Oxhagen i Örebro och Hammarkullen i Göteborg. Bilder: Wikimedia

Nyhet I tre olika områden i Sverige har män ett högre demokratiskt deltagande än kvinnor. Det visar en pilotstudie från Jämställdhetsmyndigheten med syfte att kartlägga människors demokratiska deltagande på lokal nivå. 

Förstudien, som gjordes tillgänglig igår, fokuserar på hur demokratiskt engagemang på lokal nivå skiljer sig åt mellan kvinnor och män. Undersökningen utgjordes av så kallade pilotkartläggningar på tre platser: Oxhagen i Örebro, Hammarkullen i Göteborg och Åby i Västra götalands län.

Studien visade bland annat att andelen personer i områdena som deltagit i allmänna val i undersökningen var lägre än den var för genomsnittet av hela befolkningen i Sverige. Dessutom visade det sig att kvinnor i Oxhagen och från Hammarkullen röstar i lägre grad än män i samma stadsdelar. Vilket skiljer sig från hur det ser ut för genomsnittet av befolkningen i Sverige, där kvinnor röstar i högre grad än män. Trots det angav kvinnor i områdena att politik och samhällsfrågor var ett större intresse för dem än för männen i studien. Författarna till studien undrar därför vad det kan bero på att kvinnor i dessa områden röstade i mindre utsträckning. 

Gemensamma faktorer som utgör hinder för att delta demokratiskt i lokalsamhället är bland annat brist på tid, i vissa mån brist på kunskaper och eventuella funktionshinder. Förutom gemensamma faktorer var det för kvinnor vanligare att bristfälliga språkkunskaper gjorde engagemang svårare. För män var det i högre grad brist på tillit för människor i sina hemområden och hot, trakasserier och våld som skapade hinder för att engagera sig. 

Var femte kvinna i områdena svarade att de vid tillfällen avstått från att uttrycka sin politiska åsikt. Bland män var det ungefär 15 procent som avstått från att utrycka sin politiska åsikt. Var tionde kvinna svarade att de någon gång avstått från att delta i politiska aktiviteter. För männen var det lite mer än 16 procent. 

Män som besvarade enkäten var i högre grad politiskt delaktiga. Det visar sig i andelen som deltar regelbundet vid informationsmöten med kommunen eller stadsdelen och i arbetsgrupper om politik. En större andel män än kvinnor har också regelbunden kontakt med politiker och har uppdrag i politiskt parti eller engagerade i aktionsgrupper samt anger att de deltagit i demonstrationer, skapat namninsamlingar eller publicerat något om samhällsfrågor på internet. 

47 procent av kvinnorna  och 55 procent av männen i Hammarkullen och Oxhagen angav att de engagerar sig volontärt i samhället. I bostadsområdet Åby var det en mindre andel personer som engagerade sig volontärt jämfört med de två andra områdena.

En liknande, mer omfattande rapport, gjord av Delmos, delegationen mot segregation, på uppdrag av regeringen slutredovisades förra året. Då jämfördes det hur deltagandet skilde sig mellan olika typer av socioekonomiska områden. Den rapporten visade bland annat att män som är inrikes födda och har eftergymnasial utbildning i högre grad deltar än andra människor i demokratin mellan valen. Men att kvinnor i större utsträckning än män röstar i allmänna val. Skillnaden var även större i områden med sociala och ekonomiska utmaningar. 

Anna-Karin Berglund är senior utredare på Jämställdhetsmyndigheten och projektledare för studien. Hon beskriver bakgrunden till att förstudien gjordes.

– Vi ville veta i vilken grad och hur kvinnor och män upplever sina möjligheter att delta i lokal demokrati. Vi ville även få information om vad det finns för lokala behov och hur människor vill vara delaktiga i det lokala samhället, samt om det finns skillnader mellan städer och landsbygd, säger Anna-Karin Berglund.

– Det är viktig ur ett demokratiskt perspektiv att göra den här studien. Vi har inte en så tydlig bild av hur kvinnor respektive män är aktiva medborgare mellan valen på lokal nivå. Om till exempel bara några få grupper, eller betydligt fler män än kvinnor deltar i medborgardialog blir dialogresultaten inte bra underlag för demokratiska beslut i komunnen, säger Anna-Karin Berglund. 

Förstudien är tänkt att användas som grund för ännu mer omfattande studier. Förslagen till en mer fördjupad studie är bland annat att undersöka flera områden med större bredd under en längre tidsperiod.