Foto: Flickr/Linh Nguyen
Foto: Flickr/Linh Nguyen

Det finns stora brister i kommunernas tillsyn av fristående förskolor, visar en granskning från Skolinspektionen.

Kommunernas tillsyn av fristående förskolor fungerar inte som den ska, visar rapporten. Alla de 35 kommuner som granskats genomför någon form av tillsyn, vilket är en förbättring jämfört med Skolinspektionens förra granskning 2011. Men hur ofta och hur ingående tillsynen är varierar.

– Vi ser att det finns saker som behöver utvecklas. Det är viktigt att kommunerna har bra tillsyn, alla barn som går på förskola ska garanteras en bra verksamhet med god pedagogisk kvalitet, säger Magdalena Molin, projektledare för granskningen.

En tredjedel av kommunerna behöver utveckla alla delar av sin tillsyn, enligt Skolinspektionen.

Två av tre kommuner behöver utveckla granskningen av hur väl förskolorna följer läroplanen. Många kommuner hämtar inte in tillräcklig information, särskilt inte från personalen på förskolan, och bara ett fåtal upptäcker brister i det pedagogiska arbetet.

Det fattas inte heller tydliga beslut om åtgärder efter tillsynen, visar rapporten. Oftast är återkopplingen så otydlig att förskolorna inte förstår om de behöver förändra verksamheten, och i så fall hur. Det gör också att det blir svårt för kommunerna att följa upp om problemen har åtgärdats.

Åtta av tio kommuner behöver förbättra sitt beslutsarbete, konstaterar Skolinspektionen.

– Kommunerna behöver bli bättre på att tala om vad som brister. Det är jätteviktigt att man förstår vad man behöver rätta till, säger Magdalena Molin.

Många kommuner är osäkra på hur de ska använda skollagens möjlighet att ingripa när de upptäcker brister. Små kommuner uppger att de har en nära relation till förskolorna och hellre samtalar med cheferna än använder sanktioner.

– Det är inte fel i sig att samtala, men att fatta beslut om åtgärder ingår i uppdraget, säger Magdalena Molin.