Annika Strandhäll. Bild: regeringen.

Funktionsstöd Vårdbidrag och handikappersättning avskaffas och ersätts med två nya förmåner: ett omvårdnadsbidrag till föräldrar som har barn med funktionsnedsättning och en renodlad merkostnadsersättning för både vuxna och barn, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

I en lagrådsremiss föreslår regeringen en modernisering av stöden till personer med funktionsnedsättning, med motiveringen att de »behöver förenklas samt anpassas till dagens familjesituation och arbetsliv«.

Nuvarande ekonomiska stöd till barn och vuxna med funktionsnedsättning, handikappersättning och vårdbidrag, har i stort sett förblivit oförändrade sedan 1970-talet.

Enligt socialdepartementet är reglerna för nuvarande stöd svåra att förstå för sökande och krångliga att handlägga för Försäkringskassan och inte »anpassade till en modern syn på familj, jämställdhet och arbetsliv«.

Förslaget har tagits fram i dialog med funktionshinderrörelsens organisationer.

Vårdbidrag och handikappersättning avskaffas och ersätts med två nya förmåner: ett omvårdnadsbidrag till föräldrar som har barn med funktionsnedsättning och en renodlad merkostnadsersättning för både vuxna och barn.

Omvårdnadsbidraget är ett nytt bidrag till föräldrar vars barn p.g.a. funktionsnedsättning har behov av omvårdnad och tillsyn under minst sex månader
.

Till omvårdnadsbidraget knyts en helt ny rätt för föräldrarna att gå ner i arbetstid med upp till 25 procent per förälder.
Det utgår max till och med juni det år barnet fyller 19 år.

Merkostnadsersättning
 är en ny och renodlad ersättning för både vuxna och barn som enbart täcker merkostnader.

Tröskeln in i ersättningen sänks och taket höjs något jämfört med dagens stöd.

Den består av fem nivåer, från 30 procent till 70 procent av prisbasbeloppet.
 Båda föräldrar ska kunna beviljas merkostnadsersättning för ett barn.

– Vi måste ha ett samhälle där det går att kombinera arbetsliv med omsorg om ett barn som har större behov. Därför knyter vi en rätt till förkortad arbetstid till det nya omvårdnadsbidraget. Det vet jag är särskilt efterlängtat, säger socialminister Annika Strandhäll, i pressmeddelandet.