Foto: Screenshot TV4 och beslut från Advokatsamfundets disciplinnämnd

Nyhet Lilla hjärtats advokat har friats i Advokatsamfundets disciplinnämnd. Nämnden finner inte att han brutit mot god advokatsed, trots att eden kräver att advokaten är lojal med sin klient och enbart verkar för hans eller hennes bästa. »Beslutet är anmärkningsvärt«, säger juristen Jesús Alcalá. 

Få har undgått att beröras av flickan, som i media kom att bli känd som Lilla hjärtat. I tisdags kom Ivo:s granskning av kommunen och socialtjänstens agerande och domen är tydlig: kommunen har brustit och socialnämnden, som handlagt fallet, handlägger fall på ett så sätt att det kan skada andra barn. I augusti i år dömdes flickans biologiska mamman för vållande till annans död.

Men en process har kommit lite i skymundan. Den där Lilla hjärtats offentliga biträde anmäls till Advokatsamfundets disciplinnämnd för att utredas om han brutit mot god advokatsed.

Advokaten delar socialtjänstens uppfattning

Den manlige advokaten blev flickans offentliga biträde 2018 när flickans biologiska föräldrar krävde att hon skulle återförenas med dem. Flickan som vid tidpunkten strax skulle fylla två hade sedan hon var bara några veckor gammal bott i ett familjehem med en mamma, en pappa och tre äldre systrar.

Socialnämnden tycker inte att flickan ska flyttas från familjehemmet. Där har hon sin trygghet och sin anknytning. Pappan lämnade BB när flickan fötts och mamman nio dagar senare – utan sin dotter. De vill inte visa att de är drogfria genom tester och föräldrarna vill inte ta emot den hjälp och det stöd som socialtjänsten erbjuder.

I förvaltningsrätten delar flickans advokat socialnämndens bedömning. Domstolen går på samma linje och föräldrarnas begäran avslås.

»Det råder inga tvivel om att [flickan] utvecklas på ett bra sätt samt får kärlek och omvårdnad« framför advokatens kollega som ersätter honom i rätten.

Advokaten byter fot

Lilla hjärtats föräldrar överklagar dock och i nästa instans har flickans advokat bytt åsikt. Nu tycker han att flickan kan och ska återförenas med sina föräldrar.

Trots att socialtjänsten socialtjänsten i kammarrätten kompletterar utredningen i målet med nya uppgifter i form av läkarintyg och sjukvårdsjournaler. Enligt uppgifter till Dagens Nyheter ska det i kammarrätten också presenteras information om att pappan inte längre arbetar och att arbetsgivaren misstänker missbruk.

En som har intresserat sig för advokatens agerande och roll är juristen Jesús Alcalá. Han har begärt ut flera av domstolens handlingar och kan utifrån de dokumenten inte se hur flickans advokat har satt sig in i de faktiska förhållandena hos de biologiska föräldrarna.

– Han ändrades sig oerhört plötsligt från att i princip säga att flickan inte kan flyttas till sina föräldrar till att säga att förhållandena hos föräldrarna är stabila. Det som jag som jurist regerar på är på vilka grunder han kom fram till det ställningstagandet och den bedömning? Det han sa i kammarrätten är nästan löjeväckande: Att flickan hade rätt kul när hon umgicks med sina föräldrar. Det är inte tillräcklig grund för att säga att flickan inte löpte någon risk hemma hos föräldrarna. Särskilt när man visste att föräldrarna hade både psykiska problem och drogproblem, säger Jesús Alcalá.

Han är inte den enda som har reagerat. Dagens Nyheter var först med att rapportera om Lilla hjärtats öde. Tidningen har pratat med Pernilla Leviner, professor i offentlig rätt och föreståndare för Barnrättscentrum vid Stockholms universitet. Även enligt henne är det offentliga biträdets insats anmärkningsvärd.

– Han anger i domen att han anser att föräldrarnas förhållanden förändrats så att det inte längre föreligger en påtaglig risk för hennes hälsa och utveckling att återförenas med dem. Men man undrar vad han vet om det? Det ligger inte i hans uppdrag att uttala sig om, säger Pernilla Leviner till tidningen.

Anmäld till Advokatsamfundets disciplinnämnd

Att biträdet byter fot mellan förhandlingarna i de olika instanserna är  främsta anledningen till att han har anmälts till Advokatsamfundets disciplinnämnd som har till uppgift att utreda om advokater brutit mot god advokatsed.

En grundsten i de vägledande reglerna kring god advokatsed är att advokaten är skyldig att vara lojal med sin klient och att enbart verka för hans eller hennes bästa. I anmälan till disciplinnämnden står det:

»Enligt socialtjänsten mening är det högst oklart hur NN i egenskap av ställföreträdare tog tillvara på X:s bästa«. 

Socialtjänsten menar att flickans biträde inte tog del av de nya uppgifter som presenterades i kammarrätten.

Vidare står det:

»I kontakterna med X:s familjehemsmamma undrade NN över skillnaden mellan mödravårdscentral och barnavårdscentral. Det är oroande att någon som företräder barn uppvisar kunskapsbrister på en så pass grundläggande nivå. Det kan därför ifrågasättas vilken kompetens NN har om barn och deras behov i övrigt.«

Anser inte att han brutit mot god advokatsed

Dagens Arena har sökt advokaten för att fråga hur han resonerade när han företrädde flickan men inte fått något svar. Genom advokatbyrån han är anställd vid kommenterade han händelsen i mars i år.

»Lagstiftningen säger att barn ska förenas med sina föräldrar så snart det finns förutsättningar för det. Jag ändrade inställning till LVU-vård i kammarrätten. Det beror på att situationen hade blivit annorlunda. Redan i förvaltningsrätten konstaterade alla att föräldrarna hade gjort framsteg men det var inte tillräckligt. Vid kammarrättens förhandling hade föräldrarna gjort ytterligare framsteg och situationen var stabil.«

– Han har tolkat barnets bäste utifrån föräldrarnas perspektiv, säger Jesús Alcalá.

Läs mer: Lilla hjärtat och det egna ansvaret

I anmälan till disciplinnämnden går att läsa att advokatens inställning till flickans placering i familjehemmet grundar sig på den utredning och det material som presenterades för honom inför och under förhandlingen. Enligt honom själv tog han del av de kompletterande handlingarna och de nya uppgifter som socialtjänsten presenterade vid kammarrättens prövning. Han medger att han ändrade inställning till tvångsvården i kammarrätten jämfört med förvaltningsrätten men uppger till disciplinnämnden att det i den offentliga domen bara står en del av det han anförde inför domstolen.

»Det som framgår av domen är således inte heltäckande för samtliga överväganden och slutsatser från hans sida. Domstolen redovisar inte advokaters resonemang, sammanfattande analyser och slutsatser i sin helhet.« 

Ord står mot ord

Ord står mot ord. Tog NN del av de nya uppgifterna? Förklarade han sig i rätten varför han bytt ställningstagande?

Men ord står också mot ord kring andra detaljer. Socialtjänsten hävdar att NN inte besökte flickan innan han ändrade åsikt. Det menar NN är felaktigt.

Socialtjänsten kritiserar också advokaten för att ha försvårat samarbetet med familjehemmet genom att kritisera socialtjänsten. NN själv uppger för disciplinnämnden att han inte på något sätt framfört kritik mot socialtjänsten.

Fostermamman säger i en intervju med DN att NN ringt henne två dagar före förhandlingen i kammarrätten och uppmanade socialtjänsten att anlita ett eget juridiskt ombud under förhandlingen. Enligt advokaten har han inte uttryckt att socialtjänsten borde företrädas av ett juridiskt ombud för att öka sina chanser i kammarrätten. »Däremot kan han, med anledning av hennes oro, ha sagt till henne att det inte är ovanligt att socialnämnden har ombud i domstol i mål om vård enligt LVU.«

Advokatsamfundet friar advokaten

Advokatsamfundet väljer att tro NN och ser ingen anledning till åtgärd.

– Jag kan inte förstå hur Advokatsamfundets disciplinnämnd kan ta sig ann ett så allvarligt fall och på tre rader formulera sitt beslut som bygger på att advokaten tillbakavisar vad socialkontoret sagt i anmälan och sedan tillägger de att ingenting har framkommit mot detta. Vad är det för motivering? Det nämnden säger nu är att advokaten säger si och vi tror på honom, säger Jesús Alcalá och tillägger:

– Jag tror inte de har gjort några resonerande överväganden i detta fall. Men man vet inte, för de väljer att inte skriva ut det eventuella resonemanget bakom beslutet. Beslutet är anmärkningsvärt. Varken mänskligt eller juridiskt kan jag förstå hur man i ett fall som detta, som är så fruktansvärt, inte motiverar sitt beslut.

Mindre än ett år efter att kammarrätten gör en ny bedömning och fastslår att Lilla hjärtat ska återförenas till sina biologiska föräldrar, då det enligt rätten inte längre kan anses föreligga någon påtaglig risk för att flickans hälsa eller utveckling skadas, hittas hon död hemma hos sina föräldrar.

Dagens Arena har sökt ansvarig advokat och Advokatsamfundet.