Välfärd Sjukförsäkringen saknar förtroende hos löntagarna för att regelverket är för komplext menar Försäkringsbranschens fackförbund. »I dag är det så himla råddigt och det kan undergräva systemet« säger Håkan Svärdman, FTF, som nu uppmanar den kommande regeringen att ta tag i frågan.  

Ett stort problem i dag är att alltför många människor blir sjuka av sitt jobb, samtidigt har sjukförsäkringen, utifrån ett löntagarperspektiv, försämrats sedan 1990-talet. Det är svårt att beviljas sjukersättning, självrisken i försäkringen har höjts genom återinförandet av en karensdag, en bortre tidsgräns för sjukpenningen, nya regler för hur lönen ska beräknas, sänkt ersättning, och en högre beskattning av densamma.

För att nå ett socialt, ekonomiskt och politiskt hållbart och långsiktigt skyddsnät vid sjukdom vill Håkan Svärdman, samhällspolitisk chef på Försäkringsbranschens fackförbund, FTF, se att den nya regeringen tar ett par reformsteg i sjukförsäkringen.

I FTF:s rapport En sjukförsäkring och rätt till rehabilitering presenterar han två förslag.

  1. Byta ut dagens sju olika ersättningsformer mot en enda ersättning – sjukpenning. Den ska ge samma ersättning vid sjukdom oavsett individens ålder, diagnos eller ersättningstid.
  2. Inför en obligatorisk rehabiliteringsförsäkring som arbetsgivare tecknar på den privata försäkringsmarknaden.

– Regelverket måste bli tydligare för alla inblandade. I dag är det så himla råddigt och det kan på sikt undergräva systemet, säger Håkan Svärdman.

Vilken av de sju ersättningsformerna, som finns i dagens försäkringssystem, som kan bli aktuell vid sjukdom avgörs av en rad faktorer utöver vår arbetsoförmåga, bland annat ålder, diagnos, antal ersättningsdagar och lönenivå. Vilket får som konsekvens att ersättningen kan skifta mellan 23 220 och 4 800 kronor per månad beroende på en rad faktorer utöver arbetsoförmåga och inkomst, enligt Håkan Svärdman.

Läs mer: Maktskifte kan sänka sjukpenning med 30 000 kronor

–Sjukpenning på normal och fortsättningsnivå, särskild sjukpenning samt aktivitets- och sjukersättning byts ut mot en samlad sjukpenning. Den ska ge samma ersättning vid sjukdom oavsett individens ålder, diagnos eller ersättningstid. Sjukpenningen sänks successivt från högst 80 till lägst 65 procent av inkomsten. Men individen ska inte behöva känna ekonomisk press, säger Håkan Svärdman.

Han vill se att ersättningstaket för sjukpenningen värdesäkras gentemot inkomsterna i stället för mot priserna, som det är i dag. Tillsammans med de kollektivavtalade försäkringarna ger det en sammantagen ersättning som är högre än i dagens system.

Redan idag har arbetsgivaren ansvar för löntagarens rehabilitering, men Håkan Svärdman vill att trycket på att ansvaret verkligen tas ökar. Därför föreslår FTF också en obligatorisk rehabiliteringsförsäkring som alla arbetsgivare måste teckna, kollektivansluten eller ej.

I rapporten föreslås att företagen kompenseras för rehabiliteringskostnaden genom att perioden för då företagen behöver betala ut sjuklön kortas från dagens 14 dagar till bara omfatta en vecka.

– Ansvaret ligger redan idag på arbetsgivarens bord, men det finns inte tillräckliga incitament för att arbetsgivaren tar det ansvaret. Förslaget om en obligatorisk rehabiliteringsförsäkring skapar ett stöd i genomförandet av ansvaret för arbetsgivaren, samtidigt som arbetstagaren får professionell hjälp och snabbare kan komma tillbaka till jobbet.

Arbetsgivaren ska inte drabbas av en massa extra kostnader på grund av den nya försäkringen utan Håkan Svärdman ser att ett reducerat antal sjukdagar, tillsammans med färre sjuklönedagar kan bli, om inte till och med kostnadseffektivt, så i alla fall ett ekonomiskt nollsummespel.

Du har ställt dig kritisk till att den offentliga sjukförsäkringen urholkas genom privata sjukförsäkringar, är inte förslaget om obligatoriska rehabiliteringsförsäkringar bara en fortsättning på samma utveckling? 

Läs mer: Hälften av fackförbunden erbjuder privata sjukvårdsförsäkringar

– Tanken är inte att privatisera systemet mer, utan att stärka det offentliga. Den privata försäkringsmarknaden styrs idag till stor del av de kollektivavtalsbundna företagen. Och fackens och arbetsgivarnas möjligheter att utveckla branscheffektiva kollektivavtalade rehabiliteringsinsatser utvidgas. Det kommer stärka kollektivavtalen och göra dem mer konkurrenskraftiga.

Tjänstemannafacket TCO ställer sig försiktigt positiva till att frågan lyfts och diskuteras, men säger samtidigt att en av orsakerna till att frågan inte diskuteras så häftigt för tillfället är att regeringen Löfven tillsatte flera utredningar som ska kika på bland annat möjligheten till beviljad sjukpenning, risken att folk faller mellan stolarna och rehabilitering.

Mikael Dubois, utredare för välfärdsfrågor vid TCO, säger att det finns delar i systemet som fungerar bra, samtidigt som han ser problem och utmaningar. Dubois tar rehabiliteringsersättningen och sjukpenningen som exempel på regelverk som skulle kunna behöva ses över.

– Vi tycker att det finns en poäng att hålla isär ersättningsformerna, men samtidigt blir för många ersättningsformer rättsosäkert och krångligt. Personer kan ibland falla mellan stolarna när det exempelvis är oklart om de har rätt till rehabiliteringsersättning eller sjukpenning, säger Mikael Dubois.

Att ansvaret för rehabilitering lyfts säger Mikael Dubois är bra för att det kring den frågan finns oklarheter, men TCO har själva inget förslag som liknar FTF:s.

Det som TCO finner vara det största bekymret med dagens sjukförsäkringssystem är att det är svårt för människor att få rätt till sjukersättning.

–  Vi hade velat se att det blev lättare för människor att få sina ansökningar om sjukersättning beviljade. När de andra alternativen, som exempelvis rehabilitering, är uttömda, då bör man ha rätt till sjukersättning, säger Mikael Dubois.

Läs mer: Det här vill Moderaterna med sjukförsäkringen Läs mer: Moderaterna vill höja skatten för de fattigaste