Foto: Pixabay

NYHET Kvinnor sjukskrivs mer än män vid psykisk ohälsa och har i dag nästan dubbelt så hög sjukfrånvaro. En skillnad som inte kan förklaras med högre ohälsa bland kvinnor, visar Riksrevisionens granskning.

Kvinnor med lindrig eller medelsvår psykisk ohälsa eller smärtproblematik sjukskrivs 30 procent oftare än män som bedöms ha samma funktionsnedsättning. Det visar Riksrevisionens granskning av bedömningar i sjukförsäkringen.

– Granskningen visar att sjukförsäkringssystemet inte verkar kunna åstadkomma en likformig bedömning av kvinnor och män. Det påverkar människors arbetsinkomster, pension och i värsta fall även hälsan, säger riksrevisor Stefan Lundgren i ett pressmeddelande.

Ojämlikheten verkar ha sin grund i att läkares bedömning baseras på patientens egen beskrivning av sin hälsa – att det saknas objektiva och mätbara data att luta sig mot. Andra faktorer som kan påverka är tidsbrist för läkaren som ska bedöma arbetsförmåga och frånvaron av tydliga riktlinjer. En möjlig förklaring kan också vara att kvinnor har ett mer preventivt hälsobeteende än män, eller är mer öppna för att vara sjukskrivna.

Läs mer: Ny dom kan minska kraven för sjukpenning vid psykisk diagnos

Riksrevisionens granskning visar inte om skillnaderna beror på att män sjukskrivs i färre fall än vad sjukförsäkringen tillåter, eller om kvinnor sjukskrivs mer. Statistik visar att skillnaderna mellan könen i hur den här typen av ohälsa bedöms har vuxit sedan 1980-talets första hälft. Tydligast är skillnaderna hos människor i 31- till 40-års ålder som arbetar i mansdominerade branscher, medan Riksrevisionen inte kunnat hitta skillnader mellan könen i kvinnodominerade branscher som till exempel hälso- och sjukvård.

Nu anser Riksrevisionen att regeringen bör ge Försäkringskassan i uppdrag att följa upp läkarintygen för män och kvinnor på olika vårdenheter, för att spåra skillnader i bedömningarna. Dessutom föreslås att regeringen ska utreda hur läkarintygen ska bli mer enhetliga och kvaliteten på dessa höjas – och läkarnas kunskap om patienternas arbetssituation förbättras.

Rapporten bygger på en granskning av sjukskrivning av 60 000 personer i Skåne under åren 2010 till 2016.