Rosenbad

Partibidrag En ny insynslag ska ge allmänheten ännu bättre insyn hur partier och ledamöter finansierar sin verksamhet.  Beslutet om en lagrådsremiss togs vid regeringens sammanträde idag.

Diskussionen om och hur medborgarna ska få insyn i partiernas finansiering har pågått i många år. Moderaterna och SD tillhör dem som varit emot att redovisa varifrån pengarna kommer.

Varje parti och varje ledamot på central, regional och lokal nivå ska redovisa sin verksamhet. Det blir också förbjudet att ta emot anonyma bidrag, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

Lagen om insyn i finansiering av partier gäller sedan 2014 och ger allmänheten insyn i hur partier på central nivå finansierar sin politiska verksamhet och hur deras valkandidater finansierar sina personvalskampanjer.

Lagen kompletteras av bestämmelser i lagen om statligt stöd till politiska partier som innebär ett indirekt förbud mot att ta emot anonyma bidrag

Den föreslås träda i kraft den 1 april 2018 och ersätta 2014 års lag. Genom den utökas kravet på intäktsredovisning till att gälla även för partier på regional och lokal nivå och för sidoorganisationer till partier.

Varje ideell förening inom ett parti eller en sidoorganisation och varje ledamot och ersättare för ledamot ska redovisa sin egen verksamhet. Omfattningen av redovisningsskyldigheten ska i huvudsak vara lika för alla redovisningsskyldiga.

För att förenkla för allmänheten ska landsting och kommuner på sina webbplatser offentliggöra uppgifter om partistöd som de betalar ut.

Det nuvarande indirekta förbudet i lagen om statligt stöd till politiska partier ska tas bort.