygt 1,2 miljarder kronor.

Enligt SL:s vd Anders Lindström speglar den kraftiga ökningen landstingets stora investeringar i kollektivtrafiken.
– Det här är en spegling av detta. Det kommer gå ner sen när vi minskar investeringar eller är färdiga, säger han.

Men är det försvarbart med så höga konsultkostnader samtidigt som ni behöver spara genom glesare trafik och höjda biljettpriser?
– För mig ställer du fel fråga. Frågan är om vi har råd att genomföra de här stora trafikinvesteringarna. Det är det som kostar pengar. Det är inte konsulter som kostar, säger han.

Men är 1,2 miljarder kronor i konsultarvoden rimliga nivåer?
– Ja, och det är en konsekvens utav de stora upphandlingar som vi har genomfört. Systemet är gjort så att vi är en beställarorganisation och vi har inte de här kompetenserna inom verksamheten, säger han.

Men enligt de siffror som Dagens Arena begärt ut belastar ökningen av konsultkostnaderna inte bara investeringsbudgeten, även om det är där de stora kostnaderna finns. Användandet av konsulter har även ökat inom själva driften av kollektivtrafiken.

Hur det kommer sig kan inte Anders Lindström svara på.
– Jag har inte det svaret faktiskt. Det jag kan svara på är summan av de konsulter som vi tar in och de vi upphandlar och sen hur de bokförs, det kan jag inte svara dig, säger han.

Men Anders Lindström berättar att SL tidigare tagit in konsulter i driften vid arbetstoppar och även som ersättare när någon ordinarie medarbetare blivit sjuk. Men det ska numera ha upphört.
– Vi har avbrutit det för det är inte hållbart, säger han.

Så sent som i december 2013 fick SL skarp kritik av landstingets revisorer för bristande kontroll och styrning av konsulterna. I de två projekt som granskades – Spårväg city och tvärbanan till Solna – hittade revisorerna tveksamma konsultfakturor på omkring 40 miljoner kronor.

Bland annat hade fakturor för drygt elva miljoner kontrollattesterats av en konsult som var anställd av den fakturerande leverantören. Sammanlagt 68 fakturor på totalt över 27 miljoner saknade tidrapporter.

Granskningen visade också att konsulter gått på fasta timpriser på löpande räkning – utan något budgettak. Stickprov avslöjade att fakturor på över två miljoner bokförts på fel projekt och att timarvoden på 2,2 miljoner inte kunde stämmas av mot några avtal.

Revisorerna underkände inte SL:s konsulthantering men krävde betydligt bättre kontrollrutiner. Ett ljus i mörkret var dock det konsultföretag – Zero chaos – som SL anlitat enbart för att hålla ordning på alla konsulter. Enligt revisorerna hade det skapat bättre ordning och reda.

Trots kritiken menar vd Anders Lindström att SL i dag har bra koll på vart de 1,2 miljarder kronorna hamnar.
– Vi har en god bild av hur vi styr vår ekonomi. Sedan har vi stort stöd av både min egen internrevision och landstingets. När det är så stora flöden av pengar har vi alltid en uppgift att förbättra vår kontroll för att undvika oegentligheter och sådant.

– Men om du läser protokollet: Vi har ju koll, det är ju inte så att vi har noll koll, utan revisorerna vill att vi ska ännu bättre kontroll. Så det är inget man kan säga emot, det vill ju alla. Vi har kontroll, men i några fall så har de observerat bristande rutiner och då tackar vi för den hjälpen, säger han.

konsultintag

investeringaar

De rödmarkerade siffrorna är förvaltningens uppskattningar.

 

Läs även:

“Konsultkostnaderna är bortom all rimlighet”