Al-Zahraaskolan och bild från skolans hemsida. Bild t.v: Sisab

skola Al-Zahraaskolan får kritik av Skolinspektionen för både bristande resurser och könssegregerad undervisning. Samtidigt har ägarna plockat ut många miljoner i vinst under några år, och skolans lokaler hyrs som ett rivningskontrakt.

I ett beslut från juni i år riktar Skolinspektionen allvarlig kritik mot friskolan Al-Zahraa akademi AB i Bagarmossen söder om Stockholm.

Kritiken handlar bland annat om bristande rutiner när det gäller skyldighet att anmäla till socialnämnden, »en generell brist på material och fungerande utrustning« som kan hindra elever att nå målen med utbildningen och brister i att se till att alla elever med behov får ta del av särskilt stöd.

När det gäller orosanmälningar till socialnämnden skriver Skolinspektionen att lärare och kuratorer uppger att ledningen är restriktiv med att göra sådana, och att rektorn vill ge sitt godkännande

»Vidare framkommer i intervjun med kuratorn att personal tidigare har fått sluta för att de gjort orosanmälningar som huvudmannen inte accepterat.« skriver myndigheten.

Skolan får också kritik för att bedriva könsuppdelad undervisning i flera ämnen, som hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa och sex- och samlevnad inom ramen för biologi.

»Om det skulle vara flickor i gruppen tror läraren att pojkarna inte skulle göra något alls.« skriver Skolinspektionen om skolans motivering att skilja pojkar och flickor åt under hemkunskapen.

Samtidigt som skolan får kritik för en rad olika brister, har ledningen sedan 2012 plockat ut totalt 28,5 miljoner kronor ur bolaget, i form av utdelningar och koncernbidrag till moderbolaget The Education Academy Rose AB.

Pengarna som har plockats ut från bolaget är något Skolinspektionen anmärker på i sitt ekonomiska underlag om skolan, som föregår själva inspektionen.

»Värdeöverföringarna i förhållande till huvudmannens storlek
 får anses som höga och har överstigit rörelseresultaten under den analyserade perioden på totalt 8 miljoner kronor.« står det i underlaget.

Senast beslutade skolbolaget att dela ut 2,9 miljoner kronor av de 3 miljoner i eget kapital som årsredovisningen för 2015/2016 visar att bolaget hade. Kvar fanns då bara 100 000 kronor i eget kapital.

– Vid ett lågt eget kapital är skolan beroende av att det fortsätter komma in skolpeng från kommunen varje månad. Det är något som kan påverkas vid elevtapp. Den andra frågan man kan ställa sig är om skolan har tillräckligt med pengar för att ha goda lokaler och bedriva god undervisning? säger Gunnar Persson, chef på enheten för ekonomisk granskning på Skolinspektionen.

Det låga egna kapitalet vid tillfället då ekonomiunderlaget skrevs (januari 2017) får Skolinspektionen att dra slutsatsen att huvudmannen för skolan har en »svag ekonomisk ställning«.

Samtidigt konstaterar Skolinspektionen att Al Zahraaskolan har haft förhållandevis låga personal- och lokalkostnader under de åren som granskats, nämligen från 2012 till halvårsskiftet 2016. Personalkostnaderna har dock ökat år för år, från 43 procent till 55 procent av de totala intäkterna.

Lokalkostnaderna har kunnat hållas låga tack vare att skolan har ett så kallat rivningskontrakt på sina lokaler, skriver Skolinspektionen. Vid tidpunkten då det ekonomiska underlaget skrevs löpte kontraktet till årsskiftet 2017/18, men när Dagens Arena kontaktar SISAB, som är ett kommunalt bolag i Stockholm med ansvar för skolfastigheter, uppger de att kontraktet har förlängts till sista juni.

Enligt Thomas Bergsell, pressansvarig på SISAB är det inte möjligt att förlänga kontraktet längre, för kommunen ska riva byggnaderna och bygga ny skola, förskola samt äldreboende på området. I dagsläget känner han inte till att Al Zahraaskolan har hittat några nya skollokaler.

– Det kan vara så att vi hjälper till att hitta en ny lokal åt en skola, men det är väldigt sällan vi har tomma lokaler. Just i det här fallet är ingenting klart, det vill säga de har ingen annan lokal på gång, säger Thomas Bergsell.

Trots de stora vinstutdelningarna har Al Zahraaskolan deltagit i två statliga satsningar som innebär att de har fått extra pengatillskott. Det handlar om Skolverkets satsning »Samverkan för bästa skola«, som har gett skolan 159 750* kronor i bidrag, samt »Lågstadiesatsningen«, inom vilken skolan har fått 414 000 kronor för året 2016/2017 som bland annat ska gå till IT-baserade utbildningsverktyg.

Al-Zahraaskolan har fram till mitten av januari nästa år på sig att åtgärda bristerna som Skolinspektionen funnit.

Dagens Arena har sökt rektorn för Al Zahraaskolan utan resultat.

* Siffran har ändrats 4 december 2017. Tidigare angavs en summa som bara var en knapp tredjedel av det verkliga beloppet.